Branch: Tag:

2002-06-13

2002-06-13 22:54:23 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

Automated update

Rev: server/translations/Makefile:1.5
Rev: server/translations/ces/roxen_config.xml:1.32
Rev: server/translations/configs/roxen_config.xml:1.30
Rev: server/translations/configs/roxen_message.xml:1.16
Rev: server/translations/deu/roxen_config.xml:1.40
Rev: server/translations/deu/roxen_message.xml:1.10
Rev: server/translations/eng/mod_filesystem.xml:1.8
Rev: server/translations/eng/mod_webapp.xml:1.3(DEAD)
Rev: server/translations/eng/roxen_config.xml:1.37
Rev: server/translations/eng/roxen_message.xml:1.21
Rev: server/translations/hun/roxen_config.xml:1.28
Rev: server/translations/jpn/roxen_config.xml:1.28
Rev: server/translations/nld/roxen_config.xml:1.32
Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.41
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.20

2:   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language> - <file>../base_server/config_userdb.pike</file> - <file>../base_server/configuration.pike</file> - <file>../base_server/global_variables.pike</file> - <file>../base_server/module_support.pike</file> - <file>../config_interface/actions/index.html</file> +    <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file> - <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file> +    <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file> - <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file> +    <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file>
44:   <file>../config_interface/sites/index.html</file>   <file>../config_interface/sites/log.pike</file>   <file>../config_interface/sites/new_site.html</file> - <file>../config_interface/sites/site.html</file> +    <file>../config_interface/sites/site_content.pike</file>   <file>../config_interface/sites/site_header.pike</file> -  + <file>../config_interface/sites/site.html</file>   <file>../config_interface/statusinfo.pike</file> -  + <file>../config_interface/tasks/index.html</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/users.html</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> +    <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> -  + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Date.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Email.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Image.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/module.pmod</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> + <file>../pike_modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file>   <file>../site_templates/common.pike</file>      <str id="2">
95:   <t>FTP-statistik:</t>   </str>    - <str id="11"> - <o>Reloaded %s.</o> - <t>Laddade om %s.</t> - </str> +     - <str id="12"> - <o>Priority</o> - <t>Prioritet</t> - </str> +     - <str id="13"> - <o>The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order</o> - <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning</t> - </str> -  - <str id="16"> - <o>Security: Patterns</o> - <t>Säkerhet: Behörighetsregler</t> - </str> -  - <str id="18"> - <o>Security: Security level</o> - <t>Säkerhet: Säkerhetsnivå</t> - </str> -  - <str id="20"> - <o>Default site</o> - <t>Standardsite</t> - </str> -  - <str id="21"> - <o>If true, this site will be selected in preference of other sites when virtual hosting is used and no host header is supplied, or the supplied host header does not match the address of any of the other servers.</o> - <t>Om ja så kommer den här siten att väljas före andra när det finns flera virtuella servrar och - klienten inte anger / anger en okänd host-header.</t> - </str> -  - <str id="22"> - <o>Site comment</o> - <t>Sajtkommentar</t> - </str> -  - <str id="23"> - <o>This text will be visible in the administration interface, it can be quite useful to use as a memory helper.</o> - <t>Denna text kommer att visas i admingränssnittet.</t> - </str> -  - <str id="24"> - <o>Site name</o> - <t>Sajtens namn</t> - </str> -  - <str id="25"> - <o>This is the name that will be used in the administration interface. If this is left empty, the actual name of the site will be used.</o> - <t>Det här är namnet som kommer att synas i - admingränssnittet. Om du lämnar det här fältet tomt kommer - sajtens ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade sajten) - att användas.</t> - </str> -  - <str id="26"> - <o>Logging: Format</o> - <t>Loggning: Loggningsformat</t> - </str> -  - <str id="27"> - <o>What format to use for logging. The syntax is: - &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code -  - Log format is normal characters, or one or more of the variables below: -  - \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed - $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer. - $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer. - $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer. - $^ -- Supress newline at the end of the logentry - $host -- The remote host name, or ip number. - $vhost -- The Host request-header sent by the client, or - if none - $ip_number -- The remote ip number. - $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number. - $cern_date -- Cern Common Log file format date. - $bin-date -- Time, but as an 32 bit integer in network byteorder - $method -- Request method - $resource -- Resource identifier - $full_resource -- Full requested resource, including any query fields - $protocol -- The protocol used (normally HTTP/1.0) - $response -- The response code sent - $bin-response -- The response code sent as a binary short number - $length -- The length of the data section of the reply - $bin-length -- Same, but as an 32 bit integer in network byteorder - $request-time -- The time the request took (seconds) - $referer -- the header 'referer' from the request, or '-'. - $user_agent -- the header 'User-Agent' from the request, or '-'. -  - $user -- the name of the auth user used, if any - $user_id -- A unique user ID, if cookies are supported, -  by the client, otherwise '0' - $cache-status -- A comma separated list of words (containing no -  whitespace) that describes which cache(s) the page -  was delivered from: -  protcache -- The low-level cache in the HTTP -  protocol module. -  xsltcache -- The XSLT cache. -  pcoderam -- RXML parse tree RAM cache. -  pcodedisk -- RXML parse tree persistent cache. -  cachetag -- No RXML &amp;lt;cache&amp;gt; tag misses. -  nocache -- No hit in any known cache. - &lt;/pre&gt;</o> - <t>Vilket format som ska användas för att logga - &lt;pre&gt; - svarskod eller *: Loggformat för svarskoden (eller alla koder som inte -  har något annat format specifierat om du använder '*') -  - loggformatet är normala tecken, och en eller flera av koderna nedan. -  - \n \t \r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return - $char(int) -- Stoppa in det tecken vars teckenkod är det angivna nummret. - $wchar(int) -- Stoppa in det tvåocktetstecken vars teckenkod är det -  angivna nummret. - $int(int) -- Stoppa in det fyraocktetstecken vars teckenkod är det -  angivna nummret. - $^ -- Stoppa &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; in en vagnretur på slutet av -  varje loggrad - $host -- DNS namnet för datorn som gjorde förfrågan - $vhost -- Host-headern som klienten skickade, eller '-' om den inte -  skickade någon. - $ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan - $bin-ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan som -  binärdata i nätverksoktettordning -  - $cern_date -- Ett datum som det ska vara enligt Cern Common Log -  file specifikationen - $bin-date -- Tiden för requesten som sekunder sedan 1970, binärt -  i nätverksoktettordning. -  - $method -- Förfrågningsmetoden (GET, POST etc) - $resource -- Resursidentifieraren (filnamnet) - $full_resource -- Hela den efterfrågade resursen, inklusive eventuella -  query-variabler. - $protocol -- Protokollet som användes för att fråga efter filen - $response -- Den skickade svarskoden - $bin-response -- Den skickade svarskoden som ett binärt ord (2 -  oktetter) i nätverksoktettordning - $length -- Längden av datan som skickades som svar till klienten - $bin-length -- Samma sak, men som ett 4 oktetters ord i -  nätverksoktettordning. - $request-time -- Tiden som requesten tog i sekunder - $referer -- Headern 'referer' från förfrågan eller '-'. - $user_agent -- Headern 'User-Agent' från förfrågan eller '-'. - $user -- Den autentifierade användarens namn, eller '-' - $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du -  måste slå på kaksättningsfunktionaliteten i de -  globala inställningarna. '0' används för de -  förfrågningar som inte har kakan. - $cache-status -- En komma-separerad lista av identifierare som beskriver -  vilken cache/vilka cachear, som sidan skickades från: -  protcache -- Lågnivå-cachen i HTTP-protokollmodulen. -  xsltcache -- XSLT-cachen. -  pcoderam -- RXML-parseträds RAM-cache. -  pcodedisk -- RXML-parseträds diskcache. -  cachetag -- Inga RXML &amp;lt;cache&amp;gt;-tagsmissar. -  nocache -- Cachemiss. - &lt;/pre&gt;</t> - </str> -  - <str id="28"> - <o>Logging: Enabled</o> - <t>Loggning: Aktiverad</t> - </str> -  - <str id="29"> - <o>Log requests</o> - <t>Ska Roxen logga alla förfrågningar till en logfil?</t> - </str> -  - <str id="30"> - <o>Logging: Log file</o> - <t>Loggning: Loggfil</t> - </str> -  - <str id="31"> - <o>The log file. &lt;pre&gt;%y Year (e.g. '1997') - %m Month (e.g. '08') - %d Date (e.g. '10' for the tenth) - %h Hour (e.g. '00') - %H Hostname - &lt;/pre&gt;</o> - <t>Filen som Roxen loggar i. - Du kan använda några kontrollkoder för att få flera loggfiler och automatisk loggrotation: - &lt;pre&gt; - %y År (t.ex. '1997') - %m Månad (t.ex. '08') - %d Datum (t.ex. '10') - %h Timme (t.ex. '00') - &lt;/pre&gt;</t> - </str> -  - <str id="32"> - <o>Logging: No Logging for</o> - <t>Loggning: Logga inte för</t> - </str> -  - <str id="33"> - <o>Don't log requests from hosts with an IP number which matches any of the patterns in this list. This also affects the access counter log.</o> - <t>Logga inte några förfrågningar vars IP-nummer matchar - något av de mönster som står i den här listan. Den här variabeln - påverkar även &lt;accessed&gt; RXML-styrkoden.</t> - </str> -  - <str id="34"> - <o>Domain</o> - <t>Domän</t> - </str> -  - <str id="35"> - <o>The domain name of the server. The domain name is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o> - <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera - epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t> - </str> -  - <str id="36"> - <o>Ports: Primary Server URL</o> - <t>Portar: Serverns URL</t> - </str> -  - <str id="37"> - <changed from="This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable."/> - <o>This is the main server URL, where your start page is located. This - setting is for instance used as fallback to generate absolute URLs to - the server, but in most circumstances the URLs sent by the clients are - used. A URL is deduced from the first entry in 'URLs' if this is left - blank. -  - &lt;p&gt;Note that setting this doesn't make the server accessible; you must - also set 'URLs'.</o> - <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många - moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t> - </str> -  - <str id="38"> - <o>Ports: URLs</o> - <t>Portar: URLer</t> - </str> -  - <str id="40"> - <o>Internal module resource mountpoint</o> - <t>Intern modulresursmonteringspunkt</t> - </str> -  - <str id="41"> - <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o> - <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser. - Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas - för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer - behöva för vanliga resurser.</t> - </str> -  - <str id="42"> - <o>Throttling: Server; Enabled</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Aktiverad</t> - </str> -  - <str id="43"> - <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this site.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o> - <t>Om den här variablen är på så kommer bandvisddsbegränsning - på servernivå att ske. Det gör det möjligt för dig att begränsa den totala - bandvidden som den här virtuella servern använder. - &lt;p&gt; - Bandvidden räknas ut genom att använda en poletthink. Principen som den - arbetar efter är: För varje byte som sänds så används en polett, poletter - stoppas i hinken i en konstant hastighet. När det inte finns några poletter - så avstännar dataskickande tills en polett blir tillgänglig. När det är för - många poletter i hinken så kommer de nya som kommer in att "ramla brevid".</t> - </str> -  - <str id="44"> - <o>Throttling: Server; Average available bandwidth</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Genomsnittlig tillgänglig bandbredd</t> - </str> -  - <str id="45"> - <o>This is the average bandwidth available to this site in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o> - <t>Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).</t> - </str> -  - <str id="46"> - <o>Throttling: Server; Bucket Depth</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Hinkstorlek</t> - </str> -  - <str id="47"> - <o>This is the maximum depth of the bucket. After a long enough period of inactivity, a request will get this many unthrottled bytes of data, before throttling kicks back in.&lt;br&gt;Set equal to the Fill Rate in order not to allow any data bursts. This value determines the length of the time over which the bandwidth is averaged.</o> - <t>Det här är det maximala antalet poletter som får plats i hinken. - Om det här värdet är lika stort som den - genomsnittliga tillgängliga bandvidden så tillåts inga - tillfälliga datapulser när servern har varit inaktiv ett tag - utan data skickas alltid med max den bandbredden.</t> - </str> -  - <str id="48"> - <o>Throttling: Server; Minimum Grant</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Minimalt antal bytes</t> - </str> -  - <str id="49"> - <o>When the bandwidth availability is below this value, connections will be delayed rather than granted minimal amounts of bandwidth. The purpose is to avoid sending too small packets (which would increase the IP overhead).</o> - <t>När det tillgängliga antalet poletter (alltså bytes) är mindre än det här - värdet så fördröjs förbindelser. Detta för att undvika att skicka för små paket, vilket - öker andelen data som bara består av paketheaders.</t> - </str> -  - <str id="50"> - <o>Throttling: Server; Maximum Grant</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Maximalt antal bytes</t> - </str> -  - <str id="51"> - <o>This is the maximum number of bytes assigned in a single request to a connection. Keeping this number low will share bandwidth more evenly among the pending connections, but keeping it too low will increase IP overhead and (marginally) CPU usage. You'll want to set it just a tiny bit lower than any integer multiple of your network's MTU (typically 1500 for ethernet).</o> - <t>Det här är det maximala antalet bytes som en förbindelse kan få. - Om det här värdet är lågt så fördelas bandvidden mer jämnt mellan olika - förbindelser, men om det är för lågt så ökar overheaden från IP och TCP. - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Sätt det till ett värde som är aningens lägre än en jämn multipel av - ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500).</t> - </str> -  - <str id="52"> - <o>Throttling: Request; Enabled</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Aktiverad</t> - </str> -  - <str id="53"> - <o>If set, per-request bandwidth throttling will be enabled.