Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:1: + #include <module.h> + #include <roxen.h> + #include <config.h> + inherit "read_config"; + inherit "module_support"; + string real_version; + // The following three functions are used to hide variables when they + // are not used. This makes the user-interface clearer and quite a lot + // less clobbered. + int cache_disabled_p() { return !QUERY(cache); } + int syslog_disabled() { return QUERY(LogA)!="syslog"; } + private int ident_disabled_p() { return QUERY(default_ident); }    -  + string docurl; +  + void define_global_variables( int argc, array (string) argv ) + { +  int p; +  +  globvar("set_cookie", 0, "Set unique user id cookies", TYPE_FLAG, +  #"If set to Yes, all users of your server whose clients support + cookies will get a unique 'user-id-cookie', this can then be + used in the log and in scripts to track individual users."); +  +  deflocaledoc( "svenska", "set_cookie", +  "Sätt en unik cookie för alla användare", +  #"Om du sätter den här variabeln till 'ja', så kommer + alla användare att få en unik kaka (cookie) med namnet 'RoxenUserID' satt. Den + här kakan kan användas i skript för att spåra individuella användare. Det är + inte rekommenderat att använda den här variabeln, många användare tycker illa + om cookies"); +  +  globvar("set_cookie_only_once",1,"Set ID cookies only once",TYPE_FLAG, +  #"If set to Yes, Roxen will attempt to set unique user ID cookies +  only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if + the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with + multiple requests.",0, +  lambda() {return !QUERY(set_cookie);}); +  +  deflocaledoc( "svenska", "set_cookie_only_once", +  "Sätt bara kakan en gång per användare", +  #"Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer roxen bara + försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte + tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under + några minuter"); +  +  globvar("RestoreConnLogFull", 0, +  "Log entire file length in restored connections", +  TYPE_TOGGLE, +  "If this toggle is enabled log entries for restored connections " +  "will log the amount of sent data plus the restoration location. " +  "Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes " +  "a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry " +  "will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. " +  "<p>This is useful if you want to know if downloads were successful " +  "(the user has the complete file downloaded). The drawback is that " +  "bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The " +  "statistics in Roxen will continue being correct."); +  +  deflocaledoc("svenska", "RestoreConnLogFull", +  "Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning", +  "När den här flaggar är satt så loggar Roxen hela längden på " +  "en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först " +  "laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de " +  "återstående 900 bytes av filen med en Range-request så " +  "kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem. " +  "<p>Detta kan vara användbart om du vill se om en användare " +  "har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du att " +  "ha denna flagga avslagen."); +  +  globvar("show_internals", 1, "Show the internals", TYPE_FLAG, + #"Show 'Internal server error' messages to the user. + This is very useful if you are debugging your own modules + or writing Pike scripts."); +  +  deflocaledoc( "svenska", "show_internals", "Visa interna fel", +  #"Visa interna server fel för användaren av servern. + Det är väldigt användbart när du utvecklar egna moduler eller pikeskript."); +  +  globvar("default_font_size", 32, 0, TYPE_INT, 0, 0, 1); +  globvar("default_font", "lucida", "Fonts: Default font", TYPE_FONT, +  "The default font to use when modules request a font."); +  +  deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Typsnitt: Normaltypsnitt", +  #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver + grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet."); +  +  globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }), +  "Fonts: Font directories", TYPE_DIR_LIST, +  "This is where the fonts are located."); +  +  deflocaledoc( "svenska", "font_dirs", "Typsnitt: Typsnittssökväg", +  "Sökväg för typsnitt."); +  +  +  globvar("logdirprefix", "../logs/", "Log directory prefix", +  TYPE_DIR|VAR_MORE, +  #"This is the default file path that will be prepended to the log +  file path in all the default modules and the virtual server."); +  +  deflocaledoc( "svenska", "logdirprefix", "Loggningsmappprefix", +  "Alla nya loggar som skapas får det här prefixet."); +  +  // Cache variables. The actual code recides in the file +  // 'disk_cache.pike' +  +  +  globvar("cache", 0, "Proxy disk cache: Enabled", TYPE_FLAG, +  "If set to Yes, caching will be enabled."); +  deflocaledoc( "svenska", "cache", "Proxydiskcache: På", +  "Om ja, använd cache i alla proxymoduler som hanterar det."); +  +  globvar("garb_min_garb", 1, "Proxy disk cache: Clean size", TYPE_INT, +  "Minimum number of Megabytes removed when a garbage collect is done.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc( "svenska", "garb_min_garb", +  "Proxydiskcache: Minimal rensningsmängd", +  "Det minsta antalet Mb som tas bort vid en cacherensning."); +  +  +  globvar("cache_minimum_left", 5, "Proxy disk cache: Minimum " +  "available free space and inodes (in %)", TYPE_INT, + #"If less than this amount of disk space or inodes (in %) is left, +  the cache will remove a few files. This check may work +  half-hearted if the diskcache is spread over several filesystems.", +  0, + #if constant(filesystem_stat) +  cache_disabled_p + #else +  1 + #endif /* filesystem_stat */ +  ); +  deflocaledoc( "svenska", "cache_minimum_free", +  "Proxydiskcache: Minimal fri disk", +  "Om det är mindre plats (i %) ledigt på disken än vad som " +  "anges i den här variabeln så kommer en cacherensning ske."); +  +  +  globvar("cache_size", 25, "Proxy disk cache: Size", TYPE_INT, +  "How many MB may the cache grow to before a garbage collect is done?", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc( "svenska", "cache_size", "Proxydiskcache: Storlek", +  "Cachens maximala storlek, i Mb."); +  +  globvar("cache_max_num_files", 0, "Proxy disk cache: Maximum number " +  "of files", TYPE_INT, "How many cache files (inodes) may " +  "be on disk before a garbage collect is done ? May be left " +  "zero to disable this check.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc( "svenska", "cache_max_num_files", +  "Proxydiskcache: Maximalt antal filer", +  "Om det finns fler än så här många filer i cachen " +  "kommer en cacherensning ske. Sätt den här variabeln till " +  "noll för att hoppa över det här testet."); +  +  globvar("bytes_per_second", 50, "Proxy disk cache: Bytes per second", +  TYPE_INT, +  "How file size should be treated during garbage collect. " +  " Each X bytes counts as a second, so that larger files will" +  " be removed first.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc( "svenska", "bytes_per_second", +  "Proxydiskcache: Bytes per sekund", +  "Normalt sätt så tas de äldsta filerna bort, men filens " +  "storlek modifierar dess 'ålder' i cacherensarens ögon. " +  "Den här variabeln anger hur många bytes som ska motsvara " +  "en sekund."); +  +  globvar("cachedir", "/tmp/roxen_cache/", +  "Proxy disk cache: Base Cache Dir", +  TYPE_DIR, +  "This is the base directory where cached files will reside. " +  "To avoid mishaps, 'roxen_cache/' is always prepended to this " +  "variable.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "cachedir", "Proxydiskcache: Cachedirectory", +  "Den här variabeln anger vad cachen ska sparas. " +  "För att undvika fatala misstag så adderas alltid " +  "'roxen_cache/' till den här variabeln när den sätts om."); +  +  globvar("hash_num_dirs", 500, +  "Proxy disk cache: Number of hash directories", +  TYPE_INT, +  "This is the number of directories to hash the contents of the disk " +  "cache into. Changing this value currently invalidates the whole " +  "cache, since the cache cannot find the old files. In the future, " +  " the cache will be recalculated when this value is changed.