1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  
39
  
40
  
41
  
42
  
43
  
44
  
45
  
46
  
47
  
48
  
49
  
50
  
51
  
52
  
53
  
54
  
55
  
56
  
57
  
58
  
59
  
60
  
61
  
62
  
63
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
69
  
70
  
71
  
72
  
73
  
74
  
75
  
76
  
77
  
78
  
79
  
80
  
81
  
82
  
83
  
84
  
85
  
86
  
87
  
88
  
89
  
90
  
91
  
92
  
93
  
94
  
95
  
96
  
97
  
98
  
99
  
100
  
101
  
102
  
103
  
104
  
105
  
106
  
107
  
108
  
109
  
110
  
111
  
112
  
113
  
114
  
115
  
116
  
117
  
118
  
119
  
120
  
121
  
122
  
123
  
124
  
125
  
126
  
127
  
128
  
129
  
130
  
131
  
132
  
133
  
134
  
135
  
136
  
137
  
138
  
139
  
140
  
141
  
142
  
143
  
144
  
145
  
146
  
147
  
148
  
149
  
150
  
151
  
152
  
153
  
154
  
155
  
156
  
157
  
158
  
159
  
160
  
161
  
162
  
163
  
164
  
165
  
166
  
167
  
168
  
169
  
170
  
171
  
172
  
173
  
174
  
175
  
176
  
177
  
178
  
179
  
180
  
181
  
182
  
183
  
184
  
185
  
186
  
187
  
188
  
189
  
190
  
191
  
192
  
193
  
194
  
195
  
196
  
197
  
198
  
199
  
200
  
201
  
202
  
203
  
204
  
205
  
206
  
207
  
208
  
209
  
210
  
211
  
212
  
213
  
214
  
215
  
216
  
217
  
218
  
219
  
220
  
221
  
222
  
223
  
224
  
225
  
226
  
227
  
228
  
/* -*- coding: koi8-r -*- */ 
#charset koi8-r 
constant required_charset = "koi8-r"; 
/* Bugs by: Per, jhs */ 
/* 
 * name = "Russian language plugin "; 
 * doc = "Handles the conversion of numbers and dates to Russian. You have to restart the server for updates to take effect."; 
 */ 
 
inherit "abstract.pike"; 
 
constant cvs_version = "$Id$"; 
constant _id = ({ "ru", "russian", "ÒÕÓÓËÉÊ" }); 
constant _aliases = ({ "ru", "rus", "russian", "ÒÕÓÓËÉÊ" }); 
 
constant months = ({ 
 "ÑÎ×ÁÒØ", "ÆÅ×ÒÁÌØ", "ÍÁÒÔ", "ÁÐÒÅÌØ", "ÍÁÊ", 
 "ÉÀÎØ", "ÉÀÌØ", "Á×ÇÕÓÔ", "ÓÅÎÔÑÂÒØ", "ÏËÔÑÂÒØ", 
 "ÎÏÑÂÒØ", "ÄÅËÁÂÒØ" }); 
 
constant days = ({ 
 "×ÏÓËÒÅÓÅÎØÅ","ÐÏÎÅÄÅÌØÎÉË","×ÔÏÒÎÉË","ÓÒÅÄÁ", "ÞÅÔ×ÅÒË", 
 "ÐÑÔÎÉÃÁ", "ÓÕÂÂÏÔÁ" }); 
 
constant implode_conjunction = "É"; 
 
string ordered(int i) 
{ 
 return (string) i + "-Å"; 
} 
 
string numbered_month(int m) 
{ 
 string month = months[m-1]; 
 switch(month[-1]) { 
 case 'Ø': 
 case 'Ê': 
  return month[..sizeof(month)-2] + "Ñ"; 
 case 'Ô': 
  return month + "Á"; 
 } 
 error("Invalid month: %O\n", month); 
} 
 
string short_month(int m) 
{ 
 return numbered_month(m)[..2]; 
} 
 
string date(int timestamp, mapping m) 
{ 
 mapping t1=localtime(timestamp); 
 mapping t2=localtime(time(0)); 
 
 if(!m) m=([]); 
 
 if(!(m["full"] || m["date"] || m["time"])) 
 { 
  if(t1["yday"] == t2["yday"] && t1["year"] == t2["year"]) 
   return "ÓÅÇÏÄÎÑ, × " + ctime(timestamp)[11..15]; 
 
  if(t1["yday"] == t2["yday"]-1 && t1["year"] == t2["year"]) 
   return "×ÞÅÒÁ, v " + ctime(timestamp)[11..15]; 
 
  if(t1["yday"] == t2["yday"]+1 && t1["year"] == t2["year"]) 
   return "ÚÁ×ÔÒÁ, okolo " + ctime(timestamp)[11..15]; 
 
  if(t1["year"] != t2["year"]) 
   return month(t1["mon"]+1) + " " + (t1["year"]+1900); 
  else 
   return "" + t1["mday"] + " " + numbered_month(t1["mon"]+1); 
 } 
 if(m["full"]) 
  return sprintf("%s, %s %s %d", 
          ctime(timestamp)[11..15], 
          ordered(t1["mday"]), 
          numbered_month(t1["mon"]+1), t1["year"]+1900); 
 if(m["date"]) 
  return sprintf("%s %s %d", ordered(t1["mday"]), 
          numbered_month(t1["mon"]+1), t1["year"]+1900); 
 
