e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_VoidSymbol 0xFFFFFF /* void symbol */ #define XK_BackSpace 0xFF08 /* back space, back char */ #define XK_Tab 0xFF09 #define XK_Linefeed 0xFF0A /* Linefeed, LF */ #define XK_Clear 0xFF0B #define XK_Return 0xFF0D /* Return, enter */ #define XK_Pause 0xFF13 /* Pause, hold */ #define XK_Scroll_Lock 0xFF14 #define XK_Sys_Req 0xFF15 #define XK_Escape 0xFF1B #define XK_Delete 0xFFFF /* Delete, rubout */ #define XK_Multi_key 0xFF20 /* Multi-key character compose */ #define XK_Kanji 0xFF21 /* Kanji, Kanji convert */ #define XK_Muhenkan 0xFF22 /* Cancel Conversion */ #define XK_Henkan_Mode 0xFF23 /* Start/Stop Conversion */ #define XK_Henkan 0xFF23 /* Alias for Henkan_Mode */ #define XK_Romaji 0xFF24 /* to Romaji */ #define XK_Hiragana 0xFF25 /* to Hiragana */ #define XK_Katakana 0xFF26 /* to Katakana */ #define XK_Hiragana_Katakana 0xFF27 /* Hiragana/Katakana toggle */ #define XK_Zenkaku 0xFF28 /* to Zenkaku */ #define XK_Hankaku 0xFF29 /* to Hankaku */ #define XK_Zenkaku_Hankaku 0xFF2A /* Zenkaku/Hankaku toggle */ #define XK_Touroku 0xFF2B /* Add to Dictionary */ #define XK_Massyo 0xFF2C /* Delete from Dictionary */ #define XK_Kana_Lock 0xFF2D /* Kana Lock */ #define XK_Kana_Shift 0xFF2E /* Kana Shift */ #define XK_Eisu_Shift 0xFF2F /* Alphanumeric Shift */ #define XK_Eisu_toggle 0xFF30 /* Alphanumeric toggle */ #define XK_Home 0xFF50 #define XK_Left 0xFF51 /* Move left, left arrow */ #define XK_Up 0xFF52 /* Move up, up arrow */ #define XK_Right 0xFF53 /* Move right, right arrow */ #define XK_Down 0xFF54 /* Move down, down arrow */ #define XK_Prior 0xFF55 /* Prior, previous */ #define XK_Page_Up 0xFF55 #define XK_Next 0xFF56 /* Next */ #define XK_Page_Down 0xFF56 #define XK_End 0xFF57 /* EOL */ #define XK_Begin 0xFF58 /* BOL */ #define XK_Select 0xFF60 /* Select, mark */ #define XK_Print 0xFF61 #define XK_Execute 0xFF62 /* Execute, run, do */ #define XK_Insert 0xFF63 /* Insert, insert here */ #define XK_Undo 0xFF65 /* Undo, oops */ #define XK_Redo 0xFF66 /* redo, again */ #define XK_Menu 0xFF67 #define XK_Find 0xFF68 /* Find, search */ #define XK_Cancel 0xFF69 /* Cancel, stop, abort, exit */ #define XK_Help 0xFF6A /* Help */ #define XK_Break 0xFF6B #define XK_Mode_switch 0xFF7E /* Character set switch */ #define XK_script_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_Num_Lock 0xFF7F #define XK_KP_Space 0xFF80 /* space */ #define XK_KP_Tab 0xFF89 #define XK_KP_Enter 0xFF8D /* enter */ #define XK_KP_F1 0xFF91 /* PF1, KP_A, ... */ #define XK_KP_F2 0xFF92 #define XK_KP_F3 0xFF93 #define XK_KP_F4 0xFF94 #define XK_KP_Home 0xFF95 #define XK_KP_Left 0xFF96 #define XK_KP_Up 0xFF97 #define XK_KP_Right 0xFF98 #define XK_KP_Down 0xFF99 #define XK_KP_Prior 0xFF9A #define XK_KP_Page_Up 0xFF9A #define XK_KP_Next 0xFF9B #define XK_KP_Page_Down 0xFF9B #define XK_KP_End 0xFF9C #define XK_KP_Begin 0xFF9D #define XK_KP_Insert 0xFF9E #define XK_KP_Delete 0xFF9F #define XK_KP_Equal 0xFFBD /* equals */ #define XK_KP_Multiply 0xFFAA #define XK_KP_Add 0xFFAB #define XK_KP_Separator 0xFFAC /* separator, often comma */ #define XK_KP_Subtract 0xFFAD #define XK_KP_Decimal 0xFFAE #define XK_KP_Divide 0xFFAF #define XK_KP_0 0xFFB0 #define XK_KP_1 0xFFB1 #define XK_KP_2 0xFFB2 #define XK_KP_3 0xFFB3 #define XK_KP_4 0xFFB4 #define XK_KP_5 0xFFB5 #define XK_KP_6 0xFFB6 #define XK_KP_7 0xFFB7 #define XK_KP_8 0xFFB8 #define XK_KP_9 0xFFB9 #define XK_F1 0xFFBE #define XK_F2 0xFFBF #define XK_F3 0xFFC0 #define XK_F4 0xFFC1 #define XK_F5 0xFFC2 #define XK_F6 0xFFC3 #define XK_F7 0xFFC4 #define XK_F8 0xFFC5 #define XK_F9 0xFFC6 #define XK_F10 0xFFC7 #define XK_F11 0xFFC8 #define XK_L1 0xFFC8 #define XK_F12 0xFFC9 #define XK_L2 0xFFC9 #define XK_F13 0xFFCA #define XK_L3 0xFFCA #define XK_F14 0xFFCB #define XK_L4 0xFFCB #define XK_F15 0xFFCC #define XK_L5 0xFFCC #define XK_F16 0xFFCD #define XK_L6 0xFFCD #define XK_F17 0xFFCE #define XK_L7 0xFFCE #define XK_F18 0xFFCF #define XK_L8 0xFFCF #define XK_F19 0xFFD0 #define XK_L9 0xFFD0 #define XK_F20 0xFFD1 #define XK_L10 0xFFD1 #define XK_F21 0xFFD2 #define XK_R1 0xFFD2 #define XK_F22 0xFFD3 #define XK_R2 0xFFD3 #define XK_F23 0xFFD4 #define XK_R3 0xFFD4 #define XK_F24 0xFFD5 #define XK_R4 0xFFD5 #define XK_F25 0xFFD6 #define XK_R5 0xFFD6 #define XK_F26 0xFFD7 #define XK_R6 0xFFD7 #define XK_F27 0xFFD8 #define XK_R7 0xFFD8 #define XK_F28 0xFFD9 #define XK_R8 0xFFD9 #define XK_F29 0xFFDA #define XK_R9 0xFFDA #define XK_F30 0xFFDB #define XK_R10 0xFFDB #define XK_F31 0xFFDC #define XK_R11 0xFFDC #define XK_F32 0xFFDD #define XK_R12 0xFFDD #define XK_F33 0xFFDE #define XK_R13 0xFFDE #define XK_F34 0xFFDF #define XK_R14 0xFFDF #define XK_F35 0xFFE0 #define XK_R15 0xFFE0 #define XK_Shift_L 0xFFE1 /* Left shift */ #define XK_Shift_R 0xFFE2 /* Right shift */ #define XK_Control_L 0xFFE3 /* Left control */ #define XK_Control_R 0xFFE4 /* Right control */ #define XK_Caps_Lock 0xFFE5 /* Caps lock */ #define XK_Shift_Lock 0xFFE6 /* Shift lock */ #define XK_Meta_L 0xFFE7 /* Left meta */ #define XK_Meta_R 0xFFE8 /* Right meta */ #define XK_Alt_L 0xFFE9 /* Left alt */ #define XK_Alt_R 0xFFEA /* Right alt */ #define XK_Super_L 0xFFEB /* Left super */ #define XK_Super_R 0xFFEC /* Right super */ #define XK_Hyper_L 0xFFED /* Left hyper */ #define XK_Hyper_R 0xFFEE /* Right hyper */ #define XK_ISO_Lock 0xFE01 #define XK_ISO_Level2_Latch 0xFE02 #define XK_ISO_Level3_Shift 0xFE03 #define XK_ISO_Level3_Latch 0xFE04 #define XK_ISO_Level3_Lock 0xFE05 #define XK_ISO_Group_Shift 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_ISO_Group_Latch 0xFE06 #define XK_ISO_Group_Lock 0xFE07 #define XK_ISO_Next_Group 0xFE08 #define XK_ISO_Next_Group_Lock 0xFE09 #define XK_ISO_Prev_Group 0xFE0A #define XK_ISO_Prev_Group_Lock 0xFE0B #define XK_ISO_First_Group 0xFE0C #define XK_ISO_First_Group_Lock 0xFE0D #define XK_ISO_Last_Group 0xFE0E #define XK_ISO_Last_Group_Lock 0xFE0F #define XK_ISO_Left_Tab 0xFE20 #define XK_ISO_Move_Line_Up 0xFE21 #define XK_ISO_Move_Line_Down 0xFE22 #define XK_ISO_Partial_Line_Up 0xFE23 #define XK_ISO_Partial_Line_Down 0xFE24 #define XK_ISO_Partial_Space_Left 0xFE25 #define XK_ISO_Partial_Space_Right 0xFE26 #define XK_ISO_Set_Margin_Left 0xFE27 #define XK_ISO_Set_Margin_Right 0xFE28 #define XK_ISO_Release_Margin_Left 0xFE29 #define XK_ISO_Release_Margin_Right 0xFE2A #define XK_ISO_Release_Both_Margins 0xFE2B #define XK_ISO_Fast_Cursor_Left 0xFE2C #define XK_ISO_Fast_Cursor_Right 0xFE2D #define XK_ISO_Fast_Cursor_Up 0xFE2E #define XK_ISO_Fast_Cursor_Down 0xFE2F #define XK_ISO_Continuous_Underline 0xFE30 #define XK_ISO_Discontinuous_Underline 0xFE31 #define XK_ISO_Emphasize 0xFE32 #define XK_ISO_Center_Object 0xFE33 #define XK_ISO_Enter 0xFE34 #define XK_dead_grave 0xFE50 #define XK_dead_acute 0xFE51 #define XK_dead_circumflex 0xFE52 #define XK_dead_tilde 0xFE53 #define XK_dead_macron 0xFE54 #define XK_dead_breve 0xFE55 #define XK_dead_abovedot 0xFE56 #define XK_dead_diaeresis 0xFE57 #define XK_dead_abovering 0xFE58 #define XK_dead_doubleacute 0xFE59 #define XK_dead_caron 0xFE5A #define XK_dead_cedilla 0xFE5B #define XK_dead_ogonek 0xFE5C #define XK_dead_iota 0xFE5D #define XK_dead_voiced_sound 0xFE5E #define XK_dead_semivoiced_sound 0xFE5F #define XK_dead_belowdot 0xFE60 #define XK_First_Virtual_Screen 0xFED0 #define XK_Prev_Virtual_Screen 0xFED1 #define XK_Next_Virtual_Screen 0xFED2 #define XK_Last_Virtual_Screen 0xFED4 #define XK_Terminate_Server 0xFED5 #define XK_AccessX_Enable 0xFE70 #define XK_AccessX_Feedback_Enable 0xFE71 #define XK_RepeatKeys_Enable 0xFE72 #define XK_SlowKeys_Enable 0xFE73 #define XK_BounceKeys_Enable 0xFE74 #define XK_StickyKeys_Enable 0xFE75 #define XK_MouseKeys_Enable 0xFE76 #define XK_MouseKeys_Accel_Enable 0xFE77 #define XK_Overlay1_Enable 0xFE78 #define XK_Overlay2_Enable 0xFE79 #define XK_AudibleBell_Enable 0xFE7A #define XK_Pointer_Left 0xFEE0 #define XK_Pointer_Right 0xFEE1 #define XK_Pointer_Up 0xFEE2 #define XK_Pointer_Down 0xFEE3 #define XK_Pointer_UpLeft 0xFEE4 #define XK_Pointer_UpRight 0xFEE5 #define XK_Pointer_DownLeft 0xFEE6 #define XK_Pointer_DownRight 0xFEE7 #define XK_Pointer_Button_Dflt 0xFEE8 #define XK_Pointer_Button1 0xFEE9 #define XK_Pointer_Button2 0xFEEA #define XK_Pointer_Button3 0xFEEB #define XK_Pointer_Button4 0xFEEC #define XK_Pointer_Button5 0xFEED #define XK_Pointer_DblClick_Dflt 0xFEEE #define XK_Pointer_DblClick1 0xFEEF #define XK_Pointer_DblClick2 0xFEF0 #define XK_Pointer_DblClick3 0xFEF1 #define XK_Pointer_DblClick4 0xFEF2 #define XK_Pointer_DblClick5 0xFEF3 #define XK_Pointer_Drag_Dflt 0xFEF4 #define XK_Pointer_Drag1 0xFEF5 #define XK_Pointer_Drag2 0xFEF6 #define XK_Pointer_Drag3 0xFEF7 #define XK_Pointer_Drag4 0xFEF8 #define XK_Pointer_Drag5 0xFEFD #define XK_Pointer_EnableKeys 0xFEF9 #define XK_Pointer_Accelerate 0xFEFA #define XK_Pointer_DfltBtnNext 0xFEFB #define XK_Pointer_DfltBtnPrev 0xFEFC #define XK_3270_Duplicate 0xFD01 #define XK_3270_FieldMark 0xFD02 #define XK_3270_Right2 0xFD03 #define XK_3270_Left2 0xFD04 #define XK_3270_BackTab 0xFD05 #define XK_3270_EraseEOF 0xFD06 #define XK_3270_EraseInput 0xFD07 #define XK_3270_Reset 0xFD08 #define XK_3270_Quit 0xFD09 #define XK_3270_PA1 0xFD0A #define XK_3270_PA2 0xFD0B #define XK_3270_PA3 0xFD0C #define XK_3270_Test 0xFD0D #define XK_3270_Attn 0xFD0E #define XK_3270_CursorBlink 0xFD0F #define XK_3270_AltCursor 0xFD10 #define XK_3270_KeyClick 0xFD11 #define XK_3270_Jump 0xFD12 #define XK_3270_Ident 0xFD13 #define XK_3270_Rule 0xFD14 #define XK_3270_Copy 0xFD15 #define XK_3270_Play 0xFD16 #define XK_3270_Setup 0xFD17 #define XK_3270_Record 0xFD18 #define XK_3270_ChangeScreen 0xFD19 #define XK_3270_DeleteWord 0xFD1A #define XK_3270_ExSelect 0xFD1B #define XK_3270_CursorSelect 0xFD1C #define XK_3270_PrintScreen 0xFD1D #define XK_3270_Enter 0xFD1E #define XK_space 0x020 #define XK_exclam 0x021 #define XK_quotedbl 0x022 #define XK_numbersign 0x023 #define XK_dollar 0x024 #define XK_percent 0x025 #define XK_ampersand 0x026 #define XK_apostrophe 0x027 #define XK_quoteright 0x027 /* deprecated */ #define