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "hash_num_dirs", +  "Proxydiskcache: Antalet cachesubdirectoryn", +  "Disk cachen lagrar datan i flera directoryn, den här " +  "variabeln anger i hur många olika directoryn som datan ska " +  "lagras. Om du ändrar på den här variabeln så blir hela den " +  "gamla cachen invaliderad."); +  +  globvar("cache_keep_without_content_length", 1, "Proxy disk cache: " +  "Keep without Content-Length", TYPE_FLAG, "Keep files " +  "without Content-Length header information in the cache?", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "cache_keep_without_content_length", +  "Proxydiskcache: Behåll filer utan angiven fillängd", +  "Spara filer även om de inte har någon fillängd. " +  "Cachen kan innehålla trasiga filer om den här " +  "variabeln är satt, men fler filer kan sparas"); +  +  globvar("cache_check_last_modified", 0, "Proxy disk cache: " +  "Refresh on Last-Modified", TYPE_FLAG, +  "If set, refreshes files without Expire header information " +  "when they have reached double the age they had when they got " +  "cached. This may be useful for some regularly updated docs as " +  "online newspapers.", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "cache_check_last_modified", +  "Proxydiskcache: Kontrollera värdet at Last-Modifed headern", + #"Om den här variabeln är satt så kommer även filer utan Expire header att tas + bort ur cachen när de blir dubbelt så gamla som de var när de hämtades från + källservern om de har en last-modified header som anger när de senast + ändrades"); +  +  globvar("cache_last_resort", 0, "Proxy disk cache: " +  "Last resort (in days)", TYPE_INT, +  "How many days shall files without Expires and without " +  "Last-Modified header information be kept?", +  0, cache_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "cache_last_resort", +  "Proxydiskcache: Spara filer utan datum", +  "Hur många dagar ska en fil utan både Expire och " +  "Last-Modified behållas i cachen? Om du sätter den " +  "här variabeln till noll kommer de inte att sparas alls."); +  +  globvar("cache_gc_logfile", "", +  "Proxy disk cache: " +  "Garbage collector logfile", TYPE_FILE, +  "Information about garbage collector runs, removed and refreshed " +  "files, cache and disk status goes here.", +  0, cache_disabled_p); +  +  deflocaledoc("svenska", "cache_gc_logfile", +  "Proxydiskcache: Loggfil", +  "Information om cacherensningskörningar sparas i den här filen" +  "."); +  /// End of cache variables.. +  +  globvar("docurl2", "http://www.roxen.com/documentation/context.pike?page=", +  "Documentation URL", TYPE_STRING|VAR_MORE|VAR_EXPERT, +  "The URL to prepend to all documentation urls throughout the " +  "server. This URL should _not_ end with a '/'."); +  deflocaledoc("svenska", "docurl2", "DokumentationsURL", +  "DokumentationsURLen används för att få kontextkänslig hjälp"); +  +  globvar("pidfile", "/tmp/roxen_pid_$uid", "PID file", +  TYPE_FILE|VAR_MORE, +  "In this file, the server will write out it's PID, and the PID " +  "of the start script. $pid will be replaced with the pid, and " +  "$uid with the uid of the user running the process."); +  deflocaledoc("svenska", "pidfile", "ProcessIDfil", +  "I den här filen sparas roxen processid och processidt " +  "for roxens start-skript. $uid byts ut mot användaridt för " +  "den användare som kör roxen"); +  +  globvar("default_ident", 1, "Identify: Use default identification string", +  TYPE_FLAG|VAR_MORE, +  "Setting this variable to No will display the \"Identify as\" node " +  "where you can state what Roxen should call itself when talking " +  "to clients, otherwise it will present it self as \""+ real_version +  +"\".<br>" +  "It is possible to disable this so that you can enter an " +  "identification-string that does not include the actual version of " +  "Roxen, as recommended by the HTTP/1.0 draft 03:<p><blockquote><i>" +  "Note: Revealing the specific software version of the server " +  "may allow the server machine to become more vulnerable to " +  "attacks against software that is known to contain security " +  "holes. Server implementors are encouraged to make this field " +  "a configurable option.