Branch: Tag:

2008-06-28

2008-06-28 16:37:03 by Martin Nilsson <mani@lysator.liu.se>

static -> protected

Rev: lib/modules/ADT.pmod/Heap.pike:1.12
Rev: lib/modules/ADT.pmod/Queue.pike:1.14
Rev: lib/modules/ADT.pmod/Relation.pmod/Binary.pike:1.15
Rev: lib/modules/ADT.pmod/Struct.pike:1.20
Rev: lib/modules/ADT.pmod/Table.pmod:1.29
Rev: lib/modules/ADT.pmod/Trie.pike:1.6
Rev: lib/modules/ADT.pmod/module.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Arg.pmod:1.6
Rev: lib/modules/Array.pmod:1.110
Rev: lib/modules/Audio.pmod/Codec.pmod:1.11
Rev: lib/modules/Audio.pmod/Format.pmod/MP3.pike:1.4
Rev: lib/modules/Cache.pmod/Storage.pmod/Gdbm.pike:1.12
Rev: lib/modules/Cache.pmod/cache.pike:1.14
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Austrian.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Badi.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Coptic.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Discordian.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Event.pmod:1.24
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Gregorian.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/ISO.pmod:1.11
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Islamic.pmod:1.11
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Julian.pmod:1.11
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Language.pmod:1.25
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Rule.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Stardate.pmod:1.17
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Swedish.pmod:1.9
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/TZnames.pmod:1.16
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Time.pmod:1.42
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/TimeRanges.pmod:1.35
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/Timezone.pmod:1.44
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/YMD.pike:1.33
Rev: lib/modules/Calendar.pmod/module.pmod:1.16
Rev: lib/modules/Calendar_I.pmod/ISO.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Calendar_I.pmod/Stardate.pmod:1.5
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/DSA.pike:1.8
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/HMAC.pike:1.5
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/Koremutake.pmod:1.4
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/PGP.pmod:1.14
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/Pipe.pike:1.9
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/RSA.pike:1.11
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/Random.pmod:1.19
Rev: lib/modules/Crypto.pmod/Substitution.pike:1.4
Rev: lib/modules/Debug.pmod/Subject.pike:1.9
Rev: lib/modules/Debug.pmod/Wrapper.pike:1.6
Rev: lib/modules/Filesystem.pmod/System.pike:1.20
Rev: lib/modules/Filesystem.pmod/Tar.pmod:1.30
Rev: lib/modules/Filesystem.pmod/module.pmod:1.26
Rev: lib/modules/GLU.pmod:1.16
Rev: lib/modules/GLUE.pmod/Driver.pmod/GTK.pike:1.6
Rev: lib/modules/GLUE.pmod/Driver.pmod/Interface.pike:1.3
Rev: lib/modules/GLUE.pmod/Driver.pmod/SDL.pike:1.6
Rev: lib/modules/GLUE.pmod/Events.pmod:1.4
Rev: lib/modules/GLUE.pmod/module.pmod:1.15
Rev: lib/modules/GTKSupport.pmod/pCtree.pike:1.8
Rev: lib/modules/GTKSupport.pmod/pDrawingArea.pike:1.9
Rev: lib/modules/Geography.pmod/Countries.pmod:1.20
Rev: lib/modules/Geography.pmod/Position.pike:1.18
Rev: lib/modules/Getopt.pmod:1.33
Rev: lib/modules/Graphics.pmod/Graph.pmod/create_graph.pike:1.20
Rev: lib/modules/Graphics.pmod/Graph.pmod/module.pmod:1.9
Rev: lib/modules/Graphics.pmod/Graph.pmod/polyline.pike:1.7
Rev: lib/modules/Int.pmod:1.10
Rev: lib/modules/Local.pmod:1.11
Rev: lib/modules/Locale.pmod/Charset.pmod/Tables.pmod/iso88591.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Locale.pmod/Charset.pmod/module.pmod:1.57
Rev: lib/modules/Locale.pmod/Language.pmod/nld.pmod:1.2
Rev: lib/modules/Locale.pmod/module.pmod:1.25
Rev: lib/modules/MIME.pmod/ext_to_media_type.pmod:1.7
Rev: lib/modules/MIME.pmod/module.pmod:1.20
Rev: lib/modules/Mapping.pmod:1.10
Rev: lib/modules/Parser.pmod/C.pmod:1.50
Rev: lib/modules/Parser.pmod/LR.pmod/GrammarParser.pmod:1.6
Rev: lib/modules/Parser.pmod/LR.pmod/module.pmod:1.17
Rev: lib/modules/Parser.pmod/Pike.pmod:1.41
Rev: lib/modules/Parser.pmod/RCS.pike:1.39
Rev: lib/modules/Parser.pmod/SGML.pike:1.3
Rev: lib/modules/Parser.pmod/XML.pmod/DOM.pmod:1.14
Rev: lib/modules/Parser.pmod/XML.pmod/NSTree.pmod:1.20
Rev: lib/modules/Parser.pmod/XML.pmod/Tree.pmod:1.72
Rev: lib/modules/Parser.pmod/XML.pmod/Validating.pike:1.14
Rev: lib/modules/Parser.pmod/module.pmod:1.25
