4f015c2000-07-21Andreas Lange <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <locale version="1.0"/> <project>roxen_message</project>
799fba2000-08-11Andreas Lange <language>swe</language> <dumped>966022518</dumped>
4f015c2000-07-21Andreas Lange <added id="1"/>
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="1"> <o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o> <t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="2"> <o>Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d!
4f015c2000-07-21Andreas Lange Check that your password database is correct for user %s(%d), and that your group database is correct.
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d!
4f015c2000-07-21Andreas Lange Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="3"> <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s </o> <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> </str> <str id="4"> <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend </o> <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> </str> <str id="5"> <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen. </o> <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="6"> <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s) </o> <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="7"> <o>Protocol</o> <t>Protokoll</t> </str> <str id="8"> <o>SSL3: Reading cert-file failed! </o> <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> </str> <str id="9"> <o>SSL3: Reading key-file failed! </o> <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> </str> <str id="10">
799fba2000-08-11Andreas Lange <o>SSL3: No certificate found.
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>SSL3: Hittade inget certifikat.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="11"> <o>SSL3: Private rsa key not valid (PEM). </o> <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PEM).
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="12"> <o>SSL3: Private rsa key not valid (DER). </o> <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PER).
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="13"> <o>SSL3: Certificate not valid (DER). </o> <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="14"> <o>SSL3: Certificate and private key do not match. </o> <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="15"> <o>SSL3: Private dsa key not valid (PEM). </o> <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (PEM).
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="16"> <o>SSL3: Private dsa key not valid (DER). </o> <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (DER).
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="17"> <o>SSL3: No private key found. </o> <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="18"> <o>No SSL support available </o> <t>SSL-stöd saknas</t> </str> <str id="19"> <o>Bad URL '%s' for server `%s' </o> <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="20"> <o>Cannot register URL %s, already registered by %s! </o> <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="21"> <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s! </o> <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="22"> <o>Binding the port on IP %s failed
4f015c2000-07-21Andreas Lange  for URL %s!
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s!
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="23"> <o>Cannot register URL %s! </o> <t>Kan ej registrera URL %S!
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="24"> <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root. </o> <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="25"> <o>Failed to set gid. </o> <t>Misslyckades med att sätta gruppid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="26"> <o>Setting gid not supported on this system. </o> <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="27"> <o>Failed to set uid. </o> <t>Misslyckades med att sätta användarid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="28"> <o>Setting uid not supported on this system. </o> <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="29"> <o>Failed to set effective gid. </o> <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="30"> <o>Setting effective gid not supported on this system. </o> <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="31"> <o>Failed to set effective uid. </o> <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="32"> <o>Setting effective uid not supported on this system. </o> <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="33"> <o>Error while enabling configuration %s%s</o> <t>Fel vid aktivering av server %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="34"> <o>Disabling old configuration %s </o> <t>Tar bort server %s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="35"> <o>
4f015c2000-07-21Andreas Lange Error while loading configuration %s: %s
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>
4f015c2000-07-21Andreas Lange Fel vid inläsning av konfiguration %s: %s </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="36"> <o>Error while loading modules in configuration %s:
4f015c2000-07-21Andreas Lange %s
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>
4f015c2000-07-21Andreas Lange Fel vid inladdning av moduler till server %s: %s </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="37"> <o>Failed to open logfile</o> <t>Misslyckades med att öppna loggfil</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="38"> <o>No authorization module</o> <t>Ingen auktoriseringsmodul</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="39"> <o>Error during module security check</o> <t>Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="40"> <o>failed for module %O:
4f015c2000-07-21Andreas Lange %s
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>misslyckades i modul %O:
4f015c2000-07-21Andreas Lange %s </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="41"> <o>Error while initiating module copy of %s%s</o> <t>Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="42"> <o>Failed to disable module:
4f015c2000-07-21Andreas Lange No module by that name: "%s".
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Misslyckades med att ta bort modulen:
4f015c2000-07-21Andreas Lange Kunde inte hitta någon modul "%s". </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="43"> <o>Failed to disable module "%s". </o> <t>Misslyckades med att ta bort modul "%s".
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="44"> <o>Error while disabling module %s%s</o> <t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="45"> <o>Failed to enable the module %s. Skipping. %s</o> <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange  <pike>
987aef2000-08-03Andreas Lange string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n"); }
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); }
4f015c2000-07-21Andreas Lange  </pike>