XK_parenleft 0x028 #define XK_parenright 0x029 #define XK_asterisk 0x02a #define XK_plus 0x02b #define XK_comma 0x02c #define XK_minus 0x02d #define XK_period 0x02e #define XK_slash 0x02f #define XK_0 0x030 #define XK_1 0x031 #define XK_2 0x032 #define XK_3 0x033 #define XK_4 0x034 #define XK_5 0x035 #define XK_6 0x036 #define XK_7 0x037 #define XK_8 0x038 #define XK_9 0x039 #define XK_colon 0x03a #define XK_semicolon 0x03b #define XK_less 0x03c #define XK_equal 0x03d #define XK_greater 0x03e #define XK_question 0x03f #define XK_at 0x040 #define XK_A 0x041 #define XK_B 0x042 #define XK_C 0x043 #define XK_D 0x044 #define XK_E 0x045 #define XK_F 0x046 #define XK_G 0x047 #define XK_H 0x048 #define XK_I 0x049 #define XK_J 0x04a #define XK_K 0x04b #define XK_L 0x04c #define XK_M 0x04d #define XK_N 0x04e #define XK_O 0x04f #define XK_P 0x050 #define XK_Q 0x051 #define XK_R 0x052 #define XK_S 0x053 #define XK_T 0x054 #define XK_U 0x055 #define XK_V 0x056 #define XK_W 0x057 #define XK_X 0x058 #define XK_Y 0x059 #define XK_Z 0x05a #define XK_bracketleft 0x05b #define XK_backslash 0x05c #define XK_bracketright 0x05d #define XK_asciicircum 0x05e #define XK_underscore 0x05f #define XK_grave 0x060 #define XK_quoteleft 0x060 /* deprecated */ #define XK_a 0x061 #define XK_b 0x062 #define XK_c 0x063 #define XK_d 0x064 #define XK_e 0x065 #define XK_f 0x066 #define XK_g 0x067 #define XK_h 0x068 #define XK_i 0x069 #define XK_j 0x06a #define XK_k 0x06b #define XK_l 0x06c #define XK_m 0x06d #define XK_n 0x06e #define XK_o 0x06f #define XK_p 0x070 #define XK_q 0x071 #define XK_r 0x072 #define XK_s 0x073 #define XK_t 0x074 #define XK_u 0x075 #define XK_v 0x076 #define XK_w 0x077 #define XK_x 0x078 #define XK_y 0x079 #define XK_z 0x07a #define XK_braceleft 0x07b #define XK_bar 0x07c #define XK_braceright 0x07d #define XK_asciitilde 0x07e #define XK_nobreakspace 0x0a0 #define XK_exclamdown 0x0a1 #define XK_cent 0x0a2 #define XK_sterling 0x0a3 #define XK_currency 0x0a4 #define XK_yen 0x0a5 #define XK_brokenbar 0x0a6 #define XK_section 0x0a7 #define XK_diaeresis 0x0a8 #define XK_copyright 0x0a9 #define XK_ordfeminine 0x0aa #define XK_guillemotleft 0x0ab /* left angle quotation mark */ #define XK_notsign 0x0ac #define XK_hyphen 0x0ad #define XK_registered 0x0ae #define XK_macron 0x0af #define XK_degree 0x0b0 #define XK_plusminus 0x0b1 #define XK_twosuperior 0x0b2 #define XK_threesuperior 0x0b3 #define XK_acute 0x0b4 #define XK_mu 0x0b5 #define XK_paragraph 0x0b6 #define XK_periodcentered 0x0b7 #define XK_cedilla 0x0b8 #define XK_onesuperior 0x0b9 #define XK_masculine 0x0ba #define XK_guillemotright 0x0bb /* right angle quotation mark */ #define XK_onequarter 0x0bc #define XK_onehalf 0x0bd #define XK_threequarters 0x0be #define XK_questiondown 0x0bf #define XK_Agrave 0x0c0 #define XK_Aacute 0x0c1 #define XK_Acircumflex 0x0c2 #define XK_Atilde 0x0c3 #define XK_Adiaeresis 0x0c4 #define XK_Aring 0x0c5 #define XK_AE 0x0c6 #define XK_Ccedilla 0x0c7 #define XK_Egrave 0x0c8 #define XK_Eacute 0x0c9 #define XK_Ecircumflex 0x0ca #define XK_Ediaeresis 0x0cb #define XK_Igrave 0x0cc #define XK_Iacute 0x0cd #define XK_Icircumflex 0x0ce #define XK_Idiaeresis 0x0cf #define XK_ETH 0x0d0 #define XK_Eth 0x0d0 /* deprecated */ #define XK_Ntilde 0x0d1 #define XK_Ograve 0x0d2 #define XK_Oacute 0x0d3 #define XK_Ocircumflex 0x0d4 #define XK_Otilde 0x0d5 #define XK_Odiaeresis 0x0d6 #define XK_multiply 0x0d7 #define XK_Ooblique 0x0d8 #define XK_Ugrave 0x0d9 #define XK_Uacute 0x0da #define XK_Ucircumflex 0x0db #define XK_Udiaeresis 0x0dc #define XK_Yacute 0x0dd #define XK_THORN 0x0de #define XK_Thorn 0x0de /* deprecated */ #define XK_ssharp 0x0df #define XK_agrave 0x0e0 #define XK_aacute 0x0e1 #define XK_acircumflex 0x0e2 #define XK_atilde 0x0e3 #define XK_adiaeresis 0x0e4 #define XK_aring 0x0e5 #define XK_ae 0x0e6 #define XK_ccedilla 0x0e7 #define XK_egrave 0x0e8 #define XK_eacute 0x0e9 #define XK_ecircumflex 0x0ea #define XK_ediaeresis 0x0eb #define XK_igrave 0x0ec #define XK_iacute 0x0ed #define XK_icircumflex 0x0ee #define XK_idiaeresis 0x0ef #define XK_eth 0x0f0 #define XK_ntilde 0x0f1 #define XK_ograve 0x0f2 #define XK_oacute 0x0f3 #define XK_ocircumflex 0x0f4 #define XK_otilde 0x0f5 #define XK_odiaeresis 0x0f6 #define XK_division 0x0f7 #define XK_oslash 0x0f8 #define XK_ugrave 0x0f9 #define XK_uacute 0x0fa #define XK_ucircumflex 0x0fb #define XK_udiaeresis 0x0fc #define XK_yacute 0x0fd #define XK_thorn 0x0fe #define XK_ydiaeresis 0x0ff #define XK_Aogonek 0x1a1 #define XK_breve 0x1a2 #define XK_Lstroke 0x1a3 #define XK_Lcaron 0x1a5 #define XK_Sacute 0x1a6 #define XK_Scaron 0x1a9 #define XK_Scedilla 0x1aa #define XK_Tcaron 0x1ab #define XK_Zacute 0x1ac #define XK_Zcaron 0x1ae #define XK_Zabovedot 0x1af #define XK_aogonek 0x1b1 #define XK_ogonek 0x1b2 #define XK_lstroke 0x1b3 #define XK_lcaron 0x1b5 #define XK_sacute 0x1b6 #define XK_caron 0x1b7 #define XK_scaron 0x1b9 #define XK_scedilla 0x1ba #define XK_tcaron 0x1bb #define XK_zacute 0x1bc #define XK_doubleacute 0x1bd #define XK_zcaron 