Roxen.git / server / base_server / global_variables.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:121:    globvar("show_internals", 1, "Show internal errors", TYPE_FLAG,   #"Show 'Internal server error' messages to the user.   This is very useful if you are debugging your own modules   or writing Pike scripts.");       deflocaledoc( "svenska", "show_internals", "Visa interna fel",    #"Visa interna server fel för användaren av servern.   Det är väldigt användbart när du utvecklar egna moduler eller pikeskript.");       globvar("default_font_size", 32, 0, TYPE_INT, 0, 0, 1); -  globvar("default_font", "lucida", "Fonts: Default font", TYPE_FONT, +  globvar("default_font", "lucida", "Default font", TYPE_FONT,    "The default font to use when modules request a font.");    -  deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Typsnitt: Normaltypsnitt", +  deflocaledoc( "svenska", "default_font", "Normaltypsnitt",    #"När moduler ber om en typsnitt som inte finns, eller skriver   grafisk text utan att ange ett typsnitt, så används det här typsnittet.");       globvar("font_dirs", ({"../local/nfonts/", "nfonts/" }), -  "Fonts: Font directories", TYPE_DIR_LIST, +  "Font directories", TYPE_DIR_LIST,    "This is where the fonts are located.");    -  deflocaledoc( "svenska", "font_dirs", "Typsnitt: Typsnittssökväg", +  deflocaledoc( "svenska", "font_dirs", "Typsnittssökväg",    "Sökväg för typsnitt.");          globvar("logdirprefix", "../logs/", "Logging: Log directory prefix",    TYPE_DIR|VAR_MORE,    #"This is the default file path that will be prepended to the log    file path in all the default modules and the virtual server.");       deflocaledoc( "svenska", "logdirprefix", "Loggning: Loggningsmappprefix",    "Alla nya loggar som skapas får det här prefixet.");
Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:408:    "If '-' is prepended to the name of the feature, it will be removed"    " from the list of features of that client. All patterns that match"    " each given client-name are combined to form the final feature list"    ". See the file etc/supports for examples.");    deflocaledoc("svenska", "Supports",    "Bläddrarfunktionalitetsdatabas",   #"En databas över vilka funktioner de olika bläddrarna som används klarar av.    Normalt sätt så hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men    du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser    ur så här:<pre> -  reguljärt uttryck som matchar bäddrarens namn funktion, funktion, ... +  reguljärt uttryck funktion, funktion +  reguljärt uttryck funktion, funktion +  ...    </pre>Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation");       globvar("audit", 0, "Logging: Audit trail", TYPE_FLAG,    "If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be "    "logged in the Event log.");    deflocaledoc("svenska", "audit", "Loggning: Logga alla användaridväxlingar",   #"Om du slår på den är funktionen så kommer roxen logga i debugloggen (eller   systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon   anlending.");   
Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:542:       deflocaledoc("svenska", "abs_engage",    "ABS: Slå på AntiBlockSystemet",   #"Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer roxen automatiskt    att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror    hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den    senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första    typen gör det.");       globvar("abs_timeout", 5, "ABS: Timeout", -  TYPE_INT_LIST, +  TYPE_INT_LIST|VAR_MORE,   #"If the server is unable to accept connection for this many    minutes, it will be restarted. You need to find a balance:    if set too low, the server will be restarted even if it's doing    legal things (like generating many images), if set too high you might    get a long downtime if the server for some reason locks up.",    ({1,2,3,4,5,10,15}),    lambda() {return !QUERY(abs_engage);});       deflocaledoc("svenska", "abs_timeout",    "ABS: Tidsbegränsning",
Roxen.git/server/base_server/global_variables.pike:582:    0,    "Auto Restart: Enable Automatic Restart",    TYPE_FLAG|VAR_MORE,   #"If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of   days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends   to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but also   because of memory leaks."    );    deflocaledoc("svenska", "suicide_engage",    "Auto omstart: Starta om automatiskt", - #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då ock då. Eftersom roxen är en + #"Roxen har stöd för att starta automatiskt då och då. Eftersom roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även   på att en del minnesläckor fortfarande finns kvar. Ett sätt att återvinna minne   är att starta om servern lite då och då, vilket roxen kommer att göra om du   slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om    servern.");      globvar("suicide_timeout",    7,    "Auto Restart: Timeout",