Rev: lib/modules/Pike.pmod/module.pmod:1.19
Rev: lib/modules/Process.pmod:1.54
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/Bencoding.pmod:1.5
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/Peer.pike:1.21
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/PeerID.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/Port.pike:1.7
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/Torrent.pike:1.36
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Bittorrent.pmod/module.pmod:1.4
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/DNS.pmod:1.96
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/DNS_SD.pmod:1.2
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/Query.pike:1.93
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/Server.pmod/Port.pike:1.9
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/Server.pmod/Request.pike:1.50
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/Server.pmod/SSLPort.pike:1.14
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/Session.pike:1.22
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/HTTP.pmod/module.pmod:1.56
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Ident.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LDAP.pmod/client.pike:1.113
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LDAP.pmod/ldap_privates.pmod:1.15
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LDAP.pmod/module.pmod:1.32
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LDAP.pmod/protocol.pike:1.21
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LMTP.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/Line.pmod:1.23
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/LysKOM.pmod/Raw.pike:1.19
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/OBEX.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/SMTP.pmod/module.pmod:1.46
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/SNMP.pmod/protocol.pike:1.19
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/TELNET.pmod:1.28
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/X.pmod/Extensions.pmod:1.16
Rev: lib/modules/Protocols.pmod/XMLRPC.pmod/module.pmod:1.30
Rev: lib/modules/Remote.pmod/module.pmod:1.8
Rev: lib/modules/SSL.pmod/Cipher.pmod:1.16
Rev: lib/modules/SSL.pmod/connection.pike:1.42
Rev: lib/modules/SSL.pmod/context.pike:1.37
Rev: lib/modules/SSL.pmod/session.pike:1.37
Rev: lib/modules/SSL.pmod/sslfile.pike:1.110
Rev: lib/modules/Sql.pmod/Sql.pike:1.92
Rev: lib/modules/Sql.pmod/mysql.pike:1.41
Rev: lib/modules/Sql.pmod/postgres.pike:1.28
Rev: lib/modules/Sql.pmod/rsql.pike:1.13
Rev: lib/modules/Sql.pmod/sql_result.pike:1.18
Rev: lib/modules/Sql.pmod/sql_util.pmod:1.21
Rev: lib/modules/Sql.pmod/tds.pike:1.24
Rev: lib/modules/Standards.pmod/ASN1.pmod/Decode.pmod:1.24
Rev: lib/modules/Standards.pmod/ASN1.pmod/Types.pmod:1.45
Rev: lib/modules/Standards.pmod/EXIF.pmod:1.29
Rev: lib/modules/Standards.pmod/FIPS10_4.pmod:1.4
Rev: lib/modules/Standards.pmod/ID3.pmod:1.24
Rev: lib/modules/Standards.pmod/IDNA.pmod:1.9
Rev: lib/modules/Standards.pmod/IIM.pmod:1.8
Rev: lib/modules/Standards.pmod/ISO639_2.pmod:1.19
Rev: lib/modules/Standards.pmod/URI.pike:1.28
Rev: lib/modules/Standards.pmod/UUID.pmod:1.17
Rev: lib/modules/Standards.pmod/XML.pmod/Wix.pmod:1.27
Rev: lib/modules/Stdio.pmod/FakeFile.pike:1.16
Rev: lib/modules/Stdio.pmod/Readline.pike:1.60
Rev: lib/modules/Stdio.pmod/Terminfo.pmod:1.27
Rev: lib/modules/Stdio.pmod/module.pmod:1.238
Rev: lib/modules/String.pmod/HTML.pmod:1.7
Rev: lib/modules/String.pmod/module.pmod:1.29
Rev: lib/modules/Thread.pmod:1.45
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/CExtractor.pmod:1.28
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/DocParser.pmod:1.62
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/PikeExtractor.pmod:1.40
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/PikeObjects.pmod:1.37
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/PikeParser.pike:1.52
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/ProcessXML.pmod:1.71
Rev: lib/modules/Tools.pmod/AutoDoc.pmod/module.pmod:1.10
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Hilfe.pmod:1.156
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Install.pmod:1.35
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Legal.pmod/Copyright.pmod:1.12
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Legal.pmod/License.pmod/GPL.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Legal.pmod/License.pmod/LGPL.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Legal.pmod/License.pmod/MPL.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Monger.pmod/MongerDeveloper.pike:1.8