</o> - <t>Om aktiverad så begränsas bandbredden individuellt per förbindelse.</t> - </str> -  - <str id="54"> - <o>Throttling: Request; Minimum guarranteed bandwidth</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Minimal bandbredd</t> - </str> -  - <str id="55"> - <o>The maximum bandwidth each connection (in bytes/sec) can use is determined combining a number of modules. But doing so can lead to too small or even negative bandwidths for particularly unlucky requests. This variable guarantees a minimum bandwidth for each request.</o> - <t>Den maximala bandvidden som varje förbindelse får bestäms av en kombination - av de bandviddsbegränsningsmoduler som är adderade i servern. Men ibland - så blir det framräknade värdet väldigt lågt, och en del riktigt otursamma - förbindelser kan råka hamna på 0 eller mindre bytes per sekund. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Den här variablen garanterar en viss minimal bandvidd för alla requests</t> - </str> -  - <str id="56"> - <o>Throttling: Request; Bucket Depth Multiplier</o> - <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Hinkstorlek</t> - </str> -  - <str id="57"> - <o>The average bandwidth available for each request will be determined by the modules combination. The bucket depth will be determined multiplying the rate by this factor.</o> - <t>Den genomsnittliga bandvidden som varje förbindelse bestäms av - de adderade bandbreddsbegränsningsmodulerna. Hinkstorleken bestäms genom att - multiplicera detta värde med den här faktorn.</t> - </str> -  - <str id="58"> - <o>No such file message</o> - <t>Filen finns inte-meddelande</t> - </str> -  - <str id="59"> - <o>What to return when there is no resource or file available at a certain location.</o> - <t>Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en -  resurs som inte finns.</t> - </str> -  - <str id="60"> - <o>Welcome text</o> - <t>Välkomstmeddelande</t> - </str> -  - <str id="61"> - <o>The text shown to the user on connect</o> - <t>Texten som visas för användaren vid uppkoppling</t> - </str> -  - <str id="62"> - <o>User session limit</o> - <t>Användarsessioner</t> - </str> -  - <str id="63"> - <o>The maximum number of times a user can connect at once. 0 means unlimited.</o> - <t>Max antal uppkopplingar som en användare kan ha samtidigt. 0 innebär obegränsat.</t> - </str> -  - <str id="64"> - <o>Allow named ftp</o> - <t>Tillåt användarftp</t> - </str> -  - <str id="65"> - <o>If yes, non-anonymous users can connect</o> - <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare</t> - </str> -  - <str id="66"> - <o>Allow login with incorrect password/user</o> - <t>Tillåt inloggning med felaktigt lösenord/användare</t> - </str> -  - <str id="67"> - <o>If yes, users can connect with the wrong password and/or username. This is useful since things like .htaccess files can later on authenticate the user.</o> - <t>Om ja så kan användare ansluta med fel lösenord och/eller användarnamn. Det kan vara användbart om tex .htaccess-filer senare kan verifiera användaren.</t> - </str> -  - <str id="68"> - <o>Allow anonymous ftp</o> - <t>Tillåt anonym ftp</t> - </str> -  - <str id="69"> - <o>If yes, anonymous users is allowed to connect.</o> - <t>Om ja så tillåts anonyma användare</t> - </str> -  - <str id="70"> - <o>Shell database</o> - <t>Inloggningsskal</t> - </str> -  - <str id="71"> - <o>If this string is set to anything but the empty string, it should point to a file containing a list of valid shells. Users with shells that does not figure in this list will not be allowed to log in.</o> - <t>Denna inställning bör vara tom, eller peka på en fil innehållande en lista över giltiga inloggningsskal. Användare vars inloggningsskal inte finns med i denna listan tillåts inte heller logga in.</t> - </str> -  - <str id="72"> - <o>Show internal errors</o> - <t>Visa interna fel</t> - </str> -  - <str id="73"> - <o>Show 'Internal server error' messages to the user. This is very useful if you are debugging your own modules or writing Pike scripts.</o> - <t>Visa interna server fel för användaren av servern. Det kan vara användbart när du utvecklar egna moduler eller Pikeskript.</t> - </str> -  - <str id="74"> - <changed from="Logging: Set unique user id cookies"/> - <o>Logging: Set unique browser id cookies</o> - <t>Loggning: Sätt en unik cookie för alla användare</t> - </str> -  - <str id="75"> - <changed from="If set to Yes, all users of your server whose clients support cookies will get a unique 'user-id-cookie', this can then be used in the log and in scripts to track individual users."/> - <o>If set to Yes, all clients that accepts cookies will get a unique 'user-id-cookie', which can then be used in the log and in scripts to track individual users.</o> - <t>Om du sätter den här variabeln till 'ja', så kommer alla användare att få en unik kaka (cookie) med namnet 'RoxenUserID' satt. Den här kakan kan användas i skript för att spåra individuella användare. Det är inte rekommenderat att använda den här variabeln, en del användare tycker illa om cookies</t> - </str> -  - <str id="76"> - <o>Logging: Set ID cookies only once</o> - <t>Loggning: Sätt bara kakan en gång per användare</t> - </str> -  - <str id="77"> - <changed from="If set to Yes, Roxen will attempt to set unique user ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests."/> - <o>If set to Yes, Roxen will attempt to set unique browser ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests.</o> - <t>Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under några minuter</t> - </str> -  - <str id="86"> - <o>SSL certificate file</o> - <t>SSL-certifikatsfil</t> - </str> -  - <str id="87"> - <o>The SSL certificate file to use. The path is relative to %s</o> - <t>SSL-certifikatfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s</t> - </str> -  - <str id="88"> - <o>SSL key file</o> - <t>SSL-nyckelfil</t> - </str> -  - <str id="89"> - <o>The SSL key file to use. The path is relative to %s, you do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only</o> - <t>SSLnyckelfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil</t> - </str> -  - <str id="90"> - <o>Logging: Log entire file length in restored connections</o> - <t>Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning</t> - </str> -  - <str id="91"> - <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct.</o> - <t>När den här flaggan är satt så loggar Roxen hela längden på - en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först - laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de - återstående 900 bytes av filen med en Range-request så - kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. - &lt;p&gt;Detta kan vara användbart om du vill se om en användare - har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du - ha denna flagga avslagen.</t> - </str> -  - <str id="92"> - <o>Default font</o> - <t>Normaltypsnitt</t> - </str> -  - <str id="93"> - <o>The default font to use when modules request a font.</o> - <t>När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver - grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.</t> - </str> -  - <str id="94"> - <o>Font directories</o> - <t>Typsnittssökväg</t> - </str> -  - <str id="95"> - <o>This is where the fonts are located.</o> - <t>Sökväg till där typsnitten finns.</t> - </str> -  - <str id="96"> - <o>Logging: Log directory prefix</o> - <t>Loggning: Loggningsbibliotekprefix</t> - </str> -  - <str id="97"> - <o>This is the default file path that will be prepended to the log file path in all the default modules and the site.</o> - <t>Alla nya loggar som skapas får det här prefixet.