</i></blockquote>"); +  deflocaledoc("svenska", "default_ident", "Identitet: Använd roxens normala" +  " identitetssträng", +  "Ska roxen använda sitt normala namn ("+real_version+")." +  "Om du sätter den här variabeln till 'nej' så kommer du att " +  "få välja vad roxen ska kalla sig."); +  +  globvar("ident", replace(real_version," ","·"), "Identify: Identify as", +  TYPE_STRING /* |VAR_MORE */, +  "Enter the name that Roxen should use when talking to clients. ", +  0, ident_disabled_p); +  deflocaledoc("svenska", "ident", "Identitet: Roxens identitet", +  "Det här är det namn som roxen kommer att använda sig av."); +  +  globvar("DOC", 1, "Configuration interface: Help texts", TYPE_FLAG|VAR_MORE, +  "Do you want documentation? (this is an example of documentation)"); +  deflocaledoc("svenska", "DOC", "Konfigurationsinterfacet: Hjälptexter", +  "Vill du ha hjälptexter (den här texten är en typisk " +  " hjälptext)"); +  +  globvar("NumAccept", 1, "Number of accepts to attempt", +  TYPE_INT_LIST|VAR_MORE, +  "You can here state the maximum number of accepts to attempt for " +  "each read callback from the main socket. <p> Increasing this value " +  "will make the server faster for users making many simultaneous " +  "connections to it, or if you have a very busy server. The higher " +  "you set this value, the less load balancing between virtual " +  "servers. (If there are 256 more or less simultaneous " +  "requests to server 1, and one to server 2, and this variable is " +  "set to 256, the 256 accesses to the first server might very well " +  "be handled before the one to the second server.)", +  ({ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 })); +  deflocaledoc("svenska", "NumAccept", +  "Uppkopplingsmottagningsförsök per varv i huvudloopen", +  "Antalet uppkopplingsmottagningsförsök per varv i huvudlopen. " +  "Om du ökar det här värdet så kan server svara snabbare om " +  "väldigt många använder den, men lastbalanseringen mellan dina " +  "virtuella servrar kommer att bli mycket sämre (tänk dig att " +  "det ligger 255 uppkopplingar och väntar i kön för en server" +  ", och en uppkoppling i kön till din andra server, och du " +  " har satt den här variabeln till 256. Alla de 255 " +  "uppkopplingarna mot den första servern kan då komma " +  "att hanteras <b>före</b> den ensamma uppkopplingen till " +  "den andra server."); +  +  globvar("ConfigPorts", ({ ({ 22202, "http", "ANY", "" }) }), +  "Configuration interface: Ports", +  TYPE_PORTS, + #"These are the ports through which you can configure the server.<br> +  + Note that you should at least have one open port, since otherwise you won't be + able to configure your server."); +  +  deflocaledoc("svenska", "ConfigPorts", +  "Konfigurationsinterfacet: Portar", + #"Det här är de portar som du kan använda för att konfigurera +  servern. <br> +  + Notera att du alltid bör ha <b>minst</b> en port öppen, så om du +  t.ex. ska flytta konfigurationsinterfacet från en http port till en ssl3 port, +  ta inte bort den gamla porten innan du har verifierat att den nya verkligen +  fungerar. Det är rätt svårt att konfigurera roxen utan dess +  konfigurationsinterface, även om det går."); +  +  globvar("ModuleListType", "Original", +  "Configuration interface: Add module page look ", +  TYPE_STRING_LIST, + #"This variable defines how the add module page will look like. The original + version has graphical headers and the description for each of the modules. + If you know your way around Roxen, the compact mode might be better. Then + You will get a select list which contains module names only.", +  ({ "Original", "Compact" })); +  +  deflocaledoc("svenska", "ModuleListType", +  "Konfigurationsinterfacet: Utseendet av addera-modulsidan", + #"Här kan du ställa in utseendet av sidan där du adderar nya moduler. + Standardversionen har en lång sida med alla moduler med modulbeskrivningar. + Den kompakta versionen innehåller bara en select-lista med alla moduler, + utan hjälptexterna och går därför mycket snabbare att ladda.", +  ([ "Original": "Standard", +  "Compact" : "Kompakt" ])); +  +  +  globvar("ConfigurationURL", +  "", +  "Configuration interface: URL", TYPE_STRING, +  "The URL of the configuration interface. This is used to " +  "generate redirects now and then (when you press save, when " +  "a module is added, etc.)