e42eaf1998-01-02Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true([["$Id: testsuite.in,v 1.63 1998/01/03 07:12:11 hubbe Exp $"]])
0436481997-05-19Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(1e1,10.0) test_eq(1E1,10.0) test_eq(1e+1,10.0) test_eq(1.1e1,11.0) test_eq(1e-1,0.1)
2d9cbe1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq('\x20',32) test_eq("\x20","\040")
7fda7a1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) 
284c361997-09-15Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(class { static int foo=17; }()->foo,0) test_eval_error(class { static int foo=17; }()->foo=18;)
de2a581997-09-28Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal( [[ ({ (["foo":"bar"]), (<"foo">), ([]) })->foo ]], [[ ({"bar",1,0}) ]])
fc33451997-10-02Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[mixed a=({([]),0}); a[1]=a; return a->foo[0];]],0)
2c24a61997-10-07Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eval_error([[return column(({0}),"foo");]])
284c361997-09-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2d9cbe1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[ class p1 { int foo() { return 1; }};
7fda7a1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) class p2 { int foo() { return 3; }};
2d9cbe1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) class c1 { inherit p1; inherit p2; int foo() { return p1::foo()+p2::foo(); }};
7fda7a1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) class c2 { inherit c1; }; return c2()->foo();]],4) test_any([[ class p1 { int foo() { return 1; } }; class p2 { int foo() { return 2; } }; class c1 { inherit p1; inherit p2; }; return c1()->foo();]],2);
2d9cbe1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[class foo { int x=random(100); int `<(object o) { return x < o->x; } }; object *o=Array.map(allocate(100),foo); sort(o); for(int e=1;e<100;e++) if(o[e-1]->x > o[e]->x) return e; return -1;]],-1)
fcb8041997-05-22Fredrik Hübinette (Hubbe) test_compile_error([[void foo() { return destruct(this_object()); }]])
2d12341997-03-10Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[class foo { constant x=17; }; class bar { inherit foo; constant x=18; }; return bar()->x;]],18)
419fab1997-03-09Fredrik Hübinette (Hubbe) test_program([[inline string foo(string s){ while(s[0] == ' ' || s[0] == '\t') s = s[1..]; return(s); } string a() { return foo(" bar"); }]])
9f68471997-03-08Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true([[lambda(function f) {return 1;}(object_program(this_object()));]])
ca3dfd1997-02-28Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[class { int `()(){ return 4711; } }()(); ]],4711)
034fb91997-02-24Fredrik Hübinette (Hubbe) teste_eval_error(mixed foo=({}); sort(@foo); ) test_compile_error([[int foo() { return 1} ; constant foo=(["foo":foo]); return foo->foo();]])
febbc81997-04-22Fredrik Hübinette (Hubbe) test_compile_error([[class T{void p(object e,object f){lambda::create(f);}}]])
7fa9101997-02-18Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eval_error(mixed *foo=({}); return mkmapping(foo,({1})); )
f0a6901997-02-17Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(time())
0a6ffb1997-02-13Fredrik Hübinette (Hubbe) test_compile_error([[mapping (string:array(string:string)) foo=([]); ]]) test_compile_error([[int a() { switch(random(2)) { case 3: if(random(2)) { case 0: return 1; } else { case 1: return 2; } } }]])
5b43031997-01-27Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(encode_value(0)) test_true(encode_value(0)[0]=='\266') define(test_encode, [[ test_equal($1, decode_value(encode_value($1))) ]])
a991451997-07-08Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(replace("foobar","","X"),"fXoXoXbXaXr")
5b43031997-01-27Fredrik Hübinette (Hubbe) test_encode(0) test_encode("") test_encode(0.0) test_encode(1.0)
bc86b31997-10-19Fredrik Hübinette (Hubbe) test_encode(-1.0)
5b43031997-01-27Fredrik Hübinette (Hubbe) test_encode(12.0) test_encode(100000.0) test_encode(3.14159265) test_encode(0.000001) test_encode(({})) test_encode(([])) test_encode("foobar") test_encode((<>)) test_eq(decode_value("\210\201"),1) test_eq(decode_value("\210\011\001"),-1) test_eq(decode_value("\206\200"),"")) test_equal(decode_value("\200\200"),({})) test_equal(decode_value("\206\206\146\157\157\142\141\162"),"foobar") test_any([[mixed a=({0}); a[0]=a; return equal(a, decode_value(encode_value(a)));]], 1) test_any([[ int e; for(e=0;e<100000;e+=1+(e>>4)) if(decode_value(encode_value(e))!=e) return e; return -1;]], -1) test_any([[ int e; for(e=0;e<100000;e+=1+(e>>4)) if(decode_value(encode_value(-e))!=-e) return e; return -1;]], -1)
7961fb1997-10-10Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[mixed s="foo"; return s++;]],"foo") test_any([[mixed s="foo"; s++; return s;]],"foo1") test_any([[mixed s="foo"; return ++s;]],"foo1") test_any([[float p=2.0; return p--;]],2.0); test_any([[float p=2.0; p--; return p;]],1.0); test_any([[float p=2.0; return --p;]],1.0);
5b43031997-01-27Fredrik Hübinette (Hubbe) 
b8cda21997-01-21Fredrik Hübinette (Hubbe) test_compile_error(int foo() { LJjjjjJJJ ; }) test_true(clone(class { constant i=1; })->i) test_true(clone(class { constant i=0; mixed `->(string s) { if(s=="i") return 1; }})->i) test_true(clone(class { constant i=1; mixed `->(string s) { return 0; }})["i"]) test_true(clone(class { constant i=0; mixed `[](string s) { if(s=="i") return 1; }})["i"])
7961fb1997-10-10Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[class{mixed `[](int a,int b) { return a+b; }}()[1..4]]],5)
b8cda21997-01-21Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(clone(class { mixed `[]=(mixed a, mixed b) { if(a!=b) throw(1); }})[1]=1) test_true(clone(class { mixed `->=(mixed a, mixed b) { if(a!=b) throw(1); }})->i="i") test_compile(class A {}; class B { inherit A; })
8e9fdf1996-12-04Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(mappingp(_memory_usage())) test_true(objectp( _next(this_object()) || _prev(this_object()))) test_true(arrayp( _next(({})) || _prev(({})))) test_any(object o=this_object(); while(o=_next(o))); test_any(object o=this_object(); while(o=_prev(o)));
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[object(Stdio.File) o=Stdio.File(); return objectp(o);]],1)
d2c6081996-11-07Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[object o=Regexp("foo"); return objectp(o);]],1) test_any([[object o=Regexp("foo"); return object_program(o);]],Regexp) test_any([[class Test {}; object(Test) o=Test(); return object_program(o);]],Test)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test,[[constant foo = 1; int a() { return foo; }]]) test_true(new(test)->a()) test_program(inherit test;) test_program(inherit test; int a() { return foo; } ) test_define_program(test,[[class TEST { int a() { return 1; } }]]) test_program(inherit test; inherit TEST; ) test_compile_error(class { object(Stdio.File) foo; object(Regexp) bar=foo; })
d2c6081996-11-07Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(class { object foo; object(Regexp) bar=foo; })
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(class { object(Stdio.File) foo; object bar=foo; })
2f37431996-11-25Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any(if(int i=1) return i; return 0;,1) test_compile(for(int i=0;i<100;i++) return 0;) test_compile(foreach(({}),mixed i){}) test_compile(sscanf("","",mixed foo))
d2c6081996-11-07Fredrik Hübinette (Hubbe) 