0x1be #define XK_zabovedot 0x1bf #define XK_Racute 0x1c0 #define XK_Abreve 0x1c3 #define XK_Lacute 0x1c5 #define XK_Cacute 0x1c6 #define XK_Ccaron 0x1c8 #define XK_Eogonek 0x1ca #define XK_Ecaron 0x1cc #define XK_Dcaron 0x1cf #define XK_Dstroke 0x1d0 #define XK_Nacute 0x1d1 #define XK_Ncaron 0x1d2 #define XK_Odoubleacute 0x1d5 #define XK_Rcaron 0x1d8 #define XK_Uring 0x1d9 #define XK_Udoubleacute 0x1db #define XK_Tcedilla 0x1de #define XK_racute 0x1e0 #define XK_abreve 0x1e3 #define XK_lacute 0x1e5 #define XK_cacute 0x1e6 #define XK_ccaron 0x1e8 #define XK_eogonek 0x1ea #define XK_ecaron 0x1ec #define XK_dcaron 0x1ef #define XK_dstroke 0x1f0 #define XK_nacute 0x1f1 #define XK_ncaron 0x1f2 #define XK_odoubleacute 0x1f5 #define XK_udoubleacute 0x1fb #define XK_rcaron 0x1f8 #define XK_uring 0x1f9 #define XK_tcedilla 0x1fe #define XK_abovedot 0x1ff #define XK_Hstroke 0x2a1 #define XK_Hcircumflex 0x2a6 #define XK_Iabovedot 0x2a9 #define XK_Gbreve 0x2ab #define XK_Jcircumflex 0x2ac #define XK_hstroke 0x2b1 #define XK_hcircumflex 0x2b6 #define XK_idotless 0x2b9 #define XK_gbreve 0x2bb #define XK_jcircumflex 0x2bc #define XK_Cabovedot 0x2c5 #define XK_Ccircumflex 0x2c6 #define XK_Gabovedot 0x2d5 #define XK_Gcircumflex 0x2d8 #define XK_Ubreve 0x2dd #define XK_Scircumflex 0x2de #define XK_cabovedot 0x2e5 #define XK_ccircumflex 0x2e6 #define XK_gabovedot 0x2f5 #define XK_gcircumflex 0x2f8 #define XK_ubreve 0x2fd #define XK_scircumflex 0x2fe #define XK_kra 0x3a2 #define XK_kappa 0x3a2 /* deprecated */ #define XK_Rcedilla 0x3a3 #define XK_Itilde 0x3a5 #define XK_Lcedilla 0x3a6 #define XK_Emacron 0x3aa #define XK_Gcedilla 0x3ab #define XK_Tslash 0x3ac #define XK_rcedilla 0x3b3 #define XK_itilde 0x3b5 #define XK_lcedilla 0x3b6 #define XK_emacron 0x3ba #define XK_gcedilla 0x3bb #define XK_tslash 0x3bc #define XK_ENG 0x3bd #define XK_eng 0x3bf #define XK_Amacron 0x3c0 #define XK_Iogonek 0x3c7 #define XK_Eabovedot 0x3cc #define XK_Imacron 0x3cf #define XK_Ncedilla 0x3d1 #define XK_Omacron 0x3d2 #define XK_Kcedilla 0x3d3 #define XK_Uogonek 0x3d9 #define XK_Utilde 0x3dd #define XK_Umacron 0x3de #define XK_amacron 0x3e0 #define XK_iogonek 0x3e7 #define XK_eabovedot 0x3ec #define XK_imacron 0x3ef #define XK_ncedilla 0x3f1 #define XK_omacron 0x3f2 #define XK_kcedilla 0x3f3 #define XK_uogonek 0x3f9 #define XK_utilde 0x3fd #define XK_umacron 0x3fe #define XK_overline 0x47e #define XK_kana_fullstop 0x4a1 #define XK_kana_openingbracket 0x4a2 #define XK_kana_closingbracket 0x4a3 #define XK_kana_comma 0x4a4 #define XK_kana_conjunctive 0x4a5 #define XK_kana_middledot 0x4a5 /* deprecated */ #define XK_kana_WO 0x4a6 #define XK_kana_a 0x4a7 #define XK_kana_i 0x4a8 #define XK_kana_u 0x4a9 #define XK_kana_e 0x4aa #define XK_kana_o 0x4ab #define XK_kana_ya 0x4ac #define XK_kana_yu 0x4ad #define XK_kana_yo 0x4ae #define XK_kana_tsu 0x4af #define XK_kana_tu 0x4af /* deprecated */ #define XK_prolongedsound 0x4b0 #define XK_kana_A 0x4b1 #define XK_kana_I 0x4b2 #define XK_kana_U 0x4b3 #define XK_kana_E 0x4b4 #define XK_kana_O 0x4b5 #define XK_kana_KA 0x4b6 #define XK_kana_KI 0x4b7 #define XK_kana_KU 0x4b8 #define XK_kana_KE 0x4b9 #define XK_kana_KO 0x4ba #define XK_kana_SA 0x4bb #define XK_kana_SHI 0x4bc #define XK_kana_SU 0x4bd #define XK_kana_SE 0x4be #define XK_kana_SO 0x4bf #define XK_kana_TA 0x4c0 #define XK_kana_CHI 0x4c1 #define XK_kana_TI 0x4c1 /* deprecated */ #define XK_kana_TSU 0x4c2 #define XK_kana_TU 0x4c2 /* deprecated */ #define XK_kana_TE 0x4c3 #define XK_kana_TO 0x4c4 #define XK_kana_NA 0x4c5 #define XK_kana_NI 0x4c6 #define XK_kana_NU 0x4c7 #define XK_kana_NE 0x4c8 #define XK_kana_NO 0x4c9 #define XK_kana_HA 0x4ca #define XK_kana_HI 0x4cb #define XK_kana_FU 0x4cc #define XK_kana_HU 0x4cc /* deprecated */ #define XK_kana_HE 0x4cd #define XK_kana_HO 0x4ce #define XK_kana_MA 0x4cf #define XK_kana_MI 0x4d0 #define XK_kana_MU 0x4d1 #define XK_kana_ME 0x4d2 #define XK_kana_MO 0x4d3 #define XK_kana_YA 0x4d4 #define XK_kana_YU 0x4d5 #define XK_kana_YO 0x4d6 #define XK_kana_RA 0x4d7 #define XK_kana_RI 0x4d8 #define XK_kana_RU 0x4d9 #define XK_kana_RE 0x4da #define XK_kana_RO 0x4db #define XK_kana_WA 0x4dc #define XK_kana_N 0x4dd #define XK_voicedsound 0x4de #define XK_semivoicedsound 0x4df #define XK_kana_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_Arabic_comma 0x5ac #define XK_Arabic_semicolon 0x5bb #define XK_Arabic_question_mark 0x5bf #define XK_Arabic_hamza 0x5c1 #define XK_Arabic_maddaonalef 0x5c2 #define XK_Arabic_hamzaonalef 0x5c3 #define XK_Arabic_hamzaonwaw 0x5c4 #define XK_Arabic_hamzaunderalef 0x5c5 #define XK_Arabic_hamzaonyeh 0x5c6 #define XK_Arabic_alef 0x5c7 #define XK_Arabic_beh 0x5c8 #define XK_Arabic_tehmarbuta 0x5c9 #define XK_Arabic_teh 0x5ca #define XK_Arabic_theh 0x5cb #define XK_Arabic_jeem 0x5cc #define XK_Arabic_hah 0x5cd #define XK_Arabic_khah 0x5ce #define XK_Arabic_dal 0x5cf #define XK_Arabic_thal 0x5d0 #define XK_Arabic_ra 0x5d1 #define XK_Arabic_zain 0x5d2 #define XK_Arabic_seen 0x5d3 #define XK_Arabic_sheen 0x5d4 #define