</t> - </str> -  - <str id="98"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Enabled</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen aktiverad</t> - </str> -  - <str id="99"> - <o>If set to Yes, caching will be enabled.</o> - <t>Om ja så används cache i alla proxymoduler som hanterar det.</t> - </str> -  - <str id="100"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Clean size</o> - <t>Cache: Proxydiskcache, minsta rensningsmängd</t> - </str> -  - <str id="101"> - <o>Minimum number of Megabytes removed when a garbage collect is done.</o> - <t>Det minsta antalet Mb som tas bort vid en cacherensning.</t> - </str> -  - <str id="102"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Minimum available free space and inodes (in %)</o> - <t>Cache: Proxydiskcache, minsta lediga utrymme</t> - </str> -  - <str id="103"> - <o>If less than this amount of disk space or inodes (in %) is left, the cache will remove a few files. This check may work half-hearted if the diskcache is spread over several filesystems.</o> - <t>Om det är mindre plats (i %) ledigt på disken än vad som anges i den här variabeln så kommer en cacherensning ske.</t> - </str> -  - <str id="104"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Size</o> - <t>Cache: Proxydiskcachens storlek</t> - </str> -  - <str id="105"> - <o>How many MB may the cache grow to before a garbage collect is done?</o> - <t>Cachens maximala storlek, i Mb.</t> - </str> -  - <str id="106"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Maximum number of files</o> - <t>Cache: Proxydiskcache maximalt antal filer</t> - </str> -  - <str id="107"> - <o>How many cache files (inodes) may be on disk before a garbage collect is done ? May be left zero to disable this check.</o> - <t>Om det finns fler än så här många filer i cachen kommer en cacherensning ske. Sätt den här variabeln till noll för att hoppa över detta test.</t> - </str> -  - <str id="108"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache bytes per second</o> - <t>Cache: Proxydiskcache byte per sekund</t> - </str> -  - <str id="109"> - <o>How file size should be treated during garbage collect. Each X bytes counts as a second, so that larger files will be removed first.</o> - <t>Normalt sätt så rensas äldst filerna bort först. Den här variabeln anger hur många bytes som ska motsvara en sekund, för att på så sätt rensa större filer tidigare</t> - </str> -  - <str id="110"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Base Cache Dir</o> - <t>Cache: Proxydiskcachebibliotek</t> - </str> -  - <str id="111"> - <o>This is the base directory where cached files will reside. To avoid mishaps, 'roxen_cache/' is always prepended to this variable.</o> - <t>Den här variabeln anger vad cachen ska sparas. För att undvika fatala misstag så adderas alltid - 'roxen_cache/' först till den här variabeln när den sätts om.</t> - </str> -  - <str id="112"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Number of hash directories</o> - <t>Cache: Proxydiskcache antalet cachesubdirectoryn</t> - </str> -  - <str id="113"> - <o>This is the number of directories to hash the contents of the disk cache into. Changing this value currently invalidates the whole cache, since the cache cannot find the old files. In the future, the cache will be recalculated when this value is changed.</o> - <t>Diskcachen lagrar datan i flera bibliotek, den här - variabeln anger i hur många olika bibliotek som datan ska - lagras. Om du ändrar på den här variabeln så blir hela den - gamla cachen invaliderad.</t> - </str> -  - <str id="114"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Keep without Content-Length</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen behåller filer utan angiven fillängd</t> - </str> -  - <str id="115"> - <o>Keep files without Content-Length header information in the cache?</o> - <t>Spara filer även om de inte har någon angiven fillängd. - Cachen kan innehålla trasiga filer om den här - variabeln är satt, men fler filer kan sparas</t> - </str> -  - <str id="116"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Refreshes on Last-Modified</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen beror på Last-Modifed headern</t> - </str> -  - <str id="117"> - <o>If set, refreshes files without Expire header information when they have reached double the age they had when they got cached. This may be useful for some regularly updated docs as online newspapers.</o> - <t>Om den här variabeln är satt så kommer även filer utan Expire header att tas - bort ur cachen när de blir dubbelt så gamla som de var när de hämtades från - källservern, om de har en Last-Modified header som anger när de senast ändrades</t> - </str> -  - <str id="118"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Last resort (in days)</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen sparar filer utan datum</t> - </str> -  - <str id="119"> - <o>How many days shall files without Expires and without Last-Modified header information be kept?</o> - <t>Hur många dagar ska en fil utan både Expire och - Last-Modified behållas i cachen? Om du sätter den - här variabeln till noll kommer de inte att sparas alls.</t> - </str> -  - <str id="120"> - <o>Cache: Proxy Disk Cache Garbage collector logfile</o> - <t>Cache: Proxydiskcachens loggfil</t> - </str> -  - <str id="121"> - <o>Information about garbage collector runs, removed and refreshed files, cache and disk status goes here.</o> - <t>Information om cacherensningskörningar sparas i den här filen.</t> - </str> -  - <str id="124"> - <o>Identify, Use default identification string</o> - <t>Identifiera Roxen med normala identitetssträngen</t> - </str> -  - <str id="125"> - <o>Setting this variable to No will display the "Identify as" node where you can state what Roxen should call itself when talking to clients.&lt;br /&gt;It is possible to disable this so that you can enter an identification-string that does not include the actual version of Roxen, as recommended by the HTTP/1.0 and HTTP/1.1 RFCs:&lt;p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;Note: Revealing the specific software version of the server may allow the server machine to become more vulnerable to attacks against software that is known to contain security holes. Server implementors are encouraged to make this field a configurable option.&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;</o> - <t>Ska Roxen använda sin verkliga identifikationssträng? - Om du sätter den här variabeln till 'nej' så kommer du att - få välja vad Roxen ska identifiera sig som.</t> - </str> -  - <str id="126"> - <o>Identify, Identify as</o> - <t>Identifiera Roxen som</t> - </str> -  - <str id="127"> - <o>Enter the name that Roxen should use when talking to clients. </o> - <t>Det här är det namn som Roxen kommer att använda sig av gentemot omvärlden.</t> - </str> -  - <str id="128"> - <o>Change uid and gid to</o> - <t>Byt användarID/gruppID till</t> - </str> -  - <str id="129"> - <changed from="When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group]."/> - <o>When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, - change to this user-id and group-id when the port has been opened. If - you specify a symbolic username, the default group of that user will - be used. The syntax is user[:group]. -  - &lt;p&gt;A server restart is necessary for a change of this variable to take - effect. Note that it also can lead to file permission errors if the - Roxen process no longer can read files it previously has written, - although the start script fixes this for the standard file locations.