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Monger.pmod/MongerUser.pike:1.8
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Monger.pmod/module.pmod:1.3
Rev: lib/modules/Tools.pmod/PEM.pmod:1.14
Rev: lib/modules/Tools.pmod/PV.pike:1.10
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Shoot.pmod/module.pmod:1.20
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/assemble_autodoc.pike:1.35
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/dump.pike:1.10
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/join_autodoc.pike:1.19
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/pmar_install.pike:1.8
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/precompile.pike:1.2
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/rsqld.pike:1.12
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Standalone.pmod/test_pike.pike:1.136
Rev: lib/modules/Tools.pmod/Testsuite.pmod:1.9
Rev: lib/modules/Tools.pmod/sed.pmod:1.6
Rev: lib/modules/Web.pmod/CGI.pmod/Request.pike:1.4
Rev: lib/modules/Web.pmod/Crawler.pmod:1.26
Rev: lib/modules/Web.pmod/OWL.pike:1.7
Rev: lib/modules/Web.pmod/RDF.pike:1.47
Rev: lib/modules/Web.pmod/RSS.pmod:1.7
Rev: lib/modules/Yabu.pmod/module.pmod:1.30
Rev: lib/modules/_Image.pmod/Dims.pmod:1.10
Rev: lib/modules/_Image.pmod/Fonts.pmod:1.13
Rev: lib/modules/_Image.pmod/module.pmod:1.47
Rev: lib/modules/_Image_DWG.pmod:1.5
Rev: lib/modules/_Image_PS.pmod:1.15
Rev: lib/modules/_Image_XCF.pmod:1.25

1:   #pike __REAL_VERSION__    - static string flat(string s) + protected string flat(string s)   {    return replace(lower_case(s),    "àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ'- "/1,    "aaaaaaeceeeeiiiidnoooooouuuuyty"/1+({""})*3);   }    - static class _language_base + protected class _language_base   {    inherit Calendar.Rule.Language;    -  static mapping events_translate=0; +  protected mapping events_translate=0;       string translate_event(string name)    {
20:    }   }    - static string roman_number(int m) + protected string roman_number(int m)   {    if (m<0) return "["+m+"]";    if (m==0) return "O";
28:    return String.int2roman(m);   }    - static class _ymd_base + protected class _ymd_base   {    inherit _language_base;    -  static mapping(int:string) month_n2s; -  static mapping(int:string) month_n2ss; -  static mapping(string:int) month_s2n; -  static mapping(int:string) week_day_n2s; -  static mapping(int:string) week_day_n2ss; -  static mapping(string:int) week_day_s2n; +  protected mapping(int:string) month_n2s; +  protected mapping(int:string) month_n2ss; +  protected mapping(string:int) month_s2n; +  protected mapping(int:string) week_day_n2s; +  protected mapping(int:string) week_day_n2ss; +  protected mapping(string:int) week_day_s2n;       string month_name_from_number(int n)    {
542:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({"januari","februari","mars","april","maj","juni","juli","augusti",    "september","oktober","november","december"});    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"måndag","tisdag","onsdag","torsdag",    "fredag","lördag","söndag"});    -  static mapping events_translate= +  protected mapping events_translate=    ([    "New Year's Day": "Nyårsdagen",    "Epiphany": "Trettondag jul",
640:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({"jänner","feber","märz","april","mai","juni","juli","august",    "september","oktober","november","dezember"});    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"montag","dienstag","mittwoch","donnerstag",    "freitag","samstag","sonntag"});   
663:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({"ionawr","chwefror","mawrth","ebrill","mai","mehefin",    "gorffenaf","awst","medi","hydref","tachwedd","rhagfyr"});    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"Llun","Mawrth","Mercher","Iau","Gwener","Sadwrn","Sul"});       string week_day_name_from_number(int n)
696:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({"enero","febrero","marzo","abril","mayo","junio",    "julio","agosto","setiembre","octubre","noviembre","diciembre"});    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"lunes","martes","miércoles","jueves",    "viernes","sábado","domingo"});      // contains argentina for now -  static mapping events_translate= +  protected mapping events_translate=    ([    "Epiphany":"Día de Reyes", // Epifania    "Malvinas Day":"Día de las Malvinas",
743:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Janeiro",    "Fevereiro",