XK_Arabic_sad 0x5d5 #define XK_Arabic_dad 0x5d6 #define XK_Arabic_tah 0x5d7 #define XK_Arabic_zah 0x5d8 #define XK_Arabic_ain 0x5d9 #define XK_Arabic_ghain 0x5da #define XK_Arabic_tatweel 0x5e0 #define XK_Arabic_feh 0x5e1 #define XK_Arabic_qaf 0x5e2 #define XK_Arabic_kaf 0x5e3 #define XK_Arabic_lam 0x5e4 #define XK_Arabic_meem 0x5e5 #define XK_Arabic_noon 0x5e6 #define XK_Arabic_ha 0x5e7 #define XK_Arabic_heh 0x5e7 /* deprecated */ #define XK_Arabic_waw 0x5e8 #define XK_Arabic_alefmaksura 0x5e9 #define XK_Arabic_yeh 0x5ea #define XK_Arabic_fathatan 0x5eb #define XK_Arabic_dammatan 0x5ec #define XK_Arabic_kasratan 0x5ed #define XK_Arabic_fatha 0x5ee #define XK_Arabic_damma 0x5ef #define XK_Arabic_kasra 0x5f0 #define XK_Arabic_shadda 0x5f1 #define XK_Arabic_sukun 0x5f2 #define XK_Arabic_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_Serbian_dje 0x6a1 #define XK_Macedonia_gje 0x6a2 #define XK_Cyrillic_io 0x6a3 #define XK_Ukrainian_ie 0x6a4 #define XK_Ukranian_je 0x6a4 /* deprecated */ #define XK_Macedonia_dse 0x6a5 #define XK_Ukrainian_i 0x6a6 #define XK_Ukranian_i 0x6a6 /* deprecated */ #define XK_Ukrainian_yi 0x6a7 #define XK_Ukranian_yi 0x6a7 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_je 0x6a8 #define XK_Serbian_je 0x6a8 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_lje 0x6a9 #define XK_Serbian_lje 0x6a9 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_nje 0x6aa #define XK_Serbian_nje 0x6aa /* deprecated */ #define XK_Serbian_tshe 0x6ab #define XK_Macedonia_kje 0x6ac #define XK_Byelorussian_shortu 0x6ae #define XK_Cyrillic_dzhe 0x6af #define XK_Serbian_dze 0x6af /* deprecated */ #define XK_numerosign 0x6b0 #define XK_Serbian_DJE 0x6b1 #define XK_Macedonia_GJE 0x6b2 #define XK_Cyrillic_IO 0x6b3 #define XK_Ukrainian_IE 0x6b4 #define XK_Ukranian_JE 0x6b4 /* deprecated */ #define XK_Macedonia_DSE 0x6b5 #define XK_Ukrainian_I 0x6b6 #define XK_Ukranian_I 0x6b6 /* deprecated */ #define XK_Ukrainian_YI 0x6b7 #define XK_Ukranian_YI 0x6b7 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_JE 0x6b8 #define XK_Serbian_JE 0x6b8 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_LJE 0x6b9 #define XK_Serbian_LJE 0x6b9 /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_NJE 0x6ba #define XK_Serbian_NJE 0x6ba /* deprecated */ #define XK_Serbian_TSHE 0x6bb #define XK_Macedonia_KJE 0x6bc #define XK_Byelorussian_SHORTU 0x6be #define XK_Cyrillic_DZHE 0x6bf #define XK_Serbian_DZE 0x6bf /* deprecated */ #define XK_Cyrillic_yu 0x6c0 #define XK_Cyrillic_a 0x6c1 #define XK_Cyrillic_be 0x6c2 #define XK_Cyrillic_tse 0x6c3 #define XK_Cyrillic_de 0x6c4 #define XK_Cyrillic_ie 0x6c5 #define XK_Cyrillic_ef 0x6c6 #define XK_Cyrillic_ghe 0x6c7 #define XK_Cyrillic_ha 0x6c8 #define XK_Cyrillic_i 0x6c9 #define XK_Cyrillic_shorti 0x6ca #define XK_Cyrillic_ka 0x6cb #define XK_Cyrillic_el 0x6cc #define XK_Cyrillic_em 0x6cd #define XK_Cyrillic_en 0x6ce #define XK_Cyrillic_o 0x6cf #define XK_Cyrillic_pe 0x6d0 #define XK_Cyrillic_ya 0x6d1 #define XK_Cyrillic_er 0x6d2 #define XK_Cyrillic_es 0x6d3 #define XK_Cyrillic_te 0x6d4 #define XK_Cyrillic_u 0x6d5 #define XK_Cyrillic_zhe 0x6d6 #define XK_Cyrillic_ve 0x6d7 #define XK_Cyrillic_softsign 0x6d8 #define XK_Cyrillic_yeru 0x6d9 #define XK_Cyrillic_ze 0x6da #define XK_Cyrillic_sha 0x6db #define XK_Cyrillic_e 0x6dc #define XK_Cyrillic_shcha 0x6dd #define XK_Cyrillic_che 0x6de #define XK_Cyrillic_hardsign 0x6df #define XK_Cyrillic_YU 0x6e0 #define XK_Cyrillic_A 0x6e1 #define XK_Cyrillic_BE 0x6e2 #define XK_Cyrillic_TSE 0x6e3 #define XK_Cyrillic_DE 0x6e4 #define XK_Cyrillic_IE 0x6e5 #define XK_Cyrillic_EF 0x6e6 #define XK_Cyrillic_GHE 0x6e7 #define XK_Cyrillic_HA 0x6e8 #define XK_Cyrillic_I 0x6e9 #define XK_Cyrillic_SHORTI 0x6ea #define XK_Cyrillic_KA 0x6eb #define XK_Cyrillic_EL 0x6ec #define XK_Cyrillic_EM 0x6ed #define XK_Cyrillic_EN 0x6ee #define XK_Cyrillic_O 0x6ef #define XK_Cyrillic_PE 0x6f0 #define XK_Cyrillic_YA 0x6f1 #define XK_Cyrillic_ER 0x6f2 #define XK_Cyrillic_ES 0x6f3 #define XK_Cyrillic_TE 0x6f4 #define XK_Cyrillic_U 0x6f5 #define XK_Cyrillic_ZHE 0x6f6 #define XK_Cyrillic_VE 0x6f7 #define XK_Cyrillic_SOFTSIGN 0x6f8 #define XK_Cyrillic_YERU 0x6f9 #define XK_Cyrillic_ZE 0x6fa #define XK_Cyrillic_SHA 0x6fb #define XK_Cyrillic_E 0x6fc #define XK_Cyrillic_SHCHA 0x6fd #define XK_Cyrillic_CHE 0x6fe #define XK_Cyrillic_HARDSIGN 0x6ff #define XK_Greek_ALPHAaccent 0x7a1 #define XK_Greek_EPSILONaccent 0x7a2 #define XK_Greek_ETAaccent 0x7a3 #define XK_Greek_IOTAaccent 0x7a4 #define XK_Greek_IOTAdiaeresis 0x7a5 #define XK_Greek_OMICRONaccent 0x7a7 #define XK_Greek_UPSILONaccent 0x7a8 #define XK_Greek_UPSILONdieresis 0x7a9 #define XK_Greek_OMEGAaccent 0x7ab #define XK_Greek_accentdieresis 0x7ae #define XK_Greek_horizbar 0x7af #define XK_Greek_alphaaccent 0x7b1 #define XK_Greek_epsilonaccent 0x7b2 #define XK_Greek_etaaccent 0x7b3 #define XK_Greek_iotaaccent 0x7b4 #define XK_Greek_iotadieresis 0x7b5 #define XK_Greek_iotaaccentdieresis 0x7b6 #define XK_Greek_omicronaccent 0x7b7 #define XK_Greek_upsilonaccent 