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) // ++ test_any([[int e; e++; return e;]],1) test_any([[int e; ++e; return e;]],1) test_any([[int e; return e++;]],0) test_any([[int e; return ++e;]],1) test_any([[int e; if(e++) return 0; return e;]],1) // -- test_any([[int e; e--; return e;]],-1) test_any([[int e; --e; return e;]],-1) test_any([[int e; return e--;]],0) test_any([[int e; return --e;]],-1) test_any([[int e; if(e--) return 0; return e;]],-1) test_compile_error_low(master()->add_precompiled_program(\"/test\",compile_string(\"int foo() { return 17; }\",\"62\"))) test_any([[function f=random_seed; int t; foreach(allocate(1),t) f(t); return 1;]],1) test_compile([[while(0)if(0)continue;else;]]) test_program([[int b=1,c; int a() { c=b+2; return c==3; }]]) test_true([[ ("foobar"/"o") & ({ "foo" }) ]]) test_any([[ array a="foo bar"/" "; return sizeof(a & ({"foo"}))]],1) // glob test_false(glob("foo","bar")) test_true(glob("foo","foo")) test_true(glob("f?o","foo")) test_true(glob("f??","foo")) test_true(glob("?o?","foo")) test_true(glob("f*","foo")) test_true(glob("*o","foo"))
b5057c1996-12-01Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(glob("*<<<*","<<<")) test_true(glob("*<<<*","<<<foo"))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_false(glob("*f","foo")) test_false(glob("o*","foo")) test_false(glob("?f?","foo")) test_equal([[glob("?f?",({"ff","ffff","off","fff",""}))]],[[({"off","fff"})]]) test_equal([[glob("foo*bar",({"foobar","foobargazonk","","foofoobar","fobar","fooar"}))]],[[({"foobar","foofoobar"})]]) // localtime
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) cond([[all_constants()->localtime]],
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) [[ test_true(mappingp(localtime(0))) ]]) // sort test_equal(sort(({1,3,2,4})),({1,2,3,4})) test_equal(sort(({4,3,2,1})),({1,2,3,4})) test_equal([[lambda() {string *a=({1,2,3,4}); sort(({4,3,2,1}),a); return a; }()]],[[({4,3,2,1})]] ) test_equal([[lambda() {string *a=({1,2,3,4}),*b=a+({}); sort(({4,3,2,1}),a,b); return b; }()]],[[({4,3,2,1})]] )
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) cond([[all_constants()->thread_create]],
6f6eb21996-10-05Fredrik Hübinette (Hubbe) [[ // thread_create test_do(thread_create(lambda() { })) // /precompiled/mutex
3f8f981997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(Thread.Mutex())
a0de781997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_do(add_constant("_tmp_mutex",Thread.Mutex()))
7f15d61996-12-07Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(_tmp_mutex->lock()) test_true(_tmp_mutex->lock()) test_true(_tmp_mutex->trylock()) test_true(_tmp_mutex->trylock())
9c9ee01997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_do(add_constant("_tmp_mutex_lock",_tmp_mutex->lock()))
b17d201997-09-03Henrik Grubbström (Grubba)  test_true(catch(_tmp_mutex->trylock()))
9c9ee01997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_do(add_constant("_tmp_mutex_lock")) test_true(_tmp_mutex->trylock())
0a250e1996-12-07Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_do(add_constant("_tmp_mutex"))
4acdae1997-09-11Henrik Grubbström (Grubba)  test_any([[ object m = Thread.Mutex(); object k = m->lock(); thread_create(lambda(object k){ sleep(10); catch { destruct(k); }; }, k);if (catch{m->lock(); return 0;}) { return 1; } return 0; ]],1)
2d9cbe1997-09-08Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_any([[ mixed *data=({0,Thread.Mutex(),Thread.Mutex(),0}); data[3]=data[2]->lock(); thread_create(lambda(mixed *data) {object o=data[1]->lock(); destruct(data[3]); sleep(10); data[0]=1; destruct(o); },data); object l=data[2]->lock(1); object ll=data[1]->lock(); return data[0]; ]],1)
5b83801997-09-09Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_any([[ mixed *data=({1, Thread.Mutex(), Thread.Condition(), 0}); for(int e=0;e<3;e++) { data[3]++; thread_create(lambda(mixed *data) { for(int e=0;e<1000;e++) { object o=data[1]->lock(); data[0]*=2; for(int d=0;d<5;d++) { data[0]--; data[0]*=2; } data[0]--; destruct(o); } data[3]--; data[2]->signal();}, data);} while(data[3]) data[2]->wait(); return data[0];]],1)
6f6eb21996-10-05Fredrik Hübinette (Hubbe)  // /precompiled/condition
3f8f981997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(Thread.Condition()) test_do(Thread.Condition()->signal()) test_do(Thread.Condition()->broadcast())
6f6eb21996-10-05Fredrik Hübinette (Hubbe) 
3f8f981997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(objectp(clone(Thread.Fifo))) test_true(objectp(clone(Thread.Queue)))
a0de781997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe) 
90229d1997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_any([[object o=Thread.Queue(); thread_create(lambda(object f) { for(int e=0;e<10000;e++) f->write(random(4711)); f->write(-1); },o); int tmp=0; while(o->read() != -1) tmp++; return tmp;]],10000)
ffc09f1997-02-27Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_any([[object o=Thread.Fifo(); thread_create(lambda(object f) { for(int e=0;e<10000;e++) f->write(random(4711)); f->write(-1); },o); int tmp=0; while(o->read() != -1) tmp++; return tmp;]],10000)
6f6eb21996-10-05Fredrik Hübinette (Hubbe) ]])
747bb81996-10-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(Getopt.find_option(({"","--foo"}),"p","foo")) test_eq(Getopt.find_option(({"","--foo=bar"}),"p","foo",0,0),"bar") test_eq(Getopt.find_option(({"","--foo","bar"}),"p","foo",0,0),"bar") test_eq(Getopt.find_option(({"","--","--foo=bar"}),"p","foo",0,0),0)
747bb81996-10-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(Getopt.find_option(({"","-p"}),"p","foo")) test_eq(Getopt.find_option(({"","-pbar"}),"p","foo",0,0),"bar") test_eq(Getopt.find_option(({"","-p","bar"}),"p","foo",0,0),"bar") test_eq(Getopt.find_option(({"","--","--p","bar"}),"p","foo",0,0),0)
747bb81996-10-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_equal(Getopt.get_args(({"",0,0,"sune","--","-foo"})),({"","sune","-foo"}))
747bb81996-10-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(objectp(clone(String.String_buffer))) test_do(clone(String.String_buffer)->append("foo")) test_do(add_constant("Flurp",clone(String.String_buffer)))
51bd9e1996-10-09Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_do(Flurp->append("test")) test_do(Flurp->append("test")) test_eq((string)Flurp,"testtest") test_do(add_constant("Flurp"))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_eq(String.strmult("foo",4),"foofoofoofoo")
747bb81996-10-15Fredrik Hübinette (Hubbe) 
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) // m_delete test_equal(([1:1]),m_delete(a(),0)) test_equal(([1:1]),m_delete(([1:1,0:3]),0)) test_any(mapping a=([1:1]); return a==m_delete(a,1),1) test_any([[mapping m=([]); m[1]++; return m[1];]],1) test_any([[mapping m=([1:1]); m[1]++; return m[1];]],2) test_any([[mapping m=([]); m[1]++; m[1]++; return m[1];]],2) // mapping tests test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[e]=e; for(e=0;e<1000;e++) if(m[e]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[e]=e; for(e=999;e>=0;e--) if(m[e]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=999;e>=0;e--) m[e]=e; for(e=0;e<1000;e++) if(m[e]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=999;e>=0;e--) m[e]=e; for(e=999;e>=0;e--) if(m[e]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[reverse(e)]=e; for(e=0;e<1000;e++) if(m[reverse(e)]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=999;e>=0;e--) m[reverse(e)]=e; for(e=0;e<1000;e++) if(m[reverse(e)]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[reverse(e)]=e; for(e=0;e<1000;e++) m_delete(m,reverse(e)); return sizeof(m); ]],0) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[reverse(e)]=e; for(e=0;e<1000;e+=2) m_delete(m,reverse(e)); for(e=0;e<1000;e+=2) if(m[reverse(e)]) return 0; for(e=1;e<1000;e+=2) if(m[reverse(e)]!=e) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; for(e=0;e<1000;e++) m[reverse(e)]=e; for(e=0;e<1000;e++) m[reverse(e)]++; for(e=0;e<1000;e++) if(m[reverse(e)]!=e+1) return 0; return 1; ]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; mixed a,b; a=allocate(1000); b=allocate(1000); for(e=0;e<1000;e++) { m[reverse(e)]=e; a[e]=reverse(e); b[e]=e; }
