4f015c2000-07-21Andreas Lange <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <locale version="1.0"/> <project>roxen_message</project>
799fba2000-08-11Andreas Lange <language>swe</language>
c28ec32000-09-19Andreas Lange <file>../base_server/configuration.pike</file>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson <file>../base_server/roxen.pike</file> <file>../modules/configuration/update.pike</file>
de9ca82000-11-27Per Hedbor <file>../protocols/prot_fhttp.pike</file>
8615c42000-11-27Martin Nilsson <file>../protocols/prot_hilfe.pike</file>
4f015c2000-07-21Andreas Lange <added id="1"/>
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="1"> <o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o> <t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="2"> <o>Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d!
4f015c2000-07-21Andreas Lange Check that your password database is correct for user %s(%d), and that your group database is correct.
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d!
4f015c2000-07-21Andreas Lange Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="3">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> </str> <str id="4">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> </str> <str id="5">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen.</o> <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="6">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="8">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> </str> <str id="9">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Reading key-file failed!</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> </str> <str id="10">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: No certificate found.</o> <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="11">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Private rsa key not valid</o> <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="13">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="14">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="15">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: Private dsa key not valid</o> <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="17">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>SSL3: No private key found.</o> <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str> <str id="19">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="20">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="21">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="22"> <o>Binding the port on IP %s failed
4f015c2000-07-21Andreas Lange  for URL %s!
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s!
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="23">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Cannot register URL %s!</o> <t>Kan ej registrera URL %s!</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="24">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root.</o> <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="25">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Failed to set gid.</o> <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="26">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Setting gid not supported on this system.</o> <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="27">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Failed to set uid.</o> <t>Misslyckades med att sätta användarid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="28">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Setting uid not supported on this system.</o> <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="29">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Failed to set effective gid.</o> <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="30">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Setting effective gid not supported on this system.</o> <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="31">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Failed to set effective uid.</o> <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="32">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Setting effective uid not supported on this system.</o> <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="33"> <o>Error while enabling configuration %s%s</o> <t>Fel vid aktivering av server %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="34">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Disabling old configuration %s</o>
987aef2000-08-03Andreas Lange <t>Tar bort server %s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="35">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Error while loading configuration %s%s</o> <t>Fel vid inläsning av konfiguration %s%s</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="36">
c28ec32000-09-19Andreas Lange <o>Error while loading modules in configuration %s%s</o> <t>Fel vid inladdning av moduler till server %s%s</t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="37"> <o>Failed to open logfile</o> <t>Misslyckades med att öppna loggfil</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="38"> <o>No authorization module</o> <t>Ingen auktoriseringsmodul</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="39"> <o>Error during module security check</o> <t>Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="40"> <o>failed for module %O:
4f015c2000-07-21Andreas Lange %s
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>misslyckades i modul %O:
4f015c2000-07-21Andreas Lange %s </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="41"> <o>Error while initiating module copy of %s%s</o> <t>Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="42"> <o>Failed to disable module:
4f015c2000-07-21Andreas Lange No module by that name: "%s".
987aef2000-08-03Andreas Lange </o> <t>Misslyckades med att ta bort modulen:
4f015c2000-07-21Andreas Lange Kunde inte hitta någon modul "%s". </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="43"> <o>Failed to disable module "%s". </o> <t>Misslyckades med att ta bort modul "%s".
4f015c2000-07-21Andreas Lange </t>
987aef2000-08-03Andreas Lange </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="44"> <o>Error while disabling module %s%s</o> <t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange <str id="45"> <o>Failed to enable the module %s. Skipping. %s</o> <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> </str>
4f015c2000-07-21Andreas Lange  <pike>
987aef2000-08-03Andreas Lange string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n"); }
4f015c2000-07-21Andreas Lange 
987aef2000-08-03Andreas Lange string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); }
4f015c2000-07-21Andreas Lange  </pike>
c28ec32000-09-19Andreas Lange  <str id="46"> <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t>
c28ec32000-09-19Andreas Lange </str>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson  <str id="7"> <o>The protocol '%s' is not available</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Protokollet '%s' är inte tillgängligt</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str> <str id="12"> <o>Hilfe</o>
92a5192000-11-24Martin Nilsson <t>Hilfe</t>
4cf55b2000-11-24Martin Nilsson </str>