0x7b8 #define XK_Greek_upsilondieresis 0x7b9 #define XK_Greek_upsilonaccentdieresis 0x7ba #define XK_Greek_omegaaccent 0x7bb #define XK_Greek_ALPHA 0x7c1 #define XK_Greek_BETA 0x7c2 #define XK_Greek_GAMMA 0x7c3 #define XK_Greek_DELTA 0x7c4 #define XK_Greek_EPSILON 0x7c5 #define XK_Greek_ZETA 0x7c6 #define XK_Greek_ETA 0x7c7 #define XK_Greek_THETA 0x7c8 #define XK_Greek_IOTA 0x7c9 #define XK_Greek_KAPPA 0x7ca #define XK_Greek_LAMDA 0x7cb #define XK_Greek_LAMBDA 0x7cb #define XK_Greek_MU 0x7cc #define XK_Greek_NU 0x7cd #define XK_Greek_XI 0x7ce #define XK_Greek_OMICRON 0x7cf #define XK_Greek_PI 0x7d0 #define XK_Greek_RHO 0x7d1 #define XK_Greek_SIGMA 0x7d2 #define XK_Greek_TAU 0x7d4 #define XK_Greek_UPSILON 0x7d5 #define XK_Greek_PHI 0x7d6 #define XK_Greek_CHI 0x7d7 #define XK_Greek_PSI 0x7d8 #define XK_Greek_OMEGA 0x7d9 #define XK_Greek_alpha 0x7e1 #define XK_Greek_beta 0x7e2 #define XK_Greek_gamma 0x7e3 #define XK_Greek_delta 0x7e4 #define XK_Greek_epsilon 0x7e5 #define XK_Greek_zeta 0x7e6 #define XK_Greek_eta 0x7e7 #define XK_Greek_theta 0x7e8 #define XK_Greek_iota 0x7e9 #define XK_Greek_kappa 0x7ea #define XK_Greek_lamda 0x7eb #define XK_Greek_lambda 0x7eb #define XK_Greek_mu 0x7ec #define XK_Greek_nu 0x7ed #define XK_Greek_xi 0x7ee #define XK_Greek_omicron 0x7ef #define XK_Greek_pi 0x7f0 #define XK_Greek_rho 0x7f1 #define XK_Greek_sigma 0x7f2 #define XK_Greek_finalsmallsigma 0x7f3 #define XK_Greek_tau 0x7f4 #define XK_Greek_upsilon 0x7f5 #define XK_Greek_phi 0x7f6 #define XK_Greek_chi 0x7f7 #define XK_Greek_psi 0x7f8 #define XK_Greek_omega 0x7f9 #define XK_Greek_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_leftradical 0x8a1 #define XK_topleftradical 0x8a2 #define XK_horizconnector 0x8a3 #define XK_topintegral 0x8a4 #define XK_botintegral 0x8a5 #define XK_vertconnector 0x8a6 #define XK_topleftsqbracket 0x8a7 #define XK_botleftsqbracket 0x8a8 #define XK_toprightsqbracket 0x8a9 #define XK_botrightsqbracket 0x8aa #define XK_topleftparens 0x8ab #define XK_botleftparens 0x8ac #define XK_toprightparens 0x8ad #define XK_botrightparens 0x8ae #define XK_leftmiddlecurlybrace 0x8af #define XK_rightmiddlecurlybrace 0x8b0 #define XK_topleftsummation 0x8b1 #define XK_botleftsummation 0x8b2 #define XK_topvertsummationconnector 0x8b3 #define XK_botvertsummationconnector 0x8b4 #define XK_toprightsummation 0x8b5 #define XK_botrightsummation 0x8b6 #define XK_rightmiddlesummation 0x8b7 #define XK_lessthanequal 0x8bc #define XK_notequal 0x8bd #define XK_greaterthanequal 0x8be #define XK_integral 0x8bf #define XK_therefore 0x8c0 #define XK_variation 0x8c1 #define XK_infinity 0x8c2 #define XK_nabla 0x8c5 #define XK_approximate 0x8c8 #define XK_similarequal 0x8c9 #define XK_ifonlyif 0x8cd #define XK_implies 0x8ce #define XK_identical 0x8cf #define XK_radical 0x8d6 #define XK_includedin 0x8da #define XK_includes 0x8db #define XK_intersection 0x8dc #define XK_union 0x8dd #define XK_logicaland 0x8de #define XK_logicalor 0x8df #define XK_partialderivative 0x8ef #define XK_function 0x8f6 #define XK_leftarrow 0x8fb #define XK_uparrow 0x8fc #define XK_rightarrow 0x8fd #define XK_downarrow 0x8fe #define XK_blank 0x9df #define XK_soliddiamond 0x9e0 #define XK_checkerboard 0x9e1 #define XK_ht 0x9e2 #define XK_ff 0x9e3 #define XK_cr 0x9e4 #define XK_lf 0x9e5 #define XK_nl 0x9e8 #define XK_vt 0x9e9 #define XK_lowrightcorner 0x9ea #define XK_uprightcorner 0x9eb #define XK_upleftcorner 0x9ec #define XK_lowleftcorner 0x9ed #define XK_crossinglines 0x9ee #define XK_horizlinescan1 0x9ef #define XK_horizlinescan3 0x9f0 #define XK_horizlinescan5 0x9f1 #define XK_horizlinescan7 0x9f2 #define XK_horizlinescan9 0x9f3 #define XK_leftt 0x9f4 #define XK_rightt 0x9f5 #define XK_bott 0x9f6 #define XK_topt 0x9f7 #define XK_vertbar 0x9f8 #define XK_emspace 0xaa1 #define XK_enspace 0xaa2 #define XK_em3space 0xaa3 #define XK_em4space 0xaa4 #define XK_digitspace 0xaa5 #define XK_punctspace 0xaa6 #define XK_thinspace 0xaa7 #define XK_hairspace 0xaa8 #define XK_emdash 0xaa9 #define XK_endash 0xaaa #define XK_signifblank 0xaac #define XK_ellipsis 0xaae #define XK_doubbaselinedot 0xaaf #define XK_onethird 0xab0 #define XK_twothirds 0xab1 #define XK_onefifth 0xab2 #define XK_twofifths 0xab3 #define XK_threefifths 0xab4 #define XK_fourfifths 0xab5 #define XK_onesixth 0xab6 #define XK_fivesixths 0xab7 #define XK_careof 0xab8 #define XK_figdash 0xabb #define XK_leftanglebracket 0xabc #define XK_decimalpoint 0xabd #define XK_rightanglebracket 0xabe #define XK_marker 0xabf #define XK_oneeighth 0xac3 #define XK_threeeighths 0xac4 #define XK_fiveeighths 0xac5 #define XK_seveneighths 0xac6 #define XK_trademark 0xac9 #define XK_signaturemark 0xaca #define XK_trademarkincircle 0xacb #define XK_leftopentriangle 0xacc #define XK_rightopentriangle 0xacd #define XK_emopencircle 0xace #define XK_emopenrectangle 0xacf #define XK_leftsinglequotemark 0xad0 #define XK_rightsinglequotemark 0xad1 #define XK_leftdoublequotemark 0xad2 #define XK_rightdoublequotemark 0xad3 #define XK_prescription 