Branch: Tag:

2001-04-26

2001-04-26 14:55:44 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Updated

Rev: server/translations/ces/admin_tasks.xml:1.11
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.20
Rev: server/translations/deu/admin_tasks.xml:1.10
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.20
Rev: server/translations/deu/roxen_message.xml:1.2
Rev: server/translations/deu/roxen_start.xml:1.2
Rev: server/translations/eng/admin_tasks.xml:1.12
Rev: server/translations/eng/mod_auth_httpbasic.xml:1.2
Rev: server/translations/eng/mod_auth_httpcookie.xml:1.2
Rev: server/translations/eng/mod_filesystem.xml:1.3
Rev: server/translations/eng/mod_obox.xml:1.6
Rev: server/translations/eng/mod_sqltag.xml:1.4
Rev: server/translations/eng/mod_userdb_system.xml:1.2
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.26
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.17
Rev: server/translations/hun/admin_tasks.xml:1.9
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.17
Rev: server/translations/jpn/admin_tasks.xml:1.9
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.17
Rev: server/translations/nld/admin_tasks.xml:1.11
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.20
Rev: server/translations/swe/mod_obox.xml:1.3
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.26
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.13

33:   <file>../config_interface/sites/new_site.html</file>   <file>../config_interface/sites/site_content.pike</file>   <file>../config_interface/sites/site_header.pike</file> - <file>../config_interface/sites/site_templates/common.pike</file> +    <file>../config_interface/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>
43:   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> -  + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> -  + <file>../site_templates/common.pike</file>      <str id="2">   <o>Sent data</o>
93:   <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning</t>   </str>    - <str id="14"> - <o>Security: Realm</o> - <t>Säkerhet: Grupp</t> - </str> -  - <str id="15"> - <o>The realm to use when requesting password from the client. Usually used as an informative message to the user.</o> - <t>Gruppnamnet som används när klienten ombeds - ange lösenord. I de flesta klienter visas den - här informationen för användaren i - lösenordsdialogen.</t> - </str> -  +    <str id="16">   <o>Security: Patterns</o>   <t>Säkerhet: Behörighetsregler</t>   </str>    - <str id="17"> - <o>This is the 'security level=value' list.&lt;br /&gt;Each security level can be any or more from this list:&lt;hr noshade="noshade" /&gt;allow ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;bits&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;mask&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow ip=&lt;i&gt;pattern&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;allow user=&lt;i&gt;username&lt;/i&gt;,...&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;bits&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;mask&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;deny ip=&lt;i&gt;pattern&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr noshade="noshade" /&gt;In patterns: * matches one or more characters, and ? matches one character.&lt;p&gt;In username: 'any' stands for any valid account (from .htaccess or an auth module. The default (used when _no_ entries are present) is 'allow ip=*', allowing everyone to access the module.&lt;/p&gt;</o> - <t>Det här är en lista av behörighetsregler.&lt;p&gt; - Varje behörighetsregler måste följa någon av de - här mönstren: - &lt;hr noshade&gt; - allow ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;antal nätmaskbittar&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - allow ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;nätmask&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - allow ip=&lt;i&gt;globmönster&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - allow user=&lt;i&gt;användarnamn&lt;/i&gt;,...&lt;br&gt; - deny ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;/&lt;i&gt;antal nätmaskbittar&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - deny ip=&lt;i&gt;IP-nummer&lt;/i&gt;:&lt;i&gt;nätmask&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - deny ip=&lt;i&gt;globmönster&lt;/i&gt;&lt;br&gt; - &lt;hr noshade&gt; - I mönstrena betyder '*' ett eller flera - godtyckliga tecken, och '?' betyder exakt - ett godtyckligt tecken.&lt;p&gt; - Användnamnet 'any' kan användas för att ange - att vilken giltig användare som helst ska - kunna få använda modulen.</t> - </str> -  +    <str id="18">   <o>Security: Security level</o>   <t>Säkerhet: Säkerhetsnivå</t>
178:   </str>      <str id="27"> + <changed from="What format to use for logging. The syntax is: + &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code +  + Log format is normal characters, or one or more of the variables below: +  + \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed + $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer. + $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer. + $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer. + $^ -- Supress newline at the end of the logentry + $host -- The remote host name, or ip number. + $ip_number -- The remote ip number. + $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number. +  + $cern_date -- Cern Common Log file format date. + $bin-date -- Time, but as an 32 bit integer in network byteorder +  + $method -- Request method + $resource -- Resource identifier + $full_resource -- Full requested resource, including any query fields + $protocol -- The protocol used (normally HTTP/1.0) + $response -- The response code sent + $bin-response -- The response code sent as a binary short number + $length -- The length of the data section of the reply + $bin-length -- Same, but as an 32 bit integer in network byteorder + $request-time -- The time the request took (seconds) + $referer -- the header 'referer' from the request, or '-'. + $user_agent -- the header 'User-Agent' from the request, or '-'. +  + $user -- the name of the auth user used, if any + $user_id -- A unique user ID, if cookies are supported, +  by the client, otherwise '0' + &lt;/pre&gt;"/>   <o>What format to use for logging. The syntax is:   &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code   
