Branch: Tag:

2000-07-21

2000-07-21 18:57:07 by Andreas Lange <andreas@lange.cx>

Most of the AI in Swedish now

Rev: server/translations/swe/roxen_config.xml:1.2
Rev: server/translations/swe/roxen_message.xml:1.1

1: + <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> + <locale version="1.0"/> + <project>roxen_message</project> + <language>Swedish</language> + <file>../base_server/roxen.pike</file> + <file>../base_server/configuration.pike</file> + <added id="1"/>    -  + <!-- [1] "Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s" --> + <t id="1">Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> +  + <!-- [2] "Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d! + Check that your password database is correct for user %s(%d), +  and that your group database is correct. + " --> + <t id="2">Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d! + Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t> +  + <!-- [3] "Change back to uid#%d gid#%d, from %s + " --> + <t id="3">Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> +  + <!-- [4] "Change back to uid#%d gid#%d, from backend + " --> + <t id="4">Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> +  + <!-- [5] "Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen. + " --> + <t id="5">Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen. + </t> +  + <!-- [6] "Failed to bind %s://%s:%d/ (%s) + " --> + <t id="6">Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s) + </t> +  + <!-- [7] "Protocol" --> + <t id="7">Protokoll</t> +  + <!-- [8] "SSL3: Reading cert-file failed! + " --> + <t id="8">SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> +  + <!-- [9] "SSL3: Reading key-file failed! + " --> + <t id="9">SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> +  + <!-- [10] "ssl3: No certificate found. + " --> + <t id="10">SSL3: Hittade inget certifikat. + </t> +  + <!-- [11] "SSL3: Private rsa key not valid (PEM). + " --> + <t id="11">SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PEM). + </t> +  + <!-- [12] "SSL3: Private rsa key not valid (DER). + " --> + <t id="12">SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig (PER). + </t> +  + <!-- [13] "SSL3: Certificate not valid (DER). + " --> + <t id="13">SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER). + </t> +  + <!-- [14] "SSL3: Certificate and private key do not match. + " --> + <t id="14">SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. + </t> +  + <!-- [15] "SSL3: Private dsa key not valid (PEM). + " --> + <t id="15">SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (PEM). + </t> +  + <!-- [16] "SSL3: Private dsa key not valid (DER). + " --> + <t id="16">SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig (DER). + </t> +  + <!-- [17] "SSL3: No private key found. + " --> + <t id="17">SSL3: Hittade ingen privat nyckel. + </t> +  + <!-- [18] "No SSL support available + " --> + <t id="18">SSL-stöd saknas</t> +  + <!-- [19] "Bad URL '%s' for server `%s' + " --> + <t id="19">Felaktig URL '%s' för server `%s' + </t> +  + <!-- [20] "Cannot register URL %s, already registered by %s! + " --> + <t id="20">Kan ej registera URL %s, redan använd av %s! + </t> +  + <!-- [21] "Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s! + " --> + <t id="21">Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt! + </t> +  + <!-- [22] "Binding the port on IP %s failed +  for URL %s! + " --> + <t id="22">Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! + </t> +  + <!-- [23] "Cannot register URL %s! + " --> + <t id="23">Kan ej registrera URL %S! + </t> +  + <!-- [24] "It is only possible to change uid and gid if the server is running as root. + " --> + <t id="24">Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root. + </t> +  + <!-- [25] "Failed to set gid. + " --> + <t id="25">Misslyckades med att sätta gruppid. + </t> +  + <!-- [26] "Setting gid not supported on this system. + " --> + <t id="26">Systemet stödjer ej ändring av gruppid. + </t> +  + <!-- [27] "Failed to set uid. + " --> + <t id="27">Misslyckades med att sätta användarid. + </t> +  + <!-- [28] "Setting uid not supported on this system. + " --> + <t id="28">Systemet stödjer ej ändring av användarid. + </t> +  + <!-- [29] "Failed to set effective gid. + " --> + <t id="29">Misslyckades med att sätta effektivt gruppid. + </t> +  + <!-- [30] "Setting effective gid not supported on this system. + " --> + <t id="30">Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid. + </t> +  + <!-- [31] "Failed to set effective uid. + " --> + <t id="31">Misslyckades med att sätta effektivt användarid. + </t> +  + <!-- [32] "Setting effective uid not supported on this system. + " --> + <t id="32">Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid. + </t> +  + <!-- [33] "Error while enabling configuration %s%s" --> + <t id="33">Fel vid aktivering av server %s%s</t> +  + <!-- [34] "Disabling old configuration %s + " --> + <t id="34">Tar bort server %s</t> +  + <!-- [35] " + Error while loading configuration %s: + %s + " --> + <t id="35"> + Fel vid inläsning av konfiguration %s: + %s + </t> +  + <!-- [36] "Error while loading modules in configuration %s: + %s + " --> + <t id="36"> + Fel vid inladdning av moduler till server %s: + %s + </t> +  + <!-- [37] "Failed to open logfile" --> + <t id="37">Misslyckades med att öppna loggfil</t> +  + <!-- [38] "No authorization module" --> + <t id="38">Ingen auktoriseringsmodul</t> +  + <!-- [39] "Error during module security check" --> + <t id="39">Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> +  + <!-- [40] "failed for module %O: + %s + " --> + <t id="40">misslyckades i modul %O: + %s + </t> +  + <!-- [41] "Error while initiating module copy of %s%s" --> + <t id="41">Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> +  + <!-- [42] "Failed to disable module: + No module by that name: "%s". + " --> + <t id="42">Misslyckades med att ta bort modulen: + Kunde inte hitta någon modul "%s". + </t> +  + <!-- [43] "Failed to disable module "%s". + " --> + <t id="43">Misslyckades med att ta bort modul "%s". + </t> +  + <!-- [44] "Error while disabling module %s%s" --> + <t id="44">Fel vid borttagande av modul %s%s</t> +  + <!-- [45] "Failed to enable the module %s. Skipping. + %s" --> + <t id="45">Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> +  +  + <pike> +  +  string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { +  return("Sätter uid till "+uid+" ("+uname+")"+ +  (gname ? " och gid till "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanent.\n"); +  } +  +  string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { +  return("Sätter uid till "+uid+" ("+uname+")"+ +  (gname ? " och gid till "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); +  } +  + </pike>   Newline at end of file added.