."); +  deflocaledoc("svenska", "ConfigurationURL", +  "Konfigurationsinterfacet: URL", +  #"Konfigurationsinterfacets URL. Normalt sätt så behöver du + inte ställa in den här variabeln, eftersom den automatiskt genereras från +  portvariablen, men ibland kan det vara bra att kunna ställa in den."); +  +  globvar("ConfigurationPassword", "", "Configuration interface: Password", +  TYPE_PASSWORD|VAR_EXPERT, +  "The password you will have to enter to use the configuration " +  "interface. Please note that changing this password in the " +  "configuration interface will _not_ require an additional entry " +  "of the password, so it is easy to make a typo. It is recommended " +  "that you use the <a href=/(changepass)/Globals/>form instead</a>."); +  deflocaledoc("svenska", "ConfigurationPassword", +  "Konfigurationsinterface: Lösenord", +  #"Den här variablen bör du inte pilla på. Men det är lösenordet +  för användaren som ska få konfigurera roxen, krypterat med crypt(3)"); +  +  globvar("ConfigurationUser", "", "Configuration interface: User", +  TYPE_STRING|VAR_EXPERT, +  "The username you will have to enter to use the configuration " +  "interface"); +  deflocaledoc("svenska", "ConfigurationUser", +  "Konfigurationsinterface: Användare", +  #"Den här variablen bör du inte pilla på. Men det är användaren +  som ska få konfigurera roxen"); +  +  globvar("ConfigurationIPpattern","*", "Configuration interface: IP-Pattern", +  TYPE_STRING|VAR_MORE, +  "Only clients running on computers with IP numbers matching " +  "this pattern will be able to use the configuration " +  "interface."); +  deflocaledoc("svenska", "ConfigurationIPpattern", +  "Konfigurationsinterfacet: IPnummermönster", + #"Bara klienters vars datorers IP-nummer matchar det här mönstret +  kan ansluta till konfigurationsinterfacet. Ett normalt mönster är ditt lokala +  C-nät, t.ex. 194.52.182.*."); +  +  globvar("User", "", "Change uid and gid to", TYPE_STRING, +  "When roxen is run as root, to be able to open port 80 " +  "for listening, change to this user-id and group-id when the port " +  " has been opened. If you specify a symbolic username, the " +  "default group of that user will be used. " +  "The syntax is user[:group]."); +  deflocaledoc("svenska", "User", "Byt UID till", + #"När roxen startas som root, för att kunna öppna port 80 och köra CGI skript + samt pike skript som den användare som äger dem, så kan du om du vill + specifiera ett användarnamn här. Roxen kommer om du gör det att byta till den + användaren när så fort den har öppnat sina portar. Roxen kan dock fortfarande + byta tillbaka till root för att köra skript som rätt användare om du inte + sätter variabeln 'Byt UID och GID permanent' till ja. Användaren kan + specifieras antingen som ett symbolisk användarnamn (t.ex. 'www') eller som ett + numeriskt användarID. Om du vill kan du specifera vilken grupp som ska + användas genom att skriva användare:grupp. Normalt sätt så används användarens + normal grupper."); +  +  globvar("permanent_uid", 0, "Change uid and gid permanently", +  TYPE_FLAG, +  "If this variable is set, roxen will set it's uid and gid " +  "permanently. This disables the 'exec script as user' fetures " +  "for CGI, and also access files as user in the filesystems, but " +  "it gives better security."); +  deflocaledoc("svenska", "permanent_uid", +  "Byt UID och GID permanent", + #"Om roxen byter UID och GID permament kommer det inte gå att konfigurera nya +  portar under 1024, det kommer inte heller gå att köra CGI och pike skript som +  den användare som äger skriptet. Däremot så kommer säkerheten att vara högre, +  eftersom ingen kan få roxen att göra något som administratöranvändaren +  root"); +  +  globvar("ModuleDirs", ({ "../local/modules/", "modules/" }), +  "Module directories", TYPE_DIR_LIST, +  "This is a list of directories where Roxen should look for " +  "modules. Can be relative paths, from the " +  "directory you started roxen, " + getcwd() + " this time." +  " The directories are searched in order for modules."); +  deflocaledoc("svenska", "ModuleDirs", "Modulsökväg", + #"En lista av directoryn som kommer att sökas igenom när en +  modul ska laddas. Directorynamnen kan vara relativa från "+getcwd()+ + ", och de kommer att sökas igenom i den ordning som de står i listan."); +  +  globvar("Supports", "#include <etc/supports>\n", +  "Client supports regexps", TYPE_TEXT_FIELD|VAR_MORE, +  "What do the different clients support?