759:    "Dezembro",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Segunda-feira", // -feira is removed for the short version    "Terça-feira", // don't know how it's used
771:    });      // contains argentina for now -  static mapping events_translate= +  protected mapping events_translate=    ([    "New Year's Day":"Ano Novo",    "Good Friday":"Sexta-Feira Santa",
802:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({"Január","Február","Március","Április","Május","Június",    "Július","August","September","October","November","December"});    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"Hétfo","Kedd","Szerda","Csütörtkök","Péntek","Szombat","Vasárnap"});      // contains argentina for now -  static mapping events_translate= +  protected mapping events_translate=    ([    "New Year's Day":"Úb év ünnepe",    "1848 Revolution Day":"Az 'Az 1848-as Forradalom Napja",
839:   {    inherit _ymd_base;    -  static array(string) month_names= +  protected array(string) month_names=    ({"Ianuarius", "Februarius", "Martius", "Aprilis", "Maius", "Iunius",    "Iulius", "Augustus", "September", "October", "November", "December" });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({"lunae","Martis","Mercurii","Jovis","Veneris","Saturni","solis"});       string week_day_name_from_number(int n)
881:   {    inherit cLATIN;    -  static array(string) month_names= +  protected array(string) month_names=    ({"Ianuarius", "Februarius", "Martius", "Aprilis", "Maius", "Iunius",    "Quintilis", // Iulius    "Sextilis", // Augustus
918:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "januari",    "februari",
934:    "decemberi",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "ataasinngorneq",    "marlunngorneq",
957:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Januar",    "Februar",
973:    "Desember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Manudagur",    "Tridjudagur",
996:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "zanwyh", // <zj><a+><n+><w+><yf><h+>    "fwrwyh", // <f+><w+><r+><w+><yf><h+>
1012:    "dsambr",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "dwsnbh",    "shzsnbh",
1035:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Januarie",    "Februarie",
1051:    "Desember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Maandag",    "Dinsdag",
1074:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Eanáir",    "Feabhra",
1090:    "Mí na Nollag",    });    -  static private constant short_month_names= +  protected private constant short_month_names=    ({    "Ean","Fea","Már","Aib","Bea","Mei","Iúi","Lún","MFó","DFó","Sam","Nol"    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Dé Luain",    "Dé Máirt",
1106:    "Dé Domhnaigh",    });    -  static private constant short_week_day_names= +  protected private constant short_week_day_names=    ({    "Lua","Mai","Céa","Déa","Aoi","Sat", "Dom",    });
1123:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "urtarrila",    "otsaila",
1139:    "abendua",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "astelehena",    "asteartea",
1162:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "januar",    "februar",
1178:    "desember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "mandag",    "tirsdag",
1203:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "januari",    "februari",
1219:    "december",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "maandag",    "dinsdag",
1242:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "styczen", // <s><t><y><c><z><e><n'>    "luty",
1258:    "grudzien",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "poniedzialek", // <p><o><n><i><e><d><z><i><a><l/><e><k>    "wtorek",
1276:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "stycze\x0143", // <s><t><y><c><z><e><n'>    "luty",
1292:    "grudzien",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "poniedzia\x0142""ek", // <p><o><n><i><e><d><z><i><a><l/><e><k>    "wtorek",
1315:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Ocak",    "Subat",
1331:    "Aralik",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Pazartesi",    "Sali", // <S><a><l><i.>
1351:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Ocak",    "\015e""ubat", // S-cedilla
1367:    "Aral\x0131""k", // i-no-dot    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Pazartesi",    "Sal\x0131", // <S><a><l><i.> i without dot
1391:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Januar",    "Februar",
1407:    "Dezember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Montag",    "Dienstag",