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  add_constant("mtest_m",m); add_constant("mtest_i",a); add_constant("mtest_v",b);
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  return 1; ]],1) test_eq([[sizeof(mtest_m)]],sizeof(mtest_i))
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(Array.sort_array(indices(mtest_m)),Array.sort_array(mtest_i)) test_equal(Array.sort_array(values(mtest_m)),Array.sort_array(mtest_v))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(mtest_m,copy_value(mtest_m)) test_any([[int e; for(e=0;e<1000;e++) if(!equal(mtest_m[mtest_i[e] ],mtest_v[e])) return 0; return 1;]],1) test_any([[mapping m=([]);int e; mixed a,b; a=allocate(100); b=allocate(100); for(e=0;e<100;e++) { m[reverse(e-50)]=e-50; a[e]=reverse(e-50); b[e]=reverse(e-50); }
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe)  add_constant("mtest_m2",m); add_constant("mtest_i2",a); add_constant("mtest_v2",b);
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  return 1; ]],1) test_any([[int e;mapping q=([]),p=([]); for(e=0;e<1000;e++) { p[reverse(e)]=e; q+=([reverse(e):e]); if(!equal(sort(indices(p)),sort(indices(q)))) return 0; } return 1;]],1) test_any([[mapping m=([]); m+=(["foo":"bar"]); m+=(["bar":"foo"]); m+=(["foo":"foo"]); if(sizeof(m)==3) return 1; return m["foo"]=="foo" && m["bar"]=="foo"]],1) test_equal(sort(indices(mtest_m|mtest_m2)),sort(mtest_i|mtest_i2)) test_equal(sort(indices(mtest_m&mtest_m2)),sort(mtest_i&mtest_i2)) test_equal(sort(indices(mtest_m-mtest_m2)),sort(mtest_i-mtest_i2)) test_equal(sort(indices(mtest_m^mtest_m2)),sort(mtest_i^mtest_i2)) test_equal(sort(indices(mtest_m2|mtest_m)),sort(mtest_i2|mtest_i)) test_equal(sort(indices(mtest_m2&mtest_m)),sort(mtest_i2&mtest_i)) test_equal(sort(indices(mtest_m2-mtest_m)),sort(mtest_i2-mtest_i)) test_equal(sort(indices(mtest_m2^mtest_m)),sort(mtest_i2^mtest_i)) define(MTEST,[[test_equal([[mkmapping(indices(allocate($1)),reverse(indices(allocate($1))))]],[[mkmapping(reverse(indices(allocate($1))),indices(allocate($1)))]])]]) MTEST(0) MTEST(1) MTEST(2) MTEST(3) MTEST(5) MTEST(8) MTEST(13) MTEST(21) MTEST(34) MTEST(55) define([[MTEST]])
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("mtest_m"); add_constant("mtest_i"); add_constant("mtest_v");) test_do(add_constant("mtest_m2"); add_constant("mtest_i2"); add_constant("mtest_v2");)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // rows test_equal([[rows(({1,2,3,4,5,6,7,8,9}),({6,7,2}))]],[[({7,8,3})]]) test_equal([[rows(({1,2,3,4,5,6,7,8,9}),({0,4,1}))]],[[({1,5,2})]]) test_equal([[rows(({1,2,3,4,5,6,7,8,9}),({8,3,5}))]],[[({9,4,6})]]) // column test_equal([[column(({({1,2,3}),({5,6,7}),({8,9,0})}),0)]],[[({1,5,8})]]) test_equal([[column(({({1,2,3}),({5,6,7}),({8,9,0})}),1)]],[[({2,6,9})]]) test_equal([[column(({({1,2,3}),({5,6,7}),({8,9,0})}),2)]],[[({3,7,0})]]) // gc ifefun(gc, [[ test_true(intp(gc()));
d9e9bd1996-12-05Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_any([[ array a=({0}); a[0]=a; gc(); a=0; return gc() > 0; ]],1); test_any([[object o=class {object o;}(); o->o=o; gc(); o=0; return gc() > 0; ]],1); test_any([[object o=class {object o;}(); o->o=o; gc(); o=0; return gc() > 0; ]],1); test_any([[mapping m=([]); m[m]=m; gc(); m=0; return gc() > 0; ]],1); test_any([[multiset m=(<>); m[m]=1; gc(); m=0; return gc() > 0; ]],1);
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) ]]) test_eq("\377"[0],255)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("foo",clone(class {int i;})))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(foo->i,0) test_do(foo->i=17) test_eq(foo->i,17)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("foo")); test_do(add_constant("foo",clone(class {int *i=({0});})))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(foo->i[0],0) test_do(foo->i[0]=17) test_eq(foo->i[0],17)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("foo"));
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // signum, signame
e42eaf1998-01-02Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(intp(signum("SIGKILL")))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // kill, signal, getpid test_true(intp(getpid()))
e42eaf1998-01-02Fredrik Hübinette (Hubbe) cond([[all_constants()->kill]], [[ test_do(signal(signum("SIGFPE"),lambda() { add_constant("AFJLLAF",17); })) test_do(kill(getpid(),signum("SIGFPE"))) test_do(sleep(2)) test_eq(AFJLLAF,17) test_do(add_constant("AFJLLAF")) test_do(signal(signum("SIGFPE",0))) test_do(signal(signum("SIGFPE"))) ]])
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // typeof test_eq(typeof(1),"int") test_eq(typeof(""),"string") test_eq(typeof(""[0]),"int") test_eq(typeof(0.0),"float")
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(typeof(all_constants()["all_constants"]),"mixed")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // class test_true(programp(class {})) test_true(functionp(clone(class { int foo() { return 1; }})->foo)) test_true(clone(class { int foo() { return 1; }})->foo()) test_true(clone(class { int i=1; })->i) test_false(clone(class { int foo() { return 1; }})->bar) test_eq(clone(clone(class { program foo=class { int i=20; }; })->foo)->i,20) // type checks test_compile_error([[} int foo() { return]]); test_compile_error([[} void foo() { return 1]]); // Not yet cataloged test_any(int i=10; { int i; } return i, 10) test_program(void foo(int a ,int b); function(int,int:void) a() { return foo; }) test_program(void foo(int a, int ... b); function(int,int ...:void) a() { return foo; }) test_program(void foo(); function(:void) a() { return foo; }) test_compile_error([[} void foo(); function(:string) a() { return foo;]]) test_do(lambda(){return;}()) test_equal( ({ lambda() { return 3; } , lambda() { return 7; }, lambda() { return 9; } })(), ({ 3,7,9 })) test_any(int *a=({10}); a[0]++; return a[0], 11) test_any(mapping a=([10:11]); a[10]++; return a[10], 12) test_equal(mkmapping( ({3,6,2}), ({"3","6","2"})), ([3:"3", 6:"6", 2:"2"]))
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(`+(([3:"3", 6:"6", 2:"2"])), ([3:"3", 6:"6", 2:"2"])) test_true(`+(([3:"3", 6:"6", 2:"2"])) != ([3:"3", 6:"6", 2:"2"]))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  test_true(predef::stringp("")) test_equal([["a,b,4,7,8s,asfd,a,d,f" / ","]],[["a,b,4,7,8s,asfd,a,d,f" / ","]]) test_any([[string *a="a,b"/","; a[0]="c"; return equal(a,({"c","b"}))]],1) test_true(0||1) test_true(1||0) test_true(!0||!0) test_true(!0&&!0) test_any(mixed a=1; a+=1; return a,2) test_any(mixed a=1; a-=1; return a,0) test_equal("abcd"/"" - indices("abcd"),({"a","b","c","d"})) test_equal("abcd"/"" & indices("abcd"),({})) test_eq(sizeof("abcd"/"" & "de"/""),1) test_equal( ({0,0,0,0,0}), ({0,0,0,0,0})) test_equal( ({0,0,0,0,0}), allocate(5,"object")) test_equal(mkmapping("abcd"/"","jklm"/"") | mkmapping("jclm"/"","alcd"/""), mkmapping("abcdjlm"/"","jklmacd"/"")) test_program(int foo() { return 17;} mixed a() { return foo() == 17; }) test_any([[mixed a; a=2; a=a*3; return a]],6) test_any([[mixed a = ({1}); a=a+({2}); return equal(a,({1,2}))]],1)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test,[[int foo() { return 17; }]]) test_any(function bar=clone(test)->foo; return bar(),17)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // sscanf test_any([[mixed a; return sscanf("11","%d",a)]],1) test_any([[mixed a; sscanf("11","%d",a); return a]],11) test_any([[mixed a; sscanf("11","%o",a); return