\n<br>" +  "The default information is normally fetched from the file "+ +  getcwd()+"etc/supports, and the format is:<pre>" +  //"<a href=$docurl/configuration/regexp.html>regular-expression</a>" +  "regular-expression" +  " feature, -feature, ...\n" +  "</pre>" +  "If '-' is prepended to the name of the feature, it will be removed" +  " from the list of features of that client. All patterns that match" +  " each given client-name are combined to form the final feature list" +  ". See the file etc/supports for examples."); +  deflocaledoc("svenska", "Supports", +  "Bläddrarfunktionalitetsdatabas", + #"En databas över vilka funktioner de olika bläddrarna som används klarar av. +  Normalt sätt så hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men +  du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser +  ur så här:<pre> +  reguljärt uttryck som matchar bäddrarens namn funktion, funktion, ... +  </pre>Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation"); +  +  globvar("audit", 0, "Audit trail", TYPE_FLAG, +  "If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be " +  "logged in the Event log."); +  deflocaledoc("svenska", "audit", "Logga alla användaridväxlingar", + #"Om du slår på den är funktionen så kommer roxen logga i debugloggen (eller + systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon + anlending."); +  + #if efun(syslog) +  globvar("LogA", "file", "Logging method", TYPE_STRING_LIST|VAR_MORE, +  "What method to use for logging, default is file, but " +  "syslog is also available. When using file, the output is really" +  " sent to stdout and stderr, but this is handled by the " +  "start script.", +  ({ "file", "syslog" })); +  deflocaledoc("svenska", "LogA", "Loggningsmetod", + #"Hur ska roxens debug, fel, informations och varningsmeddelanden loggas? +  Normalt sätt så loggas de tilldebugloggen (logs/debug/defaul.1 etc), men de +  kan även skickas till systemloggen kan om du vill.", +  ([ "file":"loggfil", +  "syslog":"systemloggen"])); +  +  globvar("LogSP", 1, "Syslog: Log PID", TYPE_FLAG, +  "If set, the PID will be included in the syslog.", 0, +  syslog_disabled); +  deflocaledoc("svenska", "LogSP", "Systemlogg: Logga roxens processid", +  "Ska roxens processid loggas i systemloggen?"); +  globvar("LogCO", 0, "Syslog: Log to system console", TYPE_FLAG, +  "If set and syslog is used, the error/debug message will be printed" +  " to the system console as well as to the system log.", +  0, syslog_disabled); +  deflocaledoc("svenska", "LogCO", "Systemlogg: Logga till konsolen", +  "Ska roxen logga till konsolen? Om den här variabeln är satt " +  "kommer alla meddelanden som går till systemloggen att även " +  "skickas till datorns konsol."); +  globvar("LogST", "Daemon", "Syslog: Log type", TYPE_STRING_LIST, +  "When using SYSLOG, which log type should be used.", +  ({ "Daemon", "Local 0", "Local 1", "Local 2", "Local 3", +  "Local 4", "Local 5", "Local 6", "Local 7", "User" }), +  syslog_disabled); +  deflocaledoc( "svenska", "LogST", "Systemlogg: Loggningstyp", +  "När systemloggen används, vilken loggningstyp ska " +  "roxen använda?"); +  +  globvar("LogWH", "Errors", "Syslog: Log what", TYPE_STRING_LIST, +  "When syslog is used, how much should be sent to it?<br><hr>" +  "Fatal: Only messages about fatal errors<br>"+ +  "Errors: Only error or fatal messages<br>"+ +  "Warning: Warning messages as well<br>"+ +  "Debug: Debug messager as well<br>"+ +  "All: Everything<br>", +  ({ "Fatal", "Errors", "Warnings", "Debug", "All" }), +  syslog_disabled); +  deflocaledoc("svenska", "LogWH", "Systemlogg: Logga vad", +  "När systemlogen används, vad ska skickas till den?