0xad4 #define XK_minutes 0xad6 #define XK_seconds 0xad7 #define XK_latincross 0xad9 #define XK_hexagram 0xada #define XK_filledrectbullet 0xadb #define XK_filledlefttribullet 0xadc #define XK_filledrighttribullet 0xadd #define XK_emfilledcircle 0xade #define XK_emfilledrect 0xadf #define XK_enopencircbullet 0xae0 #define XK_enopensquarebullet 0xae1 #define XK_openrectbullet 0xae2 #define XK_opentribulletup 0xae3 #define XK_opentribulletdown 0xae4 #define XK_openstar 0xae5 #define XK_enfilledcircbullet 0xae6 #define XK_enfilledsqbullet 0xae7 #define XK_filledtribulletup 0xae8 #define XK_filledtribulletdown 0xae9 #define XK_leftpointer 0xaea #define XK_rightpointer 0xaeb #define XK_club 0xaec #define XK_diamond 0xaed #define XK_heart 0xaee #define XK_maltesecross 0xaf0 #define XK_dagger 0xaf1 #define XK_doubledagger 0xaf2 #define XK_checkmark 0xaf3 #define XK_ballotcross 0xaf4 #define XK_musicalsharp 0xaf5 #define XK_musicalflat 0xaf6 #define XK_malesymbol 0xaf7 #define XK_femalesymbol 0xaf8 #define XK_telephone 0xaf9 #define XK_telephonerecorder 0xafa #define XK_phonographcopyright 0xafb #define XK_caret 0xafc #define XK_singlelowquotemark 0xafd #define XK_doublelowquotemark 0xafe #define XK_cursor 0xaff #define XK_leftcaret 0xba3 #define XK_rightcaret 0xba6 #define XK_downcaret 0xba8 #define XK_upcaret 0xba9 #define XK_overbar 0xbc0 #define XK_downtack 0xbc2 #define XK_upshoe 0xbc3 #define XK_downstile 0xbc4 #define XK_underbar 0xbc6 #define XK_jot 0xbca #define XK_quad 0xbcc #define XK_uptack 0xbce #define XK_circle 0xbcf #define XK_upstile 0xbd3 #define XK_downshoe 0xbd6 #define XK_rightshoe 0xbd8 #define XK_leftshoe 0xbda #define XK_lefttack 0xbdc #define XK_righttack 0xbfc #define XK_hebrew_doublelowline 0xcdf #define XK_hebrew_aleph 0xce0 #define XK_hebrew_bet 0xce1 #define XK_hebrew_beth 0xce1 /* deprecated */ #define XK_hebrew_gimel 0xce2 #define XK_hebrew_gimmel 0xce2 /* deprecated */ #define XK_hebrew_dalet 0xce3 #define XK_hebrew_daleth 0xce3 /* deprecated */ #define XK_hebrew_he 0xce4 #define XK_hebrew_waw 0xce5 #define XK_hebrew_zain 0xce6 #define XK_hebrew_zayin 0xce6 /* deprecated */ #define XK_hebrew_chet 0xce7 #define XK_hebrew_het 0xce7 /* deprecated */ #define XK_hebrew_tet 0xce8 #define XK_hebrew_teth 0xce8 /* deprecated */ #define XK_hebrew_yod 0xce9 #define XK_hebrew_finalkaph 0xcea #define XK_hebrew_kaph 0xceb #define XK_hebrew_lamed 0xcec #define XK_hebrew_finalmem 0xced #define XK_hebrew_mem 0xcee #define XK_hebrew_finalnun 0xcef #define XK_hebrew_nun 0xcf0 #define XK_hebrew_samech 0xcf1 #define XK_hebrew_samekh 0xcf1 /* deprecated */ #define XK_hebrew_ayin 0xcf2 #define XK_hebrew_finalpe 0xcf3 #define XK_hebrew_pe 0xcf4 #define XK_hebrew_finalzade 0xcf5 #define XK_hebrew_finalzadi 0xcf5 /* deprecated */ #define XK_hebrew_zade 0xcf6 #define XK_hebrew_zadi 0xcf6 /* deprecated */ #define XK_hebrew_qoph 0xcf7 #define XK_hebrew_kuf 0xcf7 /* deprecated */ #define XK_hebrew_resh 0xcf8 #define XK_hebrew_shin 0xcf9 #define XK_hebrew_taw 0xcfa #define XK_hebrew_taf 0xcfa /* deprecated */ #define XK_Hebrew_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_Thai_kokai 0xda1 #define XK_Thai_khokhai 0xda2 #define XK_Thai_khokhuat 0xda3 #define XK_Thai_khokhwai 0xda4 #define XK_Thai_khokhon 0xda5
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_khorakhang 0xda6 #define XK_Thai_ngongu 0xda7 #define XK_Thai_chochan 0xda8 #define XK_Thai_choching 0xda9 #define XK_Thai_chochang 0xdaa
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_soso 0xdab #define XK_Thai_chochoe 0xdac #define XK_Thai_yoying 0xdad #define XK_Thai_dochada 0xdae #define XK_Thai_topatak 0xdaf #define XK_Thai_thothan 0xdb0 #define XK_Thai_thonangmontho 0xdb1 #define XK_Thai_thophuthao 0xdb2 #define XK_Thai_nonen 0xdb3 #define XK_Thai_dodek 0xdb4 #define XK_Thai_totao 0xdb5 #define XK_Thai_thothung 0xdb6 #define XK_Thai_thothahan 0xdb7 #define XK_Thai_thothong 0xdb8 #define XK_Thai_nonu 0xdb9 #define XK_Thai_bobaimai 0xdba #define XK_Thai_popla 0xdbb #define XK_Thai_phophung 0xdbc #define XK_Thai_fofa 0xdbd #define XK_Thai_phophan 0xdbe #define XK_Thai_fofan 0xdbf #define XK_Thai_phosamphao 0xdc0 #define XK_Thai_moma 0xdc1 #define XK_Thai_yoyak 0xdc2 #define XK_Thai_rorua 0xdc3 #define XK_Thai_ru 0xdc4 #define XK_Thai_loling 0xdc5 #define XK_Thai_lu 0xdc6 #define XK_Thai_wowaen 0xdc7 #define XK_Thai_sosala 0xdc8 #define XK_Thai_sorusi 0xdc9 #define XK_Thai_sosua 0xdca #define XK_Thai_hohip 0xdcb #define XK_Thai_lochula 0xdcc #define XK_Thai_oang 0xdcd #define XK_Thai_honokhuk 0xdce #define XK_Thai_paiyannoi 0xdcf #define XK_Thai_saraa 0xdd0 #define XK_Thai_maihanakat 0xdd1 #define XK_Thai_saraaa 0xdd2 #define XK_Thai_saraam 0xdd3
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_sarai 0xdd4 #define XK_Thai_saraii 0xdd5 #define XK_Thai_saraue 0xdd6 #define XK_Thai_sarauee 0xdd7 #define XK_Thai_sarau 0xdd8 #define XK_Thai_sarauu 0xdd9
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_phinthu 0xdda #define XK_Thai_maihanakat_maitho 0xdde #define XK_Thai_baht 0xddf