a]],011) test_any([[mixed a; sscanf("11","%x",a); return a]],0x11) test_any([[mixed a; sscanf("11","%D",a); return a]],11) test_any([[mixed a; sscanf("0x11","%D",a); return a]],0x11) test_any([[mixed a; sscanf("011","%D",a); return a]],011) test_any([[mixed a,b; return sscanf("11foo","%dfoo",a)]],1) test_any([[mixed a,b; sscanf("11foo","%dfoo",a); return a]],11) test_any([[mixed a,b; return sscanf("11foo","%d%s",a,b)]],2) test_any([[mixed a,b; sscanf("11foo","%d%s",a,b); return b]],"foo") test_any([[mixed a,b; return sscanf("foo","%c%s",b,a)]],2) test_any([[mixed a,b; sscanf("foo","%c%s",b,a); return b]],'f') test_any([[mixed a,b; sscanf("foo","%c%s",b,a); return a]],"oo") test_any([[mixed a,b; return sscanf("1.0","%f",a)]],1) test_any([[mixed a,b; sscanf("1.0","%f",a); return a]],1.0) test_any([[mixed a,b; sscanf("abcdeFGji","%[a-z]%s",a,b); return a]],"abcde") test_any([[mixed a,b; sscanf("abcdeFGji","%[a-z]%s",a,b); return b]],"FGji") test_any([[mixed a,b; return sscanf("foo-%-bar","%s-%%-%s",a,b);]],2) test_any([[mixed a,b; sscanf("foo-%-bar","%s-%%-%s",a,b); return a]],"foo") test_any([[mixed a,b; sscanf("foo-%-bar","%s-%%-%s",a,b); return b]],"bar") test_any([[mixed a; sscanf("ab","%2c",a); return a]],'a'*256+'b') test_any([[mixed a; sscanf("abc","%3c",a); return a]],'a'*256*256+'b'*256+'c') test_any([[mixed a; sscanf("abc","%2c",a); return a]],'a'*256+'b') test_any([[mixed a; sscanf("ac","%3c",a); return a]],0) test_any([[mixed a; sscanf("ab","%2s",a); return a]],"ab") test_any([[mixed a; sscanf("abc","%3s",a); return a]],"abc") test_any([[mixed a; sscanf("abc","%2s",a); return a]],"ab") test_any([[mixed a; sscanf("ac","%3s",a); return a]],0) // Basics test_true(1) test_true("") test_true(!0) test_true(!(!1)) test_true(this_object()) test_true(a) // a is the test function test_true(0.0) test_true(([])) test_true(({})) test_true((<>)) test_true(object_program(this_object())) // testing ! test_equal(!"",0) test_equal(!this_object(),0)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(!Simulate.this_function(),0)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // testing == test_true(1==1) test_true(!(1==2)) test_true(""=="") test_true(!(""=="foo")) test_true(this_object()==this_object())
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(Simulate.this_function()==a)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(2.0==2.0) test_true(({})==({})) // testing != test_true(({1})!=({1})) test_true(1!=2) test_true(!(1==2)) test_true(!(""!="")) test_true(""!="foo") test_cmp(1,2) test_cmp(1.0,2.0) test_cmp(1,2.0) test_cmp(1.0,2) test_cmp("a","b") test_cmp("","b") // hex construction test_eq(0,0x0) test_eq(1,0x1) test_eq(10,0xa) test_eq(16,0x10) test_eq(65535,0xffff) test_eq(17*257*65537,0x11111111) // octal construction test_eq(0,00) test_eq(1,01) test_eq(8,010) test_eq(64,0100) test_eq(1073741824,010000000000) test_eq((8+1)*(8*8+1)*(8*8*8*8+1),011111111) // string construction tests test_eq(16,"\20"[0]) test_eq(16,"\020"[0]) test_eq(255,"\377"[0]) test_eq(4,'\4') test_true("\r"[0]!='r') test_eq("\r"[0],'\r') test_eq("\n"[0],'\n') // testing + test_eq(1+1,2) test_eq(1+(-2),-1) test_eq((-2)+(-2),-4) test_eq("hi"+"there","hithere") test_eq("human"+"number"+666,"humannumber666") test_eq("human"+("number"+666),"humannumber666") test_eq(("human"+"number")+666,"humannumber666") test_eq(("human"+"number")+666+111,"humannumber666111") test_eq("humannumber"+(666+111),"humannumber777") test_eq("a"+"b"+"c"+"d"+"e"+"f"+"g"+"h"+"i"+"j"+"k"+"l"+"m"+"n"+"o"+"p"+"q"+"r"+"s"+"t"+"u"+"v"+"x"+"y","abcdefghijklmnopqrstuvxy") test_eq(1.0+1.0,2.0) test_eq(1.0+(-1.0),0.0) test_eq((-1.0)+(-1.0),-2.0) test_eq(1.0+1,2.0) test_eq(1+1.0,2.0) test_eq(1+(-1.0),0.0) test_eq(1.0+(-1),0.0) test_eq((-1)+(-1.0),-2.0) test_eq((-1.0)+(-1),-2.0) test_equal(({1,2,3})+({4,5,6}),({1,2,3,4,5,6})) test_equal((<1,2,3,4>)+(<4,5,6>),(<1,2,3,4,4,5,6>)) test_equal(([0:1,3:6])+([5:2,3:6]),([0:1,3:6,3:6,5:2])) test_eval_error(return this_object() + this_object()) // testing - test_eq(10-3,7) test_eq(3-10,-7) test_eq(10.0-3.0,7.0) test_eq(3.0-10.0,-7.0) test_eq(10-3.0,7.0) test_eq(3-10.0,-7.0) test_eq(10.0-3,7.0) test_eq(3.0-10,-7.0) test_eq("foobargazonk"-"o","fbargaznk") test_equal(({"foo","bar","gazonk"})-({"foo","gazonk"}),({"bar"})) test_equal(({"c","foo","bar","gazonk","a","b",})-({"foo","gazonk"}),({"c","bar","a","b"})) test_equal((<"foo","bar","gazonk">)-(<"foo","gazonk">),(<"bar">)) test_equal((["foo":3,"bar":4,"gazonk":5])-(["foo":3,"gazonk":8]),(["bar":4])) // testing ~ test_eq(-1-4,~4) test_eq(-1-627893874,~627893874) // testing * test_eq(3*4,12) test_eq(4*3,12) test_eq(2*2*2*2*2,32) test_eq(3.0*4.0,12.0) test_eq(4.0*3.0,12.0) test_eq(2.0*2.0*2.0*2.0*2.0,32.0) test_eq(3*4.0,12.0) test_eq(4*3.0,12.0) test_eq(2*2.0*2.0*2.0*2.0,32.0) test_eq(3.0*4,12.0) test_eq(4.0*3,12.0) test_eq(2.0*2*2.0*2*2.0,32.0) test_eq(({"foo","bar","gazonk"})*"-","foo-bar-gazonk")
7fa9101997-02-18Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal( ({ ({1}), ({2}), ({3}) })*({8}), ({1,8,2,8,3}))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // testing / test_eq(12/3,4) test_eq(13/3,4) test_eq(14/3,4) test_eq(15/3,5)
c93f0e1997-12-03Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(-2/4,-1)
806a2c1997-04-28Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(-12/3,-4) test_eq(-13/3,-5) test_eq(-14/3,-5) test_eq(-15/3,-5)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eval_error(return 15/0) test_eq(12.0/3.0,4.0) test_eq(14.0/4.0,3.5) test_eq(15.0/3.0,5.0) test_eq(12/3.0,4.0) test_eq(14/4.0,3.5) test_eq(15/3.0,5.0) test_eq(12.0/3,4.0) test_eq(14.0/4,3.5) test_eq(15.0/3,5.0) test_eval_error(return 15.0/0.0) test_equal("foo-bar-gazonk"/"-",({"foo","bar","gazonk"})) test_equal("foobargazonk"/"",({"f","o","o","b","a","r","g","a","z","o","n","k"}))
7fa9101997-02-18Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(({1,0,1,2,1,2,2,2,1,1,1})/({2}),({ ({1,0,1}), ({1}), ({}), ({}), ({1,1,1}) })) test_equal(({1,2,3,4})/({}),({ ({1}), ({2}), ({3}), ({4}) })) test_equal(({1,0,1,2,1,2,2,2,1,1,1})/({2,1}),({ ({1,0,1}), ({2,2}), ({1,1}) }))
034fb91997-02-24Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal( ({1,2,3})/({2,3}), ({ ({1}), ({}) }) )
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // testing % test_eq(12%3,0) test_eq(13%3,1) test_eq(14%3,2) test_eq(15%3,0)
806a2c1997-04-28Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(2%17,2) test_eq(2%-17,-15) test_eq(-2%17,15) test_eq(-2%-17,-2)
284c361997-09-15Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(-10%10,0) test_eq(10%-10,0) test_eq(-10%-10,0) test_eq(10%10,0)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eval_error(return 15 % 0) test_eq(12.0 % 3.0,0.0) test_eq(13.0 % 3.0,1.0) test_eq(14.0 % 3.0,2.0) test_eq(14.5 % 3.0,2.5) test_eq(15.0 % 3.0,0.0) test_eq(13 % 3.0,1.0) test_eq(14 % 3.0,2.0) test_eq(13.0 % 3,1.0) test_eq(14.0 % 3,2.0) test_eq(14.5 % 3,2.5) test_eval_error(return 15.0 % 0.0) // testing && test_eq(0 && 1,0) test_eq(1 && 0,0) test_eq(0 && 0,0) test_eq(1 && 1,1) test_eq(78 && 1,1) test_eq(78 && 99,99) test_eq(78 && 99,99) // testing || test_eq(0 || 1,1) test_eq(1 || 0,1) test_eq(0 || 0,0) test_eq(1 || 1,1) test_eq(78 || 1,78) test_eq(78 || 0,78) // testing | test_eq(0 | 0,0) test_eq(1 | 1,1) test_eq(4 | 1,5) test_eq(1 | 9,9)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal( Array.sort_array(({1,2,3,4,4}) | ({3,5,6})), ({1,2,3,4,4,5,6}))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal( (<4,5,6>) | (<5,5,5>), (<4,5,5,5,6>) ) test_equal( ([-4:8,8:7]) | ([3:3,8:3]), ([-4:8,8:3,3:3]) ) // testing & test_eq(0 & 0,0) test_eq(1 & 1,1) test_eq(4 & 1,0) test_eq(1 & 9,1) test_equal( ({1,2,3,4,4}) & ({3,5,6}), ({3})) test_equal( (<4,5,6>) & (<5,5,5>), (<5>) ) test_equal( ([-4:8,8:7]) & ([3:3,8:3]), ([8:3]) ) // testing ^ test_eq(0 ^ 0,0) test_eq(1 ^ 1,0) test_eq(4 ^ 1,5) test_eq(1 ^ 9,8) test_equal( ({1,2,3,4,4}) ^ ({3,5,6}), ({1,2,4,4,5,6})) test_equal( (<4,5,6>) ^ (<5,5,5>), (<4,5,5,6>) ) test_equal( ([-4:8,8:7]) ^ ([3:3,8:3]), ([-4:8,3:3]) ) // testing << test_eq(1<<0,1) test_eq(1<<1,2) test_eq(1<<10,1024) test_eq(5<<3,40) // testing >> test_eq(9>>2,2) test_eq(1>>1,0) test_eq(1024>>10,1) test_eq(47>>3,5) // testing ? : test_true(0?0:1) test_true(1?1:0) test_true(""?1:0) test_true(!0?1:0) test_true(!