<br><hr>" +  "Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala<br>"+ +  "Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel<br>"+ +  "Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden<br>"+ +  "Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden<br>"+ +  "Allt: Allt<br>", +  ([ "Fatal":"Fatala", +  "Errors":"Fel", +  "Warnings":"Varningar", +  "Debug":"Debug", +  "All":"Allt" ])); +  +  globvar("LogNA", "Roxen", "Syslog: Log as", TYPE_STRING, +  "When syslog is used, this will be the identification of the " +  "Roxen daemon. The entered value will be appended to all logs.", +  0, syslog_disabled); +  deflocaledoc("svenska", "LogNA", +  "Systemlogg: Logga som", + #"När systemloggen används så kommer värdet av den här variabeln användas +  för att identifiera den här roxenservern i loggarna."); + #endif +  + #ifdef THREADS +  globvar("numthreads", 5, "Number of threads to run", TYPE_INT, +  "The number of simultaneous threads roxen will use.\n" +  "<p>Please note that even if this is one, Roxen will still " +  "be able to serve multiple requests, using a select loop based " +  "system.\n" +  "<i>This is quite useful if you have more than one CPU in " +  "your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.</i>"); +  deflocaledoc("svenska", "numthreads", +  "Antal trådar", + #"Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till roxen +  hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö. +  Det är bara själva hittandet av rätt fil att skicka som använder de här +  trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver +  bara ta hänsyn till evenetuella processorintensiva saker (som &lt;gtext&gt;) +  när då ställer in den här variabeln. Skönskvärdet 5 räcker för de allra +  flesta servrar"); + #endif +  +  globvar("AutoUpdate", 1, "Update the supports database automatically", +  TYPE_FLAG, +  "If set to Yes, the etc/supports file will be updated automatically " +  "from www.roxen.com now and then. This is recomended, since " +  "you will then automatically get supports information for new " +  "clients, and new versions of old ones."); +  deflocaledoc("svenska", "AutoUpdate", +  "Uppdatera 'supports' databasen automatiskt", + #"Ska supportsdatabasen uppdateras automatiskt från www.roxen.com en gång per +  vecka? Om den här optionen är påslagen så kommer roxen att försöka ladda ner +  en ny version av filen etc/supports från http://www.roxen.com/supports en +  gång per vecka. Det är rekommenderat att du låter den vara på, eftersom det +  kommer nya versioner av bläddrare hela tiden, som kan hantera nya saker."); +  +  globvar("next_supports_update", time()+3600, "", TYPE_INT,"",0,1); +  +  globvar("abs_engage", 0, "Anti-Block-System: Enable", TYPE_FLAG|VAR_MORE, + #"If set, the anti-block-system will be enabled. +  This will restart the server after a configurable number of minutes if it +  locks up. If you are running in a single threaded environment heavy +  calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as +  eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is +  blocked. In general there is no harm in having this option enabled. "); +  +  deflocaledoc("svenska", "abs_engage", +  "AntiBlockSystem: Slå på AntiBlockSystemet", + #"Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer roxen automatiskt +  att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror +  hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den +  senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första +  typen gör det."); +  +  globvar("abs_timeout", 5, "Anti-Block-System: Timeout", +  TYPE_INT_LIST|VAR_MORE, + #"If the server is unable to accept connection for this many +  minutes, it will be restarted. You need to find a balance: +  if set too low, the server will be restarted even if it's doing +  legal things (like generating many images), if set too high you might +  get a long downtime if the server for some reason locks up.", +  ({1,2,3,4,5,10,15}), +  lambda() {return !QUERY(abs_engage);}); +  +  deflocaledoc("svenska", "abs_timeout", +  "AntiBlockSystem: Tidsbegränsning", + #"Om servern inte svarar på några frågor under så här många +  minuter så kommer roxen startas om automatiskt. Om du +  har en väldigt långsam dator kan en minut vara för +  kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta +  ett bra tag."); +  +  +  globvar("locale", "standard", "Language", TYPE_STRING_LIST, +  "Locale, used to localise all messages in roxen.