 if(m["time"]) 
  return ctime(timestamp)[11..15]; 
} 
 
/* Help funtions */ 
/* gender is "f", "m" or "n" */ 
string _number_1(int num, string gender) 
{ 
 switch(num) 
 { 
  case 0: return ""; 
  case 1: return ([ "m" : "ÏÄÉÎ", 
           "f" : "ÏÄÎÁ", 
           "n" : "ÏÄÎÏ" ])[gender]; 
  case 2: return ("f" == gender) ? "Ä×e" : "Ä×Á"; 
  case 3: return "ÔÒÉ"; 
  case 4: return "ÞÅÔÙÒÅ"; 
  case 5: return "ÐÑÔØ"; 
  case 6: return "ÛÅÓÔØ"; 
  case 7: return "ÓÅÍØ"; 
  case 8: return "×ÏÓÅÍØ"; 
  case 9: return "ÄÅÂÑÔØ"; 
  default: 
   error("russian->_number_1: internal error.\n"); 
 } 
} 
 
string _number_10(int num) 
{ 
 switch(num) 
 { 
  case 2: return "Ä×ÁÄÃÁÔØ"; 
  case 3: return "ÔÒÉÄÃÁÔØ"; 
  case 4: return "ÓÏÐÏË"; 
  case 5: return "ÐÑÔØÄÅÓÑÔ"; 
  case 6: return "ÛÅÓÔØÄÅÓÑÔ"; 
  case 7: return "ÓÅÍØÄÅÓÑÔ"; 
  case 8: return "×ÏÓÅÍØÄÅÓÑÔ"; 
  case 9: return "ÄÅ×ÑÎÏÓÔÏ"; 
  default: 
   error("russian->_number_10: internal error.\n"); 
 } 
} 
 
string _number_100(int num) 
{ 
 switch(num) 
 { 
  case 1: return "ÓÔÏ"; 
  case 2: return "Ä×ÅÓÔÉ"; 
  case 3: case 4: 
   return _number_1(num, "m")+"ÓÔÁ"; 
  case 5: case 6: case 7: case 8: case 9: 
   return _number_1(num, "m")+"ÓÏÔ"; 
  default: 
   error("russian->_number_10: internal error.\n"); 
 } 
} 
 
string _number(int num, string gender); 
 
string _number_1000(int num) 
{ 
 if (num == 1) 
  return "ÔÙÓÑÞÁ"; 
 
 string pre = _number(num, "f"); 
 switch(num % 10) 
 { 
  case 1: return pre + " ÔÙÓÑÞÁ"; 
  case 2: case 3: case 4: 
   return pre + " ÔÙÓÑÞÉ"; 
  default: 
   return pre + " ÔÙÓÑÞ"; 
 } 
} 
 
string _number_1000000(int num) 
{ 
 if (num == 1) 
  return "ÍÉÌÌÉÏÎ"; 
 
 string pre = _number(num, "m"); 
 switch(num % 10) 
 { 
  case 1: return pre + " ÍÉÌÌÉÏÎ"; 
  case 2: case 3: case 4: 
   return pre + " ÍÉÌÌÉÏÎÁ"; 
  default: 
   return pre + " ÍÉÌÌÉÏÎÏ×"; 
 } 
} 
 
string _number(int num, string gender) 
{ 
 if (!gender)  /* Solitary numbers are inflected as masculine */ 
  gender = "m"; 
 if (!num) 
  return ""; 
 
 if (num < 10) 
  return _number_1(num, gender); 
 
 if (num < 20) 
  return ([ 10: "ÄÅÓÑÔØ", 
       11: "ÏÄÉÎÎÁÄÃÁÔØ", 
       12: "Ä×ÅÎÁÄÃÁÔØ", 
       13: "ÔÒÉÎÁÄÃÁÔØ", 
       14: "ÞÅÔÙÒÎÁÄÃÁÔØ", 
       15: "ÐÑÔÎÁÄÃÁÔØ", 
       16: "ÛÅÓÔÎÁÄÃÁÔØ", 
       17: "ÓÅÍÎÁÄÃÁÔØ", 
       18: "×ÏÓÅÍÎÁÄÃÁÔØ", 
       19: "ÄÅ×ÑÔÎÁÄÃÁÔØ" ])[num]; 
 if (num < 100) 
  return _number_10(num/10) + " " + _number_1(num%10, gender); 
 
 if (num < 1000) 
  return _number_100(num/100) + " " + _number(num%100, gender); 
 
 if (num < 1000000) 
  return _number_1000(num/1000) + " " + _number(num%1000, gender); 
 
 return _number_1000000(num/1000000) + " " + _number(num%1000000, gender); 
} 
 
 
string number(int num, string|void gender) 
{ 
 if (!gender)  /* Solitary numbers are inflected as masculine */ 
  gender = "m"; 
 if (num<0) { 
  return("ÍÉÎÕÓ"+_number(-num, gender)); 
 } if (num) { 
  return(_number(num, gender)); 
 } else { 
  return("ÎÏÌØ"); 
 } 
} 
 
 
protected void create() 
{ 
 roxen.dump( __FILE__ ); 
}