(!1)?1:0) test_true(this_object()?1:0) test_true(a?1:0) // a is the test function test_true(0.0?1:0) test_true(([])?1:0) test_true(({})?1:0) test_true((<>)?1:0) test_true(object_program(this_object())?1:0) // testing indexing test_eq("foo"[0],'f') test_eq("foo"[1],'o') test_eq("foo"[2],'o') test_eq("foo"[-1],'o') test_eq("foo"[-2],'o') test_eq("foo"[-3],'f') test_eq(({'f','o','o'})[0],'f') test_eq(({'f','o','o'})[1],'o') test_eq(({'f','o','o'})[2],'o') test_eq(({'f','o','o'})[-1],'o') test_eq(({'f','o','o'})[-2],'o') test_eq(({'f','o','o'})[-3],'f') test_eq(([0:'f',1:'o',2:'o'])[0],'f') test_eq(([0:'f',1:'o',2:'o'])[1],'o') test_eq(([0:'f',1:'o',2:'o'])[2],'o') test_eq(([0:'f',1:'o',2:'o'])[3],0) test_eq(([0:'f',1:'o',2:'o'])[-1],0) test_eq((<'f','o','o'>)['o'],1) test_eq((<'f','o','o'>)['f'],1) test_eq((<'f','o','o'>)['b'],0) test_eq((<'f','o','o'>)[-1],0) // index assigning test_any(mixed a=({1}); a[0]=2; return equal(a,({2})),1) test_any(mixed a=(<1>); a[1]=2; return equal(a,(<1>)),1) test_any(mixed a=(<1>); a[0]=2; return equal(a,(<1,0>)),1) test_any(mixed a=(<1>); a[1]=0; return equal(a,(<>)),1) test_any(mixed a=(<1>); a[0]=0; return equal(a,(<1>)),1) test_any(mixed a=([1:1]); a[0]=0; return equal(a,([1:1,0:0])),1) test_any(mixed a=([1:1]); a[1]=0; return equal(a,([1:0])),1)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test,[[public int q,w,e,r; mixed t; mixed getw() { return w; } void setw(int _) { w=_; }]]) test_eq(clone(test)->q,0) test_eq(clone(test)->w,0) test_eq(clone(test)->e,0) test_eq(clone(test)->r,0) test_eq(clone(test)->getw(),0) test_any(object o=clone(test); o->setw(17); return o->w,17) test_any(object o=clone(test); o->w=17; return o->getw(),17) test_eq(clone(test)["q"],0) test_eq(clone(test)["w"],0) test_eq(clone(test)["e"],0) test_eq(clone(test)["r"],0) test_eq(clone(test)["getw"](),0) test_any(object o=clone(test); o["setw"](17); return o["w"],17) test_any(object o=clone(test); o["w"]=17; return o["getw"](),17)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // testing range test_eq("foObar"[0..0],"f") test_eq("foobargazonk"[3..5],"bar") test_eq("foo"[1..10],"oo") test_eq("foo"[-100..0],"f") test_eq("foo"[-100..100],"foo") test_eq("foo"[1..0],"") test_eq("foo"[0..-100],"") test_eq("foobargazonk"[0..],"foobargazonk") test_eq("foobargazonk"[1..],"oobargazonk") test_eq("foobargazonk"[5..],"rgazonk") test_eq("foobargazonk"[..2],"foo") test_eq("foobargazonk"[..5],"foobar") test_equal(({1,2,3})[0..0],({1})) test_equal(({1,2,3})[1..2],({2,3})) test_equal(({1,2,3})[2..10],({3})) test_equal(({1,2,3})[-100..0],({1})) test_equal(({1,2,3})[-100..100],({1,2,3})) test_equal(({1,2,3})[1..0],({})) test_equal(({1,2,3})[0..-100],({})) // testing @ test_equal(({1,2,3}),lambda(mixed ... x) { return x; }(@a()))
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal("foo"/"",lambda(mixed ... x) { return x; }(@a()))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[mixed *a=({1,2,3}); return lambda(mixed ... x) { return x; }(@a) !=a]],1) // testing += test_any(int a=1; a+=10; return a,11) // testing -= test_any(int a=1; a-=10; return a,-9) // testing &= test_any(int a=3; a&=10; return a,2) // testing |= test_any(int a=3; a|=10; return a,11) // testing ^= test_any(int a=3; a^=10; return a,9) // testing <<= test_any(int a=3; a<<=2; return a,12) // testing <<= test_any(int a=12; a>>=2; return a,3) // testing *= test_any(int a=12; a*=2; return a,24) // testing /= test_any(int a=12; a/=2; return a,6) // testing %= test_any(int a=12; a%=7; return a,5) // testing control structs test_any(return 1,1) test_any(return lambda(){return 1;} (),1 ) test_any(if(0) return 0; else return 1,1) test_any(if(0) return 0; return 1,1) test_any(if(1) return 1; else return 0,1) test_any(if("") return 1; else return 0,1) test_any(if(!0) return 1; else return 0,1) test_any(if(!(!1)) return 1; else return 0,1) test_any(if(this_object()) return 1; else return 0,1) test_any(if(a) return 1; else return 0,1) dnl a is the test function test_any(if(0.0) return 1; else return 0,1) test_any(if(([])) return 1; else return 0,1) test_any(if(({})) return 1; else return 0,1) test_any(if((<>)) return 1; else return 0,1) test_any(if(object_program(this_object())) return 1; else return 0,1) // break test_any(while(1) break; return 1,1) test_any(while(1) if(1) break; return 1,1) // for test_any(int e; for(e=0;e<10;e++) break; return e,0) test_any(int e; for(e=0;e<10;e++) continue; return e,10) test_any(int e;string t=""; for(e=0;e<10;e++) t+=e; return t,"0123456789") test_any(int e;string t=""; for(e=0;e<=10;e++) t+=e; return t,"012345678910") test_any(int e;string t=""; for(e=9;e>0;e--) t+=e; return t,"987654321") test_any(int e;string t=""; for(e=9;e>=0;e--) t+=e; return t,"9876543210") test_any(int e;string t=""; for(e=9;e!=0;e--) t+=e; return t,"987654321") test_any(int e;string t=""; for(e=2;e!=10;e++) t+=e; return t,"23456789") test_any(int e;string t=""; for(e=0;e>-10;e--) t+=e; return t,"0-1-2-3-4-5-6-7-8-9") // foreach test_any([[int e;string t=""; foreach(({7,6,3,8}),e) t+=e; return t]],"7638") test_any([[string s;if(1) foreach(({}),s); else foreach(({}),s); return 1]],1) // do-whilte test_any(int e;string t=""; e=0; do{ t+=e; }while(++e<6); return t,"012345";) // while test_any(int e;string t=""; e=8; while(--e) t+=e; return t,"7654321";) test_any(int e;string t=""; e=8; while(e--) t+=e; return t,"76543210";) test_any(int e;string t=""; e=0; while(++e<6) t+=e; return t,"12345";) test_any(int e=1;string t=""; while(e<20){t+=e;e*=2;} return t,"124816";) // Switch test_any(switch("") { case -1: case "gazonk": return 0; } return 1,1) test_any(switch("") { case -2: case "gazonk": return 0; } return 1,1) test_any(switch("") { case 0: case "gazonk": return 0; } return 1,1) test_any(switch("") { case "gazonk": case 0: return 0; } return 1,1) test_any(switch(0) { case 0: case "gazonk": return 0; } return 1,0) test_any(switch("gazonk") { case "gazonk": case 0: return 0; } return 1,0) test_any(switch(0) { case "": } return 1,1) test_any(switch(1) { case 1: return 1; default: } return 0,1) test_any(switch(2) { case 1: return 0; default: return 1;} return 0,1) test_any(switch(1) { default: return 0; case 1: return 1; } return 0,1) test_any(switch(2) { default: return 1; case 1: return 0; } return 0,1) test_any(switch(0) { case "apa": case 1.0: return 0; } return 1,1) test_any(switch("apa") { case "apa": return 1; case 1.0: } return 0,1) test_any(switch(1.0) { case "apa": return 0; case 1.0: return 1; } return 0,1) test_any(switch("sune") { case "gunnel": return 0; case "gunnar": return 1; case "sune": case "gusten": return 0; } return 0,0) test_any(switch("a") { case "a": return 1; case "b": case "c": case "d": case 'a': case '1': case '0': default: } return 0,1) test_any(switch("b") { case "a": return 0; case "b": return 1; case "c": case "d": case 'a': case '1': case '0': default: } return 0,1) test_any(switch("c") { case "a": case "b": return 0; case "c": return 1; case "d": case 'a': case '1': case '0': default: } return 