Roxen.git / server / config_interface / themes / 32 / theme

version» Context lines:

Roxen.git/server/config_interface/themes/32/theme:1:   <if variable="roxen.product-name == Roxen CMS"> -  <theme-set what=logo to="cms-logo.gif" themefile /> +  <theme-set what=logo to="logo.gif" themefile />   </if> -  + <elseif variable="roxen.product-name == Roxen EP"> +  <theme-set what=logo to="logo.gif" themefile /> + </elseif>   <else>    <theme-set what=logo to=logo.gif themefile />   </else>   <theme-set what=top-bgcolor to=none />   <theme-set what=toptabs-bgcolor to=none />      <theme-set what=subtabs-dimtextcolor to="#425a84" />   <theme-set what=subtabs-seltextcolor to="#425a84" />      <theme-set what=subtabs-bgcolor to="white" />