Roxen.git / server / tools / ntroxen / bump_ntstart_version

version» Context lines:

Roxen.git/server/tools/ntroxen/bump_ntstart_version:10:    exit 1   }      fail()   {    exit 1   }      version_fixup()   { -  #cd server/etc/include +  if [ -f ntstart/ntstart.cpp -a -f version.h ]; then :; else +  echo "Invalid current directory for bumping ntstart." +  fail +  fi       echo "Bumping ntstart version..."       build=`sed <version.h -e'/NTSTART_BUILD_VERSION/s/[^0-9]*//gp' -ed | head -1`    newbuild=`echo $build 1+p | dc`    sed <version.h -e"/NTSTART_BUILD_VERSION/s/$build/$newbuild/" >version.h.new       checkbuild=`sed <version.h.new -e'/NTSTART_BUILD_VERSION/s/[^0-9]*//gp' -ed | \    head -1`   
Roxen.git/server/tools/ntroxen/bump_ntstart_version:33:    mv -f version.h.new version.h || status_fail ntstart    echo "Successful bump to build $newbuild."    else    echo "Version bump failed: $newbuild != $checkbuild."    fail    fi       major=`sed <version.h -e'/NTSTART_MAJOR_VERSION/s/[^0-9]*//gp' -ed|head -1`    minor=`sed <version.h -e'/NTSTART_MINOR_VERSION/s/[^0-9]*//gp' -ed|head -1`    version=$major.$minor -  #echo cvs ci -m "Version bumped to $version.$newbuild by buildsystem." version.h \ +     if [ "x$nocvs" = "x" ]    then -  echo cvs ci -m "Version bumped to $version.$newbuild by distmaker." version.h -  cvs ci -m "Version bumped to $version.$newbuild by distmaker." version.h \ +  echo git commit -m "Version bumped to $version.$newbuild by distmaker." version.h +  git commit -m "Version bumped to $version.$newbuild by distmaker." version.h \    || fail -  +  git push || fail    fi