0,1) test_any(switch("d") { case "a": case "b": case "c": return 0; case "d": return 1; case 'a': case '1': case '0': default: } return 0,1) test_any(switch('a') { case "a": case "b": case "c": case "d": return 0; case 'a': return 1; case '1': case '0': default: } return 0,1) test_any(switch('1') { case "a": case "b": case "c": case "d": case 'a': return 0; case '1': return 1; case '0': default: } return 0,1) test_any(switch('0') { case "a": case "b": case "c": case "d": case 'a': case '1': return 0; case '0': return 1; default: } return 0,1) test_any(switch("a") { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,1) test_any(switch("b") { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,2) test_any(switch("c") { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,3) test_any(switch("d") { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,4) test_any(switch('a') { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,5) test_any(switch('1') { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,6) test_any(switch('0') { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,7) test_any(switch('9') { case "a": return 1; case "b": return 2; case "c": return 3; case "d": return 4; case 'a': return 5; case '1': return 6; case '0': return 7; default: return 8; } return 9,8) define(test_switch0,[[ test_any(switch($1) { $2; $3; $4; $5; } return 0,$6) test_any(switch($1) { default: return 0; $2; $3; $4; $5; } return -1,$6) test_any(switch($1) { $2; default: return 0; $3; $4; $5; } return -1,$6) test_any(switch($1) { $2; $3; default: return 0; $4; $5; } return -1,$6) test_any(switch($1) { $2; $3; $4; default: return 0; $5; } return -1,$6) test_any(switch($1) { $2; $3; $4; $5; default: return 0; } return -1,$6) ]]) define(test_switch1,[[ test_switch0($1, $2,$3,$4,$5, $6) test_switch0($1, $2,$3,$5,$4, $6) ]]) define(test_switch2,[[ test_switch1($1, $2,$3,$4,$5, $6) test_switch1($1, $2,$4,$3,$5, $6) test_switch1($1, $2,$5,$4,$3, $6) ]]) define(test_switch3,[[ test_switch2($1,case $2:return 2,case $3:return 3,case $4:return 4,case $5:return 5,$6) test_switch2($1,case $3:return 3,case $2:return 2,case $4:return 4,case $5:return 5,$6) test_switch2($1,case $4:return 4,case $3:return 3,case $2:return 2,case $5:return 5,$6) test_switch2($1,case $5:return 5,case $3:return 3,case $4:return 4,case $2:return 2,$6) ]]) define(test_switch4,[[ test_switch3($1,$2,$3,$4,$5,0) test_switch3($2,$2,$3,$4,$5,2) test_switch3($3,$2,$3,$4,$5,3) test_switch3($4,$2,$3,$4,$5,4) test_switch3($5,$2,$3,$4,$5,5) ]]) test_switch4(17,18,19,20,21) test_switch4("a","b","c","d","e") test_switch4("a",0,"c","d","e") test_switch4(1.0,2.0,3.0,4.0,5.0) test_switch4(this_object(),"",0,4.0,1) test_any(int e;string t=""; for(e=0;e<10;e++) switch(e) { default: t+=e; case 4..8: } return t,"01239") test_any([[float e,q; q=0.0; for(e=0.1;e<10.0;e+=1.0) switch(e) { default: q+=e; case 4.0..8.0: } return q]],0.1+1.1+2.1+3.1+8.1+9.1) // testing preprocessor
45a37b1997-10-02Fredrik Hübinette (Hubbe) test_program([[ #include <simulate.h> mixed a() { return explode ; } ]]) test_program([[ #include "lib/include/simulate.h" mixed a() { return implode; } ]])
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(intp(__LINE__)) test_true(stringp(__FILE__)) test_true(stringp(__DATE__)) test_true(stringp(__TIME__)) // #define test_any([[ #define FOOa 1 return FOOa; ]],1) test_any([[ #define FOOa array FOOa(int) b; return 1; ]],1) test_any([[ #define FOOb 17 #undef FOOb #define FOOb 1 return FOOb; ]],1) test_compile_error([[ #define FOOc FOOc FOO FOO ]]) test_compile_error([[ #error FOOd FOO ]]) // /* */ test_any([[ /* return 99; * / /* */ return 1; ]],1) // // test_any([[ // return 99; return 1; ]],1) // #if define(test_if_true,[[test_any([[ #if $1 return 1; #else return 0; #endif ]],1)]]) define(test_if_false,[[test_any([[ #if $1 return 1; #else return 0; #endif ]],0)]]) test_if_true(1) test_if_false(0) // #if == test_if_true(1==1) test_if_false(1==2) // #if != test_if_true(1!=2) test_if_false(1!=1) // #if ( ) test_if_true( (((1))==1) ) test_if_false( ((1)==(2)) ) // #if -1 test_if_true( -1 ) test_if_true( (-1) ) test_if_true( (-1==0-1) ) // #if ~ test_if_true( (-1-1==~1) ) // #if ?: test_if_true( 17 == ( 1 ? 17 : 18 ) ) test_if_true( 18 == ( 0 ? 17 : 18 ) ) // #if || test_if_true( 10 == ( 10 || 20 ) ) test_if_true( 20 == ( 0 || 20 ) ) // #if && test_if_true( 0 == ( 0 && 20 ) ) test_if_true( 20 == ( 10 && 20 ) ) // #if | test_if_true( 3 == ( 1 | 2 ) ) test_if_true( 2 == ( 2 | 2 ) ) // #if ^ test_if_true( 0 == ( 2 ^ 2 ) ) test_if_true( 3 == ( 1 ^ 2 ) ) // #if & test_if_true( 0 == ( 1 & 2 ) ) test_if_true( 2 == ( 2 & 7 ) ) // #if <= >= < > ! strings, floats define(test_if_cmp,[[ test_if_true($1<$2) test_if_true(!($1>$2)) test_if_true($2>$1) test_if_true(!($2<$1)) test_if_true($1<=$2) test_if_true(!($1>=$2)) test_if_true($2>=$1) test_if_true(!($2<=$1)) test_if_true($2<=$2) test_if_true($1>=$1) ]]) test_if_cmp(1,2) test_if_cmp(1.0,2.0) test_if_cmp("a","b") // #if << test_if_true(1<<10==1024) test_if_true(5<<3==40) // #if >> test_if_true(1024>>10==1) test_if_true(47>>3==5) // #if + test_if_true(1024+10==1034) test_if_true(47+3==50) // #if - test_if_true(1024-10==1014) test_if_true(47-3==44) // #if * test_if_true(1024*10==10240) // #if / test_if_true(47/3==15) test_compile_error([[ #if 1/0 return 1; #else return 0; #endif ]]) // #if % test_if_true(47%3==2) test_compile_error([[ #if 1%0 return 1; #else return 0; #endif ]]) // #if [ ] test_if_true("foo"[0]=='f') // #if defined test_any([[ #define FOOe 0 #if defined(FOOe) return 1; #else return 0; #endif ]],1) // #if define < x test_any([[ #define FOOf 1 #if FOOf < 2 return 1; #else return 0; #endif ]],1) // #if define < x test_any([[ #define FOOg 1 #if FOOg < 0 return 0; #else return 1; #endif ]],1) // #if x < define test_any([[ #define FOOh 1 #if 0 < FOOh return 1; #else return 0; #endif ]],1) // #if x < define test_any([[ #define FOOi 1 #if 2 < FOOi return 0; #else return 1; #endif ]],1) // #if efun
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) // see test for add_constant()
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // #if /* */ test_any([[ #if 1 /* trying to be mean // * / */ /* /* */ return 1; /* */ #define foo # 1 "---" #undef foo #else /* trying to be mean // * / */ /* /* */ return 0; // #endif /* trying to be mean // * / */ /* /* */ ]],1) test_any([[ #if 0 /* trying to be mean // * / */ /* /* */ return 0; /* */ #define foo # 1 "---" #undef foo #else /* trying to be mean // * / */ /* /* */ return 1; // #endif /* trying to be mean // * / */ /* /* */ ]],1) // #if // test_any([[ #if 1 //* trying to be mean // */ */ return 1; #else //* trying to be mean // */ */ return 0; #endif //* trying to be mean // */ */ ]],1) test_any([[ #if 0 //* trying to be mean // */ */ return 0; #else //* trying to be mean // */ */ return 1; #endif //* trying to be mean // */ */ ]],1) test_any([[ #define FOOj #if defined(FOOj) return 1; #else return 0; #endif ]],1) test_any([[ #if defined(FOOk) return 0; #else return 1; #endif ]],1) // #ifdef test_any([[ #ifdef FOOl return 0; #else return 1; #endif ]],1) test_any([[ #define FOOm #ifdef FOOm return 1; #else return 0; #endif ]],1) // #ifndef test_any([[ #define FOOo #ifndef FOOo return 0; #else return 1; #endif ]],1) test_any([[ #ifndef FOOp return 1; #else return 0; #endif ]],1) // #else test_any([[ #if 1 return 1; #else FEL #if 0 FEL #else FEL #endif return 0; #endif ]],1) test_any([[ #if 0 FEL #if 0 FEL #else FEL #if 1 FEL #else FEL #endif #endif return 0; #else return 1; #endif ]],1) // #elif test_any([[ #if 0 return 0; #elif 0 return 0; #else return 1; #endif ]],1) test_any([[ #if 0 return 0; #elif 1 return 1; #else return 0; #endif ]],1) test_any([[ #if 1 return 1; #elif 1 return 0; #else return 0; #endif ]],1) // #elseif test_any([[ #if 0 return 0; #elseif 0 return 0; #else return 1; #endif ]],1) test_any([[ #if 0 return 0; #elseif 0 return 0; #elseif 1 return 1; #elseif 0 return 0; #elseif 0 return 0; #else FEL #endif ]],1) test_any([[ #if 0 return 0; #elseif 1 return 1; #else return 0; #endif ]],1) test_any([[ #if 1 return 1; #elseif 1 return 0; #else return 0; #endif ]],1) // #pragma // FIXME: add tests for real pragmas test_any([[ #pragma whatever return 1; ]],1) // #include // FIXME add test for #include // foop define(do_test_foop,[[ test_eq($1 (17), !