189:   $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer.   $^ -- Supress newline at the end of the logentry   $host -- The remote host name, or ip number. + $vhost -- The Host request-header sent by the client, or - if none   $ip_number -- The remote ip number.   $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number.   
796:   <t>Information om cacherensningskörningar sparas i den här filen.</t>   </str>    - <str id="122"> - <o>PID file</o> - <t>ProcessIDfil</t> - </str> -  - <str id="123"> - <o>In this file, the server will write out it's PID, and the PID of the start script. $pid will be replaced with the pid, and $uid with the uid of the user running the process. - &lt;br /&gt;Note: It can be overridden by the command line option.</o> - <t>I den här filen sparas Roxens processid och processidt - för Roxens start-skript. $pid byts ut mot processid och $uid byts ut mot användarid't för den användare som kör Roxen.</t> - </str> -  +    <str id="124">   <o>Identify, Use default identification string</o>   <t>Identifiera Roxen med normala identitetssträngen</t>
1281:   <t>Manual</t>   </str>    - <str id="219"> - <o>Update</o> - <t>Uppdatera</t> - </str> -  +    <str id="220">   <o>Your Settings</o>   <t>Inställningar</t>
1336:   <t>Inställningar</t>   </str>    -  -  +    <str id="258">   <o>Add module</o>   <t>Lägg till modul</t>
1473:   <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>    - <str id="291"> - <o>handled by</o> - <t>hanteras av</t> - </str> -  +    <str id="292">   <o>Cache status</o>   <t>Cachestatus</t>
1528:   <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>    - <str id="301"> - <o>Not open</o> - <t>Inte öppen</t> - </str> -  +    <str id="1">   <o>Initial variables for </o>   <t>Begynnelseinställningar för</t>
1712:   <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>   </str>    -  -  +    <str id="326">   <o>unnamed</o>   <t>utan namn</t>
1916:   <t>Användar-ID</t>   </str>    -  -  -  -  +    <str id="248">   <o>Create new site</o>   <t>Skapa ny sajt</t>
2138:   <t></t>   </str>    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +    <str id="169">   <new/>   <o>Login attempt from %s</o>
2263:   <o>Documentation</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="245"> + <new/> + <o>The syntax is: +  + &lt;dl&gt; &lt;dt&gt;&lt;b&gt;userdb&lt;/b&gt; &lt;i&gt;userdatabase module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; +  &lt;dd&gt; Select a non-default userdatabase module. The default is to search all modules. The userdatabase module config_userdb is always present, and contains the configuration users&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;&lt;b&gt;authmethod&lt;/b&gt; &lt;i&gt;authentication module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Select a non-default authentication method.&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;realm&lt;/b&gt; &lt;i&gt;realm name&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;The realm is used when user authentication info is requested&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt; +  Below, CMD is one of 'allow' and 'deny' +  &lt;dl&gt; +  &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;ip/bits&lt;/i&gt; [return]&lt;br /&gt; +  CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;ip:mask&lt;/i&gt; [return] &lt;br /&gt; +  CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;pattern[,pattern,...]&lt;/i&gt; [return] &lt;br /&gt;&lt;/dt&gt; +  &lt;dd&gt;Match the remote IP-address.&lt;/dd&gt; +  +  &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;user&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;name[,name,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; +  &lt;dd&gt;Requires a authenticated user. If the user name 'any' is used, any valid user will be OK. Otherwise, one of the listed users are required.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;group&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;name[,name,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Requires a authenticated user with a group. If the group name 'any' is used, any valid group will be OK. Otherwise, one of the listed groups are required.&lt;/dd&gt; +  + &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;dns&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;pattern[,pattern,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Require one of the specified DNS domain-names&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;time&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;HH:mm-HH:mm&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Only allow access to the module from the first time to the second each day. Both times should be specified in 24-hour HH:mm format.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;day&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;day[,day,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Only allow access during certain days. Day is either a numerical value (monday=1, sunday=7) or a string (monday, thuesday etc)&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt; +  pattern is always a glob pattern (* = any characters, ? = any character). + &lt;/p&gt;&lt;p&gt; +  return means that reaching this command results in immediate +  return, only useful for 'allow'.&lt;/p&gt; +  +  &lt;p&gt;'deny' always implies a return, no futher testing is done if a +  'deny' match.&lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="246"> + <new/> + <o>Compatibility level</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="257"> + <new/> + <o>Passive port minimum</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="320"> + <new/> + <o>Minimum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="321"> + <new/> + <o>Passive port maximum</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="322"> + <new/> + <o>Maximum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="323"> + <new/> + <o>Shared with </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="324"> + <new/> + <o>Ports</o> + <t></t> + </str>