\n" + #"Standard means using the default locale, which varies according to the + value of the 'LANG' environment variable.", sort(indices(Locale.Roxen) - +  ({ "Modules" }))); +  deflocaledoc("svenska", "locale", "Språk", +  "Den här variablen anger vilket språk roxen ska använda. " +  "'standard' betyder att språket sätts automatiskt från " +  "värdet av omgivningsvariabeln LANG."); +  +  globvar("suicide_engage", +  0, +  "Automatic Restart: Enable", +  TYPE_FLAG|VAR_MORE, + #"If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of + days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends + to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but also + because of memory leaks." +  ); +  deflocaledoc("svenska", "suicide_engage", +  "Automatisk omstart: Starta om automatiskt", + #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då ock då. Eftersom roxen är en + monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar + processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även + på att en del minnesläckor fortfarande finns kvar. Ett sätt att återvinna minne + är att starta om servern lite då och då, vilket roxen kommer att göra om du + slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om +  servern."); +  + globvar("suicide_timeout", +  7, +  "Automatic Restart: Timeout", +  TYPE_INT_LIST|VAR_MORE, +  "Automatically restart the server after this many days.", +  ({1,2,3,4,5,6,7,14,30}), +  lambda(){return !QUERY(suicide_engage);}); +  deflocaledoc("svenska", "suicide_timeout", +  "Automatisk omstart: Tidsbegränsning (i dagar)", + #"Om roxen är inställd till att starta om automatiskt, starta om + så här ofta. Tiden är angiven i dagar"); +  +  +  globvar("argument_cache_in_db", 0, +  "Argument Cache: Store the argument cache in a mysql database", +  TYPE_FLAG|VAR_MORE, +  "If set, store the argument cache in a mysql " +  "database. This is very useful for load balancing using multiple " +  "roxen servers, since the mysql database will handle " +  " synchronization"); +  +  globvar( "argument_cache_db_path", "mysql://localhost/roxen", +  "Argument Cache: Database URL to use", +  TYPE_STRING|VAR_MORE, +  "The database to use to store the argument cache", +  0, +  lambda(){ return !QUERY(argument_cache_in_db); }); +  +  globvar( "argument_cache_dir", "../argument_cache/", +  "Argument Cache: Cache directory", +  TYPE_DIR|VAR_MORE, +  "The cache directory to use to store the argument cache." +  " Please note that load balancing is not available for most modules " +  " (such as gtext, diagram etc) unless you use a mysql database to " +  "store the argument caches", +  0, +  lambda(){ return QUERY(argument_cache_in_db); }); +  +  setvars(retrieve("Variables", 0)); +  +  for(p = 1; p < argc; p++) +  { +  string c, v; +  if(sscanf(argv[p],"%s=%s", c, v) == 2) +  { +  sscanf(c, "%*[-]%s", c); +  if(variables[c]) +  { +  if(catch{ +  mixed res = compile_string( "mixed f(){ return "+v+";}")()->f(); +  if(sprintf("%t", res) != sprintf("%t", variables[c][VAR_VALUE]) && +  res != 0 && variables[c][VAR_VALUE] != 0) +  werror("Warning: Setting variable "+c+"\n" +  "to a value of a different type than the default value.\n" +  "Default was "+sprintf("%t", variables[c][VAR_VALUE])+ +  " new is "+sprintf("%t", res)+"\n"); +  variables[c][VAR_VALUE]=res; +  }) +  { +  werror("Warning: Asuming '"+v+"' should be taken " +  "as a string value.\n"); +  if(!stringp(variables[c][VAR_VALUE])) +  werror("Warning: Old value was not a string.\n"); +  variables[c][VAR_VALUE]=v; +  } +  } +  else +  perror("Unknown variable: "+c+"\n"); +  } +  } +  docurl=QUERY(docurl2); +  + } +    Newline at end of file added.