($2)) test_eq($1 (1.7), !($2-1)) test_eq($1 ("17"), !($2-2)) test_eq($1 (this_object()), !($2-3)) test_eq($1 (a), !($2-4)) // a is the test function test_eq($1 (({})), !($2-5)) test_eq($1 (([])), !($2-6)) test_eq($1 ((<>)), !($2-7)) test_eq($1 (object_program(this_object())), !($2-8)) ]]) do_test_foop(intp,0) do_test_foop(floatp,1) do_test_foop(stringp,2) do_test_foop(objectp,3) do_test_foop(functionp,4) do_test_foop(arrayp,5) do_test_foop(mappingp,6) do_test_foop(multisetp,7) do_test_foop(programp,8)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) // add_constant test_do(add_constant("foobar",lambda() { return 1; }))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[ #if efun(foobar) return 1; #else return 0; #endif ]],1) test_eq(foobar(),1)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("foobar"))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[ #if efun(foobar) return 1; #else return 0; #endif ]],0) // - aggregate test_true(arrayp(aggregate())) test_eq(sizeof(aggregate()),0) test_equal(aggregate(1,2,3,4),({1,2,3,4})) // - aggregate_multiset test_true(multisetp(aggregate_multiset())) // - aggregate_mapping test_true(multisetp(aggregate_multiset())) // - all_efuns
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_true(mappingp(all_constants())) test_true(all_constants()["all_constants"]) test_eq(all_constants()["all_constants"],all_constants)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - allocate test_true(arrayp(allocate(0))) test_equal(allocate(2),({0,0})) test_false(allocate(2)==({0,0})) // - backtrace test_true(arrayp(backtrace())) test_eq(backtrace()[-1][2],a) // - call_function test_eq(1,call_function(a)) test_eq(1,call_function(lambda(int a){ return a; },1)) test_eq(1,call_function(intp,1)) // - capitalize
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(String.capitalize("fubar"),"Fubar") test_eq(String.capitalize("FooBar"),"FooBar") test_eq(String.capitalize("-"),"-")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - clone // clone is already tested a lot by this script test_true(objectp(clone(compile_string("int foo() { return 17; }")))) test_eq(clone(compile_string("int foo() { return 17; }"))->foo(),17) // - combine_path test_eq([[combine_path("/foo/bar/gazonk/","..")]],"/foo/bar") test_eq([[combine_path("/.../","sune")]],"/.../sune")
0577581997-08-27Henrik Grubbström (Grubba) test_eq([[combine_path("/",".")]],"/")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[combine_path("/","foo/.../sune")]],"/foo/.../sune") test_eq([[combine_path("/./foo/bar//gazonk/","../")]],"/foo/bar/") test_eq([[combine_path("/","/foo/./bar/gazonk/..")]],"/foo/bar") test_eq([[combine_path("/","/foo/bar/gazonk/../../")]],"/foo/") test_eq([[combine_path("/","/foo//bar/gazonk/../..")]],"/foo") test_eq([[combine_path("/","/foo/bar/./gazonk/../../..")]],"/") test_eq([[combine_path("/","/foo/../bar//./gazonk/../..")]],"/") test_eq([[combine_path("/","/foo/././/bar/gazonk/../../../..")]],"/")
b603cd1997-08-26Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[combine_path("/","..")]],"/") test_eq([[combine_path("./","..")]],"..") test_eq([[combine_path("./.","..")]],"..")
9674d41997-11-13Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[combine_path("/","../../foo")]],"/foo")
b603cd1997-08-26Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[combine_path("./foobar/.","..")]],".")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - compile_file // FIXME: add tests for compile_file // - compile_string // see test for clone() // - copy_value test_eq(copy_value(1),1) test_eq(copy_value(""),"") test_eq(copy_value(1.0),1.0) test_eq(copy_value(this_object()),this_object()) test_eq(copy_value(a),a) define(do_test_copy_value,[[ test_any([[mixed x=$1; return x==x]],1) test_any([[mixed x=$1; return copy_value(x)!=x]],1) test_any([[mixed x=$1; return equal(copy_value(x),x)]],1)]]) do_test_copy_value( ({1}) ) do_test_copy_value( ([]) ) do_test_copy_value( (<>) ) do_test_copy_value( (< ([]), ({1}) ,"" , 1.0 >) ) // - crypt test_true(stringp(crypt("hej"))) test_true(crypt("hej",crypt("hej"))) // - ctime test_true(stringp(ctime(0))) // - destruct // FIXME put tests for destruct here.
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_do(add_constant("PROG",compile_string("int foo() { return 1; }")));
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_any([[object o=clone(PROG); destruct(o); return o]],0); test_any([[object o=clone(PROG); destruct(o); return objectp(o)]],0); test_any([[object *o=({clone(PROG)}); destruct(o[0]); return o-({0}) ]],({})); test_any([[mapping o=(["foo":clone(PROG)]); destruct(o["foo"]); return o["foo"]; ]],0); dnl test_any([[object t; mapping o=([t=clone(PROG):"foo"]); destruct(t); return sizeof(o)]],0); test_do([[object t,*o=({}); o+=({t=clone(PROG)}); destruct(t); o=({});]]); // - equal // equl is already tested by this script // - exit // FIXME put test for exit here // - explode
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(({"a","b","c",}), "anna bnna c"/"nna ") test_equal(({"","",}),"hej"/"hej") test_equal(({"",}),""/"hej")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - fork() // FIXME: add tests for fork // - function_name test_eq(function_name(a),"a") test_eq(function_name(function_name),0) // - function_object test_eq(function_object(a),this_object()) test_eq(function_name(function_object),0) // - get_function (actually in simulate.pike)
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(a,Simulate.get_function(this_object(),"a"))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(a,this_object()->a) // - hash test_true(intp(hash("foo"))) test_true(intp(hash("foo",10))) test_true(hash("foo",10)<10) test_true(hash("bar",10)<10) test_true(hash("gazonk",10)<10) test_eq(hash("foobargazonk"),hash("foobargazonk")) // - implode
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq([[({})*""]],"") test_eq([[("foo"/"o")*"o"]],"foo") test_eq([[({"foo","bar"})*"-"]],"foo-bar") test_eq([[({"foo",0,"bar"})*"-"]],"foo-bar") test_eq([[({1.0,"foo",0,"bar",this_object(),([])})*"-"]],"foo-bar") test_eq([[({"f","o","o"})*""]],"foo")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - indices test_equal(indices("foo"),({0,1,2})) test_equal(indices(({'f','o','o'})),({0,1,2}))
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(Array.sort_array(indices(([7:3,8:9,99:12]))),({7,8,99})) test_equal(Array.sort_array(indices((<7,8,99>))),({7,8,99}))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(mkmultiset(indices(this_object())),(<"a","b">)) // - lower_case test_equal(lower_case("foo"),"foo") test_equal(lower_case("Foo"),"foo") test_equal(lower_case("Foo1234-*~\n"),"foo1234-*~\n") // - next_object test_true(objectp(next_object()))