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_sarae 0xde0
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_saraae 0xde1 #define XK_Thai_sarao 0xde2
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_saraaimaimuan 0xde3 #define XK_Thai_saraaimaimalai 0xde4
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_lakkhangyao 0xde5 #define XK_Thai_maiyamok 0xde6 #define XK_Thai_maitaikhu 0xde7
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_maiek 0xde8
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_maitho 0xde9 #define XK_Thai_maitri 0xdea #define XK_Thai_maichattawa 0xdeb #define XK_Thai_thanthakhat 0xdec #define XK_Thai_nikhahit 0xded
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_leksun 0xdf0 #define XK_Thai_leknung 0xdf1 #define XK_Thai_leksong 0xdf2
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Thai_leksam 0xdf3
3524712015-05-26Martin Nilsson #define XK_Thai_leksi 0xdf4 #define XK_Thai_lekha 0xdf5 #define XK_Thai_lekhok 0xdf6 #define XK_Thai_lekchet 0xdf7 #define XK_Thai_lekpaet 0xdf8 #define XK_Thai_lekkao 0xdf9
e045f11997-12-30Per Hedbor #define XK_Hangul 0xff31 /* Hangul start/stop(toggle) */ #define XK_Hangul_Start 0xff32 /* Hangul start */ #define XK_Hangul_End 0xff33 /* Hangul end, English start */ #define XK_Hangul_Hanja 0xff34 /* Start Hangul->Hanja Conversion */ #define XK_Hangul_Jamo 0xff35 /* Hangul Jamo mode */ #define XK_Hangul_Romaja 0xff36 /* Hangul Romaja mode */ #define XK_Hangul_Codeinput 0xff37 /* Hangul code input mode */ #define XK_Hangul_Jeonja 0xff38 /* Jeonja mode */ #define XK_Hangul_Banja 0xff39 /* Banja mode */ #define XK_Hangul_PreHanja 0xff3a /* Pre Hanja conversion */ #define XK_Hangul_PostHanja 0xff3b /* Post Hanja conversion */ #define XK_Hangul_SingleCandidate 0xff3c /* Single candidate */ #define XK_Hangul_MultipleCandidate 0xff3d /* Multiple candidate */ #define XK_Hangul_PreviousCandidate 0xff3e /* Previous candidate */ #define XK_Hangul_Special 0xff3f /* Special symbols */ #define XK_Hangul_switch 0xFF7E /* Alias for mode_switch */ #define XK_Hangul_Kiyeog 0xea1 #define XK_Hangul_SsangKiyeog 0xea2 #define XK_Hangul_KiyeogSios 0xea3 #define XK_Hangul_Nieun 0xea4 #define XK_Hangul_NieunJieuj 0xea5 #define XK_Hangul_NieunHieuh 0xea6 #define XK_Hangul_Dikeud 0xea7 #define XK_Hangul_SsangDikeud 0xea8 #define XK_Hangul_Rieul 0xea9 #define XK_Hangul_RieulKiyeog 0xeaa #define XK_Hangul_RieulMieum 0xeab #define XK_Hangul_RieulPieub 0xeac #define XK_Hangul_RieulSios 0xead #define XK_Hangul_RieulTieut 0xeae #define XK_Hangul_RieulPhieuf 0xeaf #define XK_Hangul_RieulHieuh 0xeb0 #define XK_Hangul_Mieum 0xeb1 #define XK_Hangul_Pieub 0xeb2 #define XK_Hangul_SsangPieub 0xeb3 #define XK_Hangul_PieubSios 0xeb4 #define XK_Hangul_Sios 0xeb5 #define XK_Hangul_SsangSios 0xeb6 #define XK_Hangul_Ieung 0xeb7 #define XK_Hangul_Jieuj 0xeb8 #define XK_Hangul_SsangJieuj 0xeb9 #define XK_Hangul_Cieuc 0xeba #define XK_Hangul_Khieuq 0xebb #define XK_Hangul_Tieut 0xebc #define XK_Hangul_Phieuf 0xebd #define XK_Hangul_Hieuh 0xebe #define XK_Hangul_A 0xebf #define XK_Hangul_AE 0xec0 #define XK_Hangul_YA 0xec1 #define XK_Hangul_YAE 0xec2 #define XK_Hangul_EO 0xec3 #define XK_Hangul_E 0xec4 #define XK_Hangul_YEO 0xec5 #define XK_Hangul_YE 0xec6 #define XK_Hangul_O 0xec7 #define XK_Hangul_WA 0xec8 #define XK_Hangul_WAE 0xec9 #define XK_Hangul_OE 0xeca #define XK_Hangul_YO 0xecb #define XK_Hangul_U 0xecc #define XK_Hangul_WEO 0xecd #define XK_Hangul_WE 0xece #define XK_Hangul_WI 0xecf #define XK_Hangul_YU 0xed0 #define XK_Hangul_EU 0xed1 #define XK_Hangul_YI 0xed2 #define XK_Hangul_I 0xed3 #define XK_Hangul_J_Kiyeog 0xed4 #define XK_Hangul_J_SsangKiyeog 0xed5 #define XK_Hangul_J_KiyeogSios 0xed6 #define XK_Hangul_J_Nieun 0xed7 #define XK_Hangul_J_NieunJieuj 0xed8 #define XK_Hangul_J_NieunHieuh 0xed9 #define XK_Hangul_J_Dikeud 0xeda #define XK_Hangul_J_Rieul 0xedb #define XK_Hangul_J_RieulKiyeog 0xedc #define XK_Hangul_J_RieulMieum 0xedd #define XK_Hangul_J_RieulPieub 0xede #define XK_Hangul_J_RieulSios 0xedf #define XK_Hangul_J_RieulTieut 0xee0 #define XK_Hangul_J_RieulPhieuf 0xee1 #define XK_Hangul_J_RieulHieuh 0xee2 #define XK_Hangul_J_Mieum 0xee3 #define XK_Hangul_J_Pieub 0xee4 #define XK_Hangul_J_PieubSios 0xee5 #define XK_Hangul_J_Sios 0xee6 #define XK_Hangul_J_SsangSios 0xee7 #define XK_Hangul_J_Ieung 0xee8 #define XK_Hangul_J_Jieuj 0xee9 #define XK_Hangul_J_Cieuc 0xeea #define XK_Hangul_J_Khieuq 0xeeb #define XK_Hangul_J_Tieut 0xeec #define XK_Hangul_J_Phieuf 0xeed #define XK_Hangul_J_Hieuh 0xeee #define XK_Hangul_RieulYeorinHieuh 0xeef #define XK_Hangul_SunkyeongeumMieum 0xef0 #define XK_Hangul_SunkyeongeumPieub 0xef1 #define XK_Hangul_PanSios 0xef2 #define XK_Hangul_KkogjiDalrinIeung 0xef3 #define XK_Hangul_SunkyeongeumPhieuf 0xef4 #define XK_Hangul_YeorinHieuh 0xef5 #define XK_Hangul_AraeA 0xef6 #define XK_Hangul_AraeAE 0xef7 #define XK_Hangul_J_PanSios 0xef8 #define XK_Hangul_J_KkogjiDalrinIeung 0xef9 #define XK_Hangul_J_YeorinHieuh 0xefa #define XK_Korean_Won 0xeff