1430:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "janvaris", // <j><a><n><v><a-><r><i><s>    "februaris",
1446:    "decembris",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "pirmdiena",    "otrdiena",
1466:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "janv\x0101""ris", // <j><a><n><v><a-><r><i><s>    "februaris",
1482:    "decembris",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "pirmdiena",    "otrdiena",
1505:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "tammikuu",    "helmikuu",
1521:    "joulukuu",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "maanantai",    "tiistai",
1544:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "sausio",    "vasario",
1560:    "gruodzio",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Pirmadienis",    "Antradienis",
1578:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "sausio",    "vasario",
1594:    "gruodzio",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Pirmadienis",    "Antradienis",
1617:   {    inherit _ymd_base;    -  static constant month_names= +  protected constant month_names=    ({    "jaanuar",    "veebruar",
1633:    "detsember",    });    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "esmaspäev",    "teisipäev",
1653:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Xaneiro",    "Febreiro",
1669:    "Decembro",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Luns",    "Martes",
1688:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Januari",    "Pebruari",
1704:    "Desember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Senin",    "Selasa",
1724:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "janvier",    "février",
1740:    "décembre",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "lundi",    "mardi",
1760:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "gennaio",    "febbraio",
1776:    "dicembre",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "lunedi", // swizz italian: "lunedì" - should I care?    "martedi",
1796:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "gener",    "febrer",
1812:    "decembre",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "dilluns",    "dimarts",
1832:   {    inherit _ymd_base;    -  static constant month_names= +  protected constant month_names=    ({    "januar",    "februar",
1848:    "december",    });    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "ponedeljek",    "torek",
1866:   {    inherit cSLOVENIAN;    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "ponedeljek",    "torek",
1886:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "januar",    "februar",
1902:    "desember",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "manadagur",    "týsdagur",
1922:   {    inherit _ymd_base;    -  static constant month_names= +  protected constant month_names=    ({    "Ianuarie",    "Februarie",
1938:    "Decembrie",    });    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "Luni",    "Marti", // <M><A><R><T,><I>
1956:   {    inherit cROMANIAN;    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "Luni",    "Mar\x0163""i", // <M><A><R><T,><I>
1976:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Sijecanj", // <S><i><j><e><c<><a><n><j>    "Veljaca", // <V><e><l><j><a><c<><a>
1992:    "Prosinac",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Ponedjeljak",    "Utorak",
2010:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "Sije\415anj",    "Velja\415a",
2026:    "Prosinac",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "Ponedjeljak",    "Utorak",
2046:   {    inherit _ymd_base;    -  static private constant month_names= +  protected private constant month_names=    ({    "januar",    "februar",
2062:    "december",    });    -  static private constant week_day_names= +  protected private constant week_day_names=    ({    "mandag",    "tirsdag",
2073:    "søndag",    });    -  static mapping events_translate= +  protected mapping events_translate=    ([    "2nd day of Christmas" :"2. juledag",    "Ascension" :"Kristi himmelfart",
2107:   {    inherit _ymd_base;    -  static constant month_names= +  protected constant month_names=    ({    "januar",    "februar",
2123:    "decembar",    });    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "ponedeljak",    "utorak",
2142:   {    inherit cSERBIAN;    -  static constant week_day_names= +  protected constant week_day_names=    ({    "ponedeljak",    "utorak",
2160:      // find & compile language    - static mapping _cache=([]); + protected mapping _cache=([]);      Calendar.Rule.Language `[](string lang)   {
2181:   }       +