e4b8711997-09-03Henrik Grubbström (Grubba) test_any(int e;object o=next_object(); for(e=0;e<1000 && o;e++) o=next_object(o); return o,0)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - object_program test_true(programp(object_program(this_object()))) // - query_num_arg test_eq(lambda(int ... q) { return query_num_arg(); }(),0) test_eq(lambda(int ... q) { return query_num_arg(); }(1),1) test_eq(lambda(int ... q) { return query_num_arg(); }(1,1),2) test_eq(lambda(int ... q) { return query_num_arg(); }(1,1,1),3) test_eq(lambda(int ... q) { return query_num_arg(); }(1,1,1,1),4) // - random test_any([[int e,d;for(e=0;e<1000;e++){d=random(10); if(d<0 || d>=10) return 0;} return 1]],1) // random_seed test_do(int p; foreach(({1,2,3,4,5}),p) random_seed(p)) test_eq([[random_seed(17),random(20000)]],[[random_seed(17),random(20000)]]) test_eq([[random_seed(18),random(20000)]],[[random_seed(18),random(20000)]]) test_eq([[random_seed(19),random(20000)]],[[random_seed(19),random(20000)]]) // - replace test_eq(replace("foobargazonk","o","-"),"f--bargaz-nk") test_eq(replace("foobargazonk",({"o","a"}),({"()","<>"})),"f()()b<>rg<>z()nk") test_eq(replace("f--barf--",({"f--","f--bar"}),({"f--bar","f--"})),"f--f--bar") test_eq(replace("f--barf--",({"f--bar","f--"}),({"f--","f--bar"})),"f--f--bar") test_equal(replace(({1,2,3,4,5,1,2,3,4}),3,-1),({1,2,-1,4,5,1,2,-1,4})) test_equal(replace(([1:2,3:4,5:1,2:3]),3,-1),([1:2,3:4,5:1,2:-1])) // - reverse test_eq(reverse("reverse"),"esrever") test_eq(reverse(""),"") test_eq(reverse("a"),"a") test_equal(reverse(({1,5,9})),({9,5,1})) test_equal(reverse(0x12345678),0x1e6a2c48) // - rusage test_true(arrayp(rusage())) test_true(sizeof(rusage())>0) // - search test_eq(search("foolbar","gazonk"),-1) test_eq(search("qowiueproqiuweproiwqueoplkjljlklksjjriwueproiuwerowieu","lkjljlklksjj"),24) test_eq(search("lkjljlklksjjriwueproiuwerlskjdvlaskjfowieu","lkjljlklksjj"),0) test_eq(search("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalkjljlklksjj","lkjljlklksjj"),24) test_eq(search("foobargazonk","oo"),1) test_eq(search("foobargazonk","o",3),9) test_eq(search("foobargazonk","o",9),9) test_eq(search("foobargazonk","o",10),-1) test_eq(search("foobargazonk","x",9),-1) test_eq(search(({56,8,2,6,2,7,3,56,7}),8),1) test_eq(search(({56,8,2,6,2,7,3,56,7}),56,0),0) test_eq(search(({56,8,2,6,2,7,3,56,7}),56,1),7) test_eq(search(({56,8,2,6,2,7,3,56,7}),56,7),7) test_eq(search(({56,8,2,6,2,7,3,56,7}),56,8),-1) test_eq(search(({"foo"}),"foo"),0) test_eq(search("fo-obar|gazonk"/"|","fo-obar"),0) test_eq(search("fo-obar|gazonk"/"|","gazonk"),1) test_eq(search(([1:2,3:4,5:6,7:8]),4),3) test_true(zero_type(search(([1:2,3:4,5:6,7:8]),1))) test_eq(search(([1:2,3:4,5:6,7:8]),8),7) // test large searches (find string, size, pattern) define(test_search,[[ test_eq(search(sprintf($1+"%'"+$3+"'*n",$2),$1),0) test_eq(search(sprintf("%'"+$3+"'*n" ,$2),$1),-1) test_eq(search(sprintf("%'"+$3+"'*n"+$1,$2),$1),$2) test_eq(search(sprintf("%'"+$3+"'*n"+$1+"%'"+$3+"'*n",$2,$2),$1),$2) ]]) define(test_search2,[[dnl test_search($1,$2,$3) test_search($1,$2+1,$3) test_search($1,$2+2,$3) test_search($1,$2+3,$3)
31da031997-03-17Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search($1,$2+4,$3) test_search($1,$2+5,$3)
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) ]]) define(test_search3,[[dnl test_search2($1,10,$2) test_search2($1,1000,$2) test_search2($1,100000,$2) ]]) define(test_search4,[[dnl test_search3($1,"+-*")
31da031997-03-17Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search3($1,($1[..strlen($1)-2])) test_search3($1,($1[..strlen($1)-3])) test_search3($1,($1[1..]))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) ]]) test_search4("SUNE")
017bb21997-05-19Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search4("kapit\344l>")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search4("-------------------+")
017bb21997-05-19Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search4("\345-------------------")
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_search4(sprintf("%'argel-bargel glop-glyf?'2000n")) // - sizeof test_eq(sizeof("felbar"),6) test_eq(sizeof(({"fulbar","gazonk",7})),3) test_eq(sizeof(([8:3,6:6,7:0])),3) test_eq(sizeof((<8,7,6,5,4,7>)),6) // - sleep test_do(sleep(1)) test_do(sleep(0.5)) // - sum
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eq(`+(1,1),2) test_eq(`+(1,-2),-1) test_eq(`+(-2,-2),-4) test_eq(`+("hi","there"),"hithere") test_eq(`+("human","number",666),"humannumber666") test_eq(`+("human","number",666),"humannumber666") test_eq(`+("human","number",666),"humannumber666") test_eq(`+("human","number",666,111),"humannumber666111") test_eq(`+("humannumber",`+(666+111)),"humannumber777") test_eq(`+("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","x","y"),"abcdefghijklmnopqrstuvxy") test_eq(`+(1.0+1.0),2.0) test_eq(`+(1.0,-1.0),0.0) test_eq(`+(-1.0,-1.0),-2.0) test_equal(`+(({1,2,3}),({4,5,6})),({1,2,3,4,5,6})) test_equal(`+((<1,2,3,4>),(<4,5,6>)),(<1,2,3,4,4,5,6>)) test_equal(`+(([0:1,3:6]),([5:2,3:6])),([0:1,3:6,3:6,5:2]))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe)  // - this_object test_true(objectp(this_object())) // - throw test_eq(20,catch(throw(a()))) // - time test_true(intp(time())) // - trace test_do(trace(0)) test_eq(trace(0),0) // - upper_case test_equal(upper_case("fooq"),"FOOQ") test_equal(upper_case("FooR"),"FOOR") test_equal(upper_case("Foo1234-*~\n"),"FOO1234-*~\n") // - values test_equal(values("foo"),({'f','o','o'})) test_equal(values(({'f','o','o'})),({'f','o','o'}))
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(Array.sort_array(values(([7:3,8:9,99:12]))),({3,9,12}))
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) test_equal(values((<7,8,99>)),({1,1,1})) test_equal(mkmultiset(values(this_object())),(<a,b>)) // - zero_type test_eq(zero_type(0),0) test_eq(zero_type(([])[7]),1) test_program(int b=10; mixed a() { return 1; }) test_program(mixed b=10; mixed a() { return 1;})
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test,[[int q,w,e,r,t; mixed foo() { return 10; }]])
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_program(inherit test; mixed a() { return foo()==10; }) test_program(inherit test; mixed a() { return test::foo()==10; }) test_program(inherit test : bar; mixed a() { return bar::foo()==10; })
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test2,[[int z,x,c,v,b; mixed bar() { return 11; }]]) test_program(inherit test; inherit test2; mixed a() { return foo()==10 && bar()==11; }) test_program(inherit test2; inherit test; mixed a() { return foo()==10 && bar()==11; })
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_define_program(test,[[int q,w,e,r; mixed t; mixed getw() { return w; } void setw(int _) { w=_; }]]) test_define_program(test2,[[int z,x,c,v,b; mixed getb() { return b; } void setb(int _) { b=_; }]])
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
2de3791997-02-11Fredrik Hübinette (Hubbe) test_program(inherit test; inherit test2; mixed a() { w=20; b=22; return getw()==20 && getb()==22; }) test_program(inherit test; inherit test2; mixed a() { setw(20); setb(22); return w==20 && b==22; }) test_program(inherit test2; inherit test; mixed a() { w=20; b=22; return getw()==20 && getb()==22; }) test_program(inherit test2; inherit test; mixed a() { setw(20); setb(22); return w==20 && b==22; })
e5bb7d1996-09-23Fredrik Hübinette (Hubbe) 
916e381996-09-25Fredrik Hübinette (Hubbe) test_eval_error(clone(class{int i;void foo(){ destruct(this_object());i=0;}})->foo())
2ae4671997-04-22Henrik Grubbström (Grubba) // Pike modules // LR test_true(LR.parser) test_true(LR.Grammar_parser) test_program([[ object(LR.parser) p=LR.Grammar_parser.make_parser("foo : bar;foo : foo bar;bar : \"a\";"); int pos; array(string) data="aaaaaaaaa"/""; string scan() { if (pos < sizeof(data)) return(data[pos++]); else return ""; } int a() { return(p->parse(scan) == "a"); }]])