</o> - <t>När Roxen startas som root (för att kunna öppna port 80 och köra CGI-/pike-skript - som den användare som äger dem) så kan du om du vill - specifiera ett användarnamn här. Roxen kommer då att byta till den - användaren när så fort den har öppnat sina portar. Roxen kan dock fortfarande - byta tillbaka till root för att köra skript som rätt användare om du inte - sätter variabeln 'Byt användarID/gruppID permanent' till ja. Användaren kan - specifieras antingen som ett symbolisk användarnamn (t.ex. 'www') eller som ett - numeriskt användarID. Om du vill kan du specifera vilken grupp som ska - användas genom att skriva användare:grupp. Normalt sätt så används användarens - normal grupper.</t> - </str> -  - <str id="130"> - <o>Change uid and gid permanently</o> - <t>Byt användarID/gruppID permanent</t> - </str> -  - <str id="131"> - <o>If this variable is set, Roxen will set it's uid and gid permanently. This disables the 'exec script as user' features for CGI, and also 'access files as user' in the filesystems, but it gives better security.</o> - <t>Om Roxen byter användarID och gruppID permanent kommer det inte gå att konfigurera nya - portar under 1024, det kommer inte heller gå att köra CGI- och pike-skript som - den användare som äger skriptet. Däremot så kommer säkerheten att vara högre, - eftersom ingen kan få Roxen att göra något som administratörsanvändaren root.</t> - </str> -  - <str id="132"> - <o>Module directories</o> - <t>Modulsökväg</t> - </str> -  - <str id="133"> - <o>This is a list of directories where Roxen should look for modules. Can be relative paths, from the directory you started Roxen. The directories are searched in order for modules.</o> - <t>En lista med bibliotek som kommer att sökas igenom när en - modul ska laddas. Biblioteksnamnen kan vara relativa från biblioteket - där Roxen startades, - och de kommer att sökas igenom i den ordning som de står i listan.</t> - </str> -  - <str id="134"> - <o>Client supports regexps</o> - <t>Webbläsares funktionalitet</t> - </str> -  - <str id="135"> - <o>What do the different clients support? - &lt;br /&gt;The default information is normally fetched from the file server/etc/supports in your Roxen directory.</o> - <t>En databas över vilka funktioner de olika bläddrarna som används klarar av. -  Normalt sett hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men -  du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser -  ur så här: -  &lt;pre&gt; -  reguljärt uttryck funktion, funktion -  reguljärt uttryck funktion, funktion -  ...&lt;/pre&gt; - Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation - </t> - </str> -  - <str id="136"> - <o>Logging: Audit trail</o> - <t>Loggning: Logga alla användaridväxlingar</t> - </str> -  - <str id="137"> - <o>If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be logged in the Event log.</o> - <t>Om du slår på den är funktionen så kommer Roxen logga i debugloggen (eller - systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon - anledning.</t> - </str> -  - <str id="138"> - <o>Logging: Debug log method</o> - <t>Loggning: Felloggens metod</t> - </str> -  - <str id="139"> - <o>What method to use for the debug log, default is file, but syslog is also available. When using file, the output is really sent to stdout and stderr, but this is handled by the start script.</o> - <t>Hur ska Roxens debug (fel-, informations- och varnings-meddelanden) loggas? - Normalt sett så loggas de till debugloggen (logs/debug/default.1 etc), men de - kan även skickas till systemloggen om du vill.</t> - </str> -  - <str id="140"> - <o>Logging: Log PID</o> - <t>Loggning: Logga Roxens processid</t> - </str> -  - <str id="141"> - <o>If set, the PID will be included in the syslog.</o> - <t>Ska Roxens processid loggas i systemloggen?</t> - </str> -  - <str id="142"> - <o>Logging: Log to system console</o> - <t>Loggning: Logga till konsolen</t> - </str> -  - <str id="143"> - <o>If set and syslog is used, the error/debug message will be printed to the system console as well as to the system log.</o> - <t>Ska Roxen logga till konsolen? Om den här variabeln är satt - kommer alla meddelanden som går till systemloggen att även - skickas till systemets konsol.</t> - </str> -  - <str id="144"> - <o>Logging: Syslog type</o> - <t>Loggning: Systemloggningstyp</t> - </str> -  - <str id="145"> - <o>When using SYSLOG, which log type should be used.</o> - <t>När systemloggen används, vilken loggningstyp ska - Roxen använda?</t> - </str> -  - <str id="146"> - <o>Logging: Log what to syslog</o> - <t>Loggning: Logga vad till systemloggen</t> - </str> -  - <str id="147"> - <o>When syslog is used, how much should be sent to it?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;Fatal: Only messages about fatal errors&lt;br /&gt;Errors: Only error or fatal messages&lt;br /&gt;Warning: Warning messages as well&lt;br /&gt;Debug: Debug messager as well&lt;br /&gt;All: Everything&lt;br /&gt;</o> - <t>När systemlogen används, vad ska skickas till den?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt; -  "Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; -  "Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; -  "Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Allt: Allt&lt;br /&gt;</t> - </str> -  - <str id="148"> - <o>Logging: Log as</o> - <t>Loggning: Logga som</t> - </str> -  - <str id="149"> - <o>When syslog is used, this will be the identification of the Roxen daemon. The entered value will be appended to all logs.</o> - <t>När systemloggen används så kommer värdet av den här variabeln användas -  för att identifiera den här Roxenservern i loggarna.</t> - </str> -  - <str id="150"> - <o>Number of threads to run</o> - <t>Antal trådar</t> - </str> -  - <str id="151"> - <changed from="The number of simultaneous threads Roxen will use. - &lt;p&gt;Please note that even if this is one, Roxen will still be able to serve multiple requests, using a select loop based system. - &lt;i&gt;This is quite useful if you have more than one CPU in your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;"/> - <o>The number of simultaneous threads Roxen will use. - &lt;p&gt;Please note that even if this is one, Roxen will still be able to serve multiple requests, using a select loop based system. - &lt;i&gt;This is quite useful if you have more than one CPU in your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do not increase this over 20 unless you have a very good reason to do so.&lt;/p&gt;</o> - <t>Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till Roxen - hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö. - Det är bara själva framtagandet av rätt fil att skicka som använder de här - trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver - bara ta hänsyn till eventuella processorintensiva saker (som &amp;lt;gtext&amp;gt;) - när du ställer in den här variabeln. Skönsvärdet 5 räcker för de allra - flesta servrar</t> - </str> -  - <str id="154"> - <changed from="ABS: Enable Anti-Block-System"/> - <o>Auto Restart: Enable Anti-Block-System</o> - <t>ABS: Slå på AntiBlockSystemet</t> - </str> -  - <str id="155"> - <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o> - <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt -  att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror -  hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den -  senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första -  typen gör det.</t> - </str> -  - <str id="156"> - <changed from="ABS: Timeout"/> - <o>Auto Restart: ABS Timeout</o> - <t>ABS: Tidsbegränsning</t> - </str> -  - <str id="157"> - <o>If the server is unable to accept connection for this many minutes, it will be restarted. You need to find a balance: if set too low, the server will be restarted even if it's doing legal things (like generating many images), if set too high you might get a long downtime if the server for some reason locks up.</o> - <t>Om servern inte svarar på några anrop under så här många - minuter så kommer Roxen startas om automatiskt. Om du - har en väldigt långsam dator kan en minut vara för - kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta - ett bra tag.</t> - </str> -  - <str id="158"> - <o>Default language</o> - <t>Språk</t> - </str> -  - <str id="159"> - <o>Locale, used to localize all messages in Roxen. Standard means using the default locale, which varies according to the value of the 'LANG' environment variable.</o> - <t>Den här variablen anger vilket språk Roxen ska använda. - 'standard' betyder att språket sätts automatiskt från - värdet av omgivningsvariabeln LANG.</t> - </str> -  - <str id="160"> - <o>Auto Restart: Enable Automatic Restart</o> - <t>Automatomstart: Starta om automatiskt</t> - </str> -  - <str id="161"> - <o>If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but also because of memory leaks.</o> - <t>Roxen har stöd för att starta om automatiskt då och då. Eftersom Roxen är en - monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar - processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även - på att en del minnesläckor fortfarande kan finns kvar. Ett sätt att återvinna minne - är att starta om servern lite då och då, vilket Roxen kommer att göra om du - slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om - servern.</t> - </str> -  - <str id="170"> - <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o> - <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t> - </str> -  - <str id="171"> - <o>The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remembering what supports flags matches what client.</o> - <t>Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som - allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen - används till många olika saker som till exempel att komma - ihåg vilka supportsflaggor som hör till vilken klient.</t> - </str> -  - <str id="172"> - <o>Commented config files</o> - <t>Kommenterade konfigurationsfiler</t> - </str> -  - <str id="173"> - <o>Save the variable documentation strings as comments in the configuration files. Only useful if you read or edit the config files directly.</o> - <t>Spara variabeldokumentationen som kommentarer i konfigurationsfiler. Endast användbart om du läser eller editerar i konfigurationsfilerna direkt.</t> - </str> -  - <str id="174"> - <o>Show documentation</o> - <t>Visa dokumentationen</t> - </str> -  - <str id="175"> - <o>Show the variable documentation.</o> - <t>Visa variabeldokumentationen</t> - </str> -  - <str id="176"> - <o>Show advanced configuration options</o> - <t>Visa avancerade inställningar</t> - </str> -  - <str id="177"> - <o>Show all possible configuration options, not only the ones that are most often changed.</o> - <t>Visa alla tillgängliga inställningar, inte bara de som oftast brukar ställas in.</t> - </str> -  - <str id="180"> - <o>Show developer options and actions</o> - <t>Visa utvecklar-alternativ och funktioner</t> - </str> -  - <str id="181"> - <o>Show settings and actions that are not normaly useful for non-developer users. If you develop your own Roxen modules, this option is for you.</o> - <t>Visa inställningar och funktioner som normalt inte är användbara för icke-utvecklare. Om du utvecklar egna Roxenmoduler bör du aktivera detta val.</t> - </str> -  - <str id="182"> - <o>Background color</o> - <t>Bakgrundsfärg</t> - </str> -  - <str id="183"> - <o>Administration interface background color.</o> - <t>Admingränssnittets bakgrundsfärg</t> - </str> -  - <str id="184"> - <o>Text color</o> - <t>Textfärg</t> - </str> -  - <str id="185"> - <o>Administration interface text color.</o> - <t>Admingränssnittets textfärg</t> - </str> -  - <str id="186"> - <o>Link color</o> - <t>Länkfärg</t> - </str> -  - <str id="187"> - <o>Font</o> - <t>Typsnitt</t> - </str> -  - <str id="188"> - <o>Administration interface font.</o> - <t>Typsnittet som används i admingränssnittet.</t> - </str> -  - <str id="189"> - <o>Add/Delete module page type</o> - <t>Listtyp vid moduladdering</t> - </str> -  - <str id="191"> - <o>All Permissions</o> - <t>Alla rättigheter</t> - </str> -  +    <str id="192">   <o>View Settings</o>   <t>Visa inställningar</t>
1359:   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>    - <str id="274"> - <o>Cache:Cache size</o> - <t>Cache:Cachestorlek</t> - </str> -  - <str id="275"> - <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o> - <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t> - </str> -  - <str id="276"> - <o>Cache:Max file size</o> - <t>Cache:Max filstorlek</t> - </str> -  - <str id="277"> - <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o> - <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t> - </str> -  - <str id="278"> - <o>Compact site list</o> - <t>Kompakt sajtlista</t> - </str> -  - <str id="279"> - <o>If true, the list of sites will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o> - <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t> - </str> -  - <str id="280"> - <o>normal</o> - <t>normal</t> - </str> -  - <str id="282"> - <o>fast</o> - <t>snabb</t> - </str> -  - <str id="284"> - <o>faster</o> - <t>snabbare</t> - </str> -  - <str id="286"> - <o>compact</o> - <t>kompakt</t> - </str> -  - <str id="288"> - <o>really compact</o> - <t>väldigt kompakt</t> - </str> -  +    <str id="290">   <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>   <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>
1474:   <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>   </str>    - <str id="229"> - <o>Page charset</o> - <t>Teckenuppsättning</t> - </str> -  - <str id="230"> - <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o> - <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t> - </str> -  +    <str id="234">   <o>Requests</o>   <t>Anrop</t>
1494:   <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t>   </str>    - <str id="236"> - <o>Default variable sort order</o> - <t>Förinställd sorteringsordning</t> - </str> -  - <str id="237"> - <o>The default order variables are sorted in</o> - <t>Den ordning som variablerna först soretas i</t> - </str> -  - <str id="238"> - <o>alphabetical</o> - <t>alphabetisk</t> - </str> -  - <str id="239"> - <o>as defined</o> - <t>fördefinierad</t> - </str> -  - <str id="240"> - <o>alphabetical, changed first</o> - <t>alphabetisk, ändringar först</t> - </str> -  - <str id="241"> - <o>as defined, changed first</o> - <t>fördefinierad, ändringar först</t> - </str> -  - <str id="242"> - <o>Changed variables are highlighted</o> - <t>Ändrade variabler är markerade</t> - </str> -  - <str id="243"> - <o>How to highlight variables that does not have their default value</o> - <t>Hur variabler som är ändrade till något annat än deras fördefinierade värde ska markeras</t> - </str> -  - <str id="244"> - <o>Not at all</o> - <t>Inte alls</t> - </str> -  - <str id="268"> - <o>Different background color</o> - <t>Annan bakgrundsfärg</t> - </str> -  - <str id="302"> - <o>Add a header</o> - <t>Lägg till huvud</t> - </str> -  - <str id="303"> - <o>Group Tasks</o> - <t>Gruppera funktioner</t> - </str> -  - <str id="304"> - <o>If true, tasks are grouped acording to type, otherwise all tasks will be listed on one page</o> - <t>Om sann så grupperas funktionerna enligt typ, annars listas de på en sida - </t> - </str> -  - <str id="305"> - <new/> - <o>The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;unless&lt;/i&gt; the security level of the module is 0, which is a special case and means that no change should be made.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="306"> - <o>Site</o> - <t>Sajt</t> - </str> -  - <str id="307"> - <o>No such file message override files</o> - <t>Filen finns inte-meddelandefil</t> - </str> -  - <str id="308"> - <o>If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt; - As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.</o> - <t>Om ingen fil matchar en given URL så letas alla mappar över den - efterfrågade filen igenom efter en av de i den här listan listade - filerna.&lt;p&gt; - Som ett exempel, om filen '/foo/bar/inte_där.html' efterfrågas, och - den här listan innehåller '404.inc', så kommer dessa filer att - användas: /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc eller /404.inc.</t> - </str> -  - <str id="309"> - <o>Require user with the 'hilfe' permission</o> - <t>Kräver en användare med 'hilfe'-behörighet</t> - </str> -  - <str id="310"> - <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o> - <t>Om ja så krävs det att användaren har hilfe-behörighet. Annars så fungerar det med för vilken administratösanvändare som helst, även en utan skrivrättigheter</t> - </str> -  +    <str id="311">   <o>Site event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>   <t>Sajtloggen för '%s' blev rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>    - <str id="312"> - <o>Could not interpret the date</o> - <t>Kunde inte tolka datumet</t> - </str> -  +    <str id="313">   <o>An email address must contain "@".</o>   <t>En emailadress måste innehålla ett "@".</t>
1742:   <t>Ingen bild vald</t>   </str>    - <str id="349"> - <o>Update Client</o> - <t>Uppdateringsklienten</t> - </str> -  - <str id="350"> - <o>Load of %s (%s) failed</o> - <t>Inladdning av %s (%s) misslyckades</t> - </str> -  - <str id="351"> - <o>The module %s (%s) could not be loaded.</o> - <t>Modulen %s (%s) kunde inte laddas.</t> - </str> -  - <str id="352"> - <o>Found trailing data after the date. </o> - <t>Hittade mer data efter datumet. </t> - </str> -  - <str id="353"> - <o>Month must be at least 1. </o> - <t>Månaden måste vara minst 1. </t> - </str> -  - <str id="354"> - <o>Month must be 12 or less. </o> - <t>Månaden måste vara 12 eller mindre. </t> - </str> -  - <str id="355"> - <o>Day must be at least 1.</o> - <t>Dagen måste vara minst 1.</t> - </str> -  - <str id="356"> - <o>%s does not appear to be a valid date.</o> - <t>%s verkar inte vara ett korrekt datum.</t> - </str> -  - <str id="357"> - <o>Day must be %d or less.</o> - <t>Dagen måste vara %d eller mindre.</t> - </str> -  - <str id="5"> - <o>Interface language</o> - <t>Administrationsgränssnittets språk</t> - </str> -  - <str id="19"> - <o>Select the Administration interface language.</o> - <t>Välj administrationsgränssnittets språk.</t> - </str> -  +    <str id="152">   <o>%O is not an integer</o>   <t>%O är inte ett heltal</t>   </str>    - <str id="153"> - <o>&lt;dl&gt; - &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; - &lt;/dl&gt;</o> - <t>&lt;dl&gt; - &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt; - &lt;/dl&gt;</t> - </str> -  +    <str id="222">   <o>Create new user</o>   <t>Skapa ny användare</t>
1881:   <t>Otillåtet sajtnamn</t>   </str>    - <str id="195"> - <o>Community articles</o> - <t>Community-artiklar</t> - </str> -  - <str id="231"> - <o>Most recently published community articles</o> - <t>De senast publicerade community-artiklarna</t> - </str> -  +    <str id="232">   <o>Crunch activity</o>   <t>Händelser i Crunch</t>
1901:   <t>Nyligen ändrade Crunch-rapporter</t>   </str>    - <str id="263"> - <o>News from www.roxen.com</o> - <t>Nyheter på www.roxen.com</t> - </str> -  - <str id="281"> - <o>The news headlines from www.roxen.com</o> - <t>Nyhetsrubrikerna från www.roxen.com</t> - </str> -  - <str id="283"> - <o>Unknown box %s</o> - <t>Okänd ruta %s</t> - </str> -  - <str id="285"> - <o>Large Content Boxes</o> - <t>Stora informationsrutor</t> - </str> -  - <str id="287"> - <o>Content boxes on the Startpage</o> - <t>Informationsrutor på startsidan</t> - </str> -  - <str id="289"> - <o>Small Content Boxes</o> - <t>Små informationsrutor</t> - </str> -  - <str id="327"> - <o>Theme</o> - <t>Tema</t> - </str> -  - <str id="343"> - <o>The theme to use</o> - <t>Använd följande tema</t> - </str> -  +    <str id="358">   <o>Changed</o>   <t>Ändrad</t>
2011:   <t>MySQL-status</t>   </str>    - <str id="8"> - <o>Server secret</o> - <t>Serverhemlighet</t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>The server secret is a string used in some cryptographic functions, such as calculating unique, non-guessable session id's. Change this value into something that is hard to guess, unless you are satisfied with what your computers random generator has produced</o> - <t>Serverhemligheten är en sträng som används i kryptografiska - funktioner, som t.ex. beräkningen av unika sessionsnycklar. Ändra det - här värdet till något som är svårt att gissa om du inte är nöjd med - det värde som din dators slumptalsfunktion har räknat fram åt dig.</t> - </str> -  +    <str id="164">   <o>Databases</o>   <t>Databaser</t>
2049:   <t>Inloggningsförsök från %s</t>   </str>    - <str id="167"> - <o>Form font size</o> - <t>Typsnittsstorlek för formulär</t> - </str> -  - <str id="178"> - <o>The fontsize of the variables in the configuration interface</o> - <t>Typsnittsstorleken för variabler i konfigurationsinterfacet</t> - </str> -  - <str id="179"> - <o>Documentation font size</o> - <t>Typsnittsstorlek för dokumentationen</t> - </str> -  - <str id="193"> - <o>The fontsize of the documentation in the configuration interface</o> - <t>Typsnittsstorleken för dokumentation i konfigurationsinterfacet</t> - </str> -  - <str id="205"> - <o>Minimum allowed bitrate</o> - <t>Minsta tillåtna datahastighet</t> - </str> -  - <str id="215"> - <o>The minimum allowed bitrate, in bits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14000 is not recommended if you have modem users.</o> - <t>Den lägsta tillåtna datahastigheten, i bit/sekund. Om klienten är - långsammare än den här inställda hastigheten så kommer den kopplas - ner (efter en timeout). Det är inte rekommenderat att den här - variabeln sätts till ett värde större än 14000 om du har modemanvändare.</t> - </str> -  +    <str id="233">   <changed from="Binary data"/>   <o>bytecode data</o>
2138:   <t>Dokumentation</t>   </str>    - <str id="245"> - <new/> - <o>The syntax is: -  - &lt;dl&gt; &lt;dt&gt;&lt;b&gt;userdb&lt;/b&gt; &lt;i&gt;userdatabase module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; -  &lt;dd&gt; Select a non-default userdatabase module. The default is to search all modules. The userdatabase module config_userdb is always present, and contains the configuration users&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;&lt;b&gt;authmethod&lt;/b&gt; &lt;i&gt;authentication module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Select a non-default authentication method.&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;realm&lt;/b&gt; &lt;i&gt;realm name&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;The realm is used when user authentication info is requested&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt; -  Below, CMD is one of 'allow' and 'deny' -  &lt;dl&gt; -  &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;ip/bits&lt;/i&gt; [return]&lt;br /&gt; -  CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;ip:mask&lt;/i&gt; [return] &lt;br /&gt; -  CMD &lt;b&gt;ip&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;pattern[,pattern,...]&lt;/i&gt; [return] &lt;br /&gt;&lt;/dt&gt; -  &lt;dd&gt;Match the remote IP-address.&lt;/dd&gt; -  -  &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;user&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;name[,name,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; -  &lt;dd&gt;Requires a authenticated user. If the user name 'any' is used, any valid user will be OK. Otherwise, one of the listed users are required.&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;group&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;name[,name,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Requires a authenticated user with a group. If the group name 'any' is used, any valid group will be OK. Otherwise, one of the listed groups are required.&lt;/dd&gt; -  - &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;dns&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;pattern[,pattern,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Require one of the specified DNS domain-names&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;time&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;HH:mm-HH:mm&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Only allow access to the module from the first time to the second each day. Both times should be specified in 24-hour HH:mm format.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;CMD &lt;b&gt;day&lt;/b&gt;=&lt;i&gt;day[,day,...]&lt;/i&gt; [return]&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Only allow access during certain days. Day is either a numerical value (monday=1, sunday=7) or a string (monday, thuesday etc)&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt; -  pattern is always a glob pattern (* = any characters, ? = any character). - &lt;/p&gt;&lt;p&gt; -  return means that reaching this command results in immediate -  return, only useful for 'allow'.&lt;/p&gt; -  -  &lt;p&gt;'deny' always implies a return, no futher testing is done if a -  'deny' match.&lt;/p&gt; - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="246"> - <o>Compatibility level</o> - <t>Kompabilitetsnivå</t> - </str> -  - <str id="257"> - <o>Passive port minimum</o> - <t>Minimal port för PASV</t> - </str> -  - <str id="320"> - <o>Minimum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> - <t>Det lägsta portnummer som ska användas som svar till PASV/EPSV kommando</t> - </str> -  - <str id="321"> - <o>Passive port maximum</o> - <t>Maximal port för PASV</t> - </str> -  - <str id="322"> - <o>Maximum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> - <t>Det högsta portnummret som ska användas som svar till ett - PASV/EPSV kommando</t> - </str> -  +    <str id="323">   <o>Shared with </o>   <t>Delad med</t>   </str>    - <str id="14"> - <o>Module list mode</o> - <t>Modullistningsläge</t> - </str> -  - <str id="15"> - <o>The module list mode. One of &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Folded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Modules in the same group are folded&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;UnFolded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like the 'old' Roxen 2.1 list&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;JavaScript Popup&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Folded, but when you move the mouse over a folded group, a menu with the folded modules will popup&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</o> - <t>Modullistningsmodellen. En av - &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Ihopfälld&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Moduler i samma grupp är ihoppfälldad - &lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;Uppfälld&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Samma stil som den 'gamla' listan i Roxen 2.1&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;JavaScript fönster&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Som ihopfälld, men när musen dras över en grupp som dyker - ett fönster med modulerna upp.&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</t> - </str> -  - <str id="17"> - <o>Folded with javascript popup</o> - <t>Ihoppfäld med Javascript fönster</t> - </str> -  - <str id="122"> - <o>Folded</o> - <t>Ihoppfäld</t> - </str> -  - <str id="123"> - <o>Unfolded (old style)</o> - <t>Uppfälld (gamla stilen)</t> - </str> -  +    <str id="219">   <o>Authentication method</o>   <t>Authentifierings metod</t>
2259:   <t>HTTP Kakor</t>   </str>    - <str id="384"> - <o>Warning: The theme %s no longer exists, using default. - </o> - <t>Varning: Temat %s existerar inte längre. Använder det vanliga temat istället.</t> - </str> -  - <str id="385"> - <o>Reload failed</o> - <t>Misslyckades att ladda om</t> - </str> -  - <str id="386"> - <new/> - <o>The compatibility level is used by different modules to select the right behavior to remain compatible with earlier Roxen versions. When a server configuration is created, this variable is set to the latest version. After that it's never changed automatically, thereby ensuring that server configurations migrated from earlier Roxen versions is kept at the right compatibility level. - &lt;p&gt; - This variable may be changed manually, but it's advisable to test the site carefully afterwards. A reload of the whole server configuration is required to propagate the change properly to all modules.</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="387"> - <new/> - <o>Auto Restart: Schedule</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="388"> - <new/> - <o>Automatically restart the server according to this schedule.</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="999"> - <new/> - <o>SNMP: Enable SNMP agent</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="389">   <new/>   <o>Fetching data from %s...</o>   <t></t>   </str>    - <str id="390"> - <new/> - <o>Release notes</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="391">   <new/>   <o>Web Site Creator</o>
2356:   <t>Dagens serie från MegaTokyo</t>   </str>    - <str id="400"> - <new/> - <o>Update</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="401">   <new/>   <o>Copy or move database</o>
2500:      <str id="424">   <new/> - <o>The database %s was deleted by b%s</o> + <o>The database %s was deleted by %s</o>   <t></t>   </str>   
3025:   <t></t>   </str>    - <str id="85"> - <new/> - <o>Default module tab</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="162"> - <new/> - <o>The tab that will be selected by default when you select a module.</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="163"> - <new/> - <o>Enable replication system</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="337"> - <new/> - <o>If enabled, Roxen will enable various replication systems needed to set up multiple frontend systems. You will need a database named 'replicate' that recides in a shared mysql server for this to work. Also, all servers has to have this flag set. Roxen must be restarted before changes to this variable takes effect </o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="361">   <new/>   <o>Are you sure you want to delete the database %s and the data?</o>
3115:   <t></t>   </str>    - <str id="373"> - <new/> - <o>Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). If you specify a IP# in the field it will take precedence over the hostname.</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="508">   <new/>   <o>Ports</o>
3138:   <o>Bind this port: </o>   <t></t>   </str> +  + <str id="1000"> + <new/> + <o>Content Editor (Instant Edition)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1001"> + <new/> + <o>Content Editor (Advanced Edition)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1002"> + <new/> + <o>Web Developer</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1003"> + <new/> + <o>System Developer</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1004"> + <new/> + <o>Administrator</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1005"> + <new/> + <o>Forms And Response Module</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1006"> + <new/> + <o>Categorization Module</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1007"> + <new/> + <o>Tutorials</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1008"> + <new/> + <o>Refresh</o> + <t></t> + </str>