1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
/* Crypto.pmod 
 * 
 */ 
 
inherit _Crypto; 
 
mixed `[](string name) 
{ 
  return (::`[](name) || ((program) "Crypto/" + name)); 
}