Branch: Tag:

2000-10-11

2000-10-11 12:00:59 by Honza Petrous <hop@unibase.cz>

more translations

Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.4

120:   </str>      <str id="10"> - <new/> +    <o>List fonts</o> - <t></t> + <t>Seznam fontù</t>   </str>      <str id="11"> - <new/> +    <o>List all available fonts</o> - <t></t> + <t>Seznam v¹ech dosupných fontù</t>   </str>      <str id="dH">
152:   </str>      <str id="280"> - <new/> +    <o>Module lock status</o> - <t></t> + <t>Stav zámku</t>   </str>      <str id="281"> - <new/> +    <o>Shows various information about the module thread locks in Roxen.</o> - <t></t> + <t>Zobrazí informace o zámcích ve vláknech modulù.</t>   </str>      <str id="12"> - <new/> +    <o>Unknown module</o> - <t></t> + <t>Neznámý modul</t>   </str>      <str id="13"> - <new/> +    <o>Module lock status : Accesses to all modules</o> - <t></t> + <t>Stav zámku: pøístupy v¹ch modulù</t>   </str>      <str id="14">
188:   </str>      <str id="17"> - <new/> +    <o>Module</o> - <t></t> + <t>Modul</t>   </str>      <str id="18"> - <new/> +    <o>File</o> - <t></t> + <t>Soubor</t>   </str>      <str id="19"> - <new/> +    <o>Locked</o> - <t></t> + <t>Uzamèen</t>   </str>      <str id="20"> - <new/> +    <o>Unlocked</o> - <t></t> + <t>Odemèen</t>   </str>      <str id="21"> - <new/> +    <o>Open files</o> - <t></t> + <t>Otevøené soubory</t>   </str>      <str id="22"> - <new/> +    <o>Show a list of all open files and network connections.</o> - <t></t> + <t>Ukázat seznam v¹ech otevøených souborù a sí»ových spojení.</t>   </str>      <str id="23">
230:   </str>      <str id="24"> - <new/> +    <o>Reload configurations from disk</o> - <t></t> + <t>Naètení konfigurací z disku</t>   </str>      <str id="25"> - <new/> +    <o>Force a reload of all configuration information from the configuration files.</o> - <t></t> + <t>Vynutit naètení v¹ech konfigurací z konfiguraèních souborù.</t>   </str>      <str id="26"> - <new/> +    <o>All configurations reloaded from disk.</o> - <t></t> + <t>V¹echny konfigurace byly znovu naèteny z disku.</t>   </str>      <str id="27">
260:   </str>      <str id="29"> - <new/> +    <o>URL</o> - <t></t> + <t>URL</t>   </str>      <str id="206">
271:   </str>      <str id="30"> - <new/> +    <o>Password</o> - <t></t> + <t>Heslo</t>   </str>      <str id="31">
289:   </str>      <str id="33"> - <new/> +    <o>in</o> - <t></t> + <t>v</t>   </str>      <str id="34"> - <new/> +    <o>Restart or shutdown</o> - <t></t> + <t>Restart nebo zastavení</t>   </str>      <str id="197">
306:   </str>      <str id="233"> + <changed/>   <o>Roxen will restart automatically.</o> - <t>Roxen se bude automaticky restartovat.</t> + <t>Roxen bude automaticky restartován.</t>   </str>      <str id="234">
322:   </str>      <str id="198"> + <changed/>   <o>Shutdown</o> - <t>Shutdown</t> + <t>Zastavení</t>   </str>      <str id="235">
409:   </str>      <str id="44"> - <new/> +    <o>Server Overview</o> - <t></t> + <t>Pøehled</t>   </str>      <str id="45">
427:   </str>      <str id="47"> - <new/> +    <o>day</o> - <t></t> + <t>den</t>   </str>      <str id="48"> - <new/> +    <o>days</o> - <t></t> + <t>dní</t>   </str>      <str id="49">
457:   </str>      <str id="52"> - <new/> +    <o>idle</o> - <t></t> + <t>neèinnost</t>   </str>      <str id="53"> - <new/> +    <o>From</o> - <t></t> + <t>Z</t>   </str>      <str id="54">
475:   </str>      <str id="55"> - <new/> +    <o>Action</o> - <t></t> + <t>Akce</t>   </str>      <str id="56"> - <new/> +    <o>Transferred</o> - <t></t> + <t>Pøeneseno.</t>   </str>      <str id="57">
498:   </str>      <str id="59"> - <new/> +    <o>Cache status</o> - <t></t> + <t>Stav mezipamìti</t>   </str>      <str id="60"> - <new/> +    <o>Show information about the main memory cache in Roxen</o> - <t></t> + <t>Ukazat informace o hlavní mezipamìti</t>   </str>      <str id="61"> - <new/> +    <o>WebServer Memory Cache</o> - <t></t> + <t>Mezipamì» serveru</t>   </str>      <str id="62"> - <new/> +    <o>Class</o> - <t></t> + <t>Tøída</t>   </str>      <str id="64"> - <new/> +    <o>Size</o> - <t></t> + <t>Velikost</t>   </str>      <str id="67">   <new/>   <o>Hit rate</o> - <t></t> + <t>Èetnost hitù</t>   </str>      <str id="68">
540:   </str>      <str id="69"> - <new/> +    <o>Fonts</o> - <t></t> + <t>Fonty</t>   </str>      <str id="70">
558:   </str>      <str id="72"> - <new/> +    <o>Used languages:</o> - <t></t> + <t>Pou¾ívané jazyky:</t>   </str>      <str id="73"> - <new/> +    <o>Registered projects:</o> - <t></t> + <t>Registrované projekty:</t>   </str>      <str id="74"> - <new/> +    <o>Loaded projects:</o> - <t></t> + <t>Nata¾ené projekty:</t>   </str>      <str id="75"> - <new/> +    <o>Current cache size:</o> - <t></t> + <t>Aktuální velikost mezipamìti:</t>   </str>      <str id="295"> - <new/> +    <o>Entries</o> - <t></t> + <t>Polo¾ky</t>   </str>      <str id="293"> - <new/> +    <o>Hits</o> - <t></t> + <t>Hity</t>   </str>      <str id="294">
600:   </str>      <str id="63"> - <new/> +    <o>Extended process status</o> - <t></t> + <t>Roz¹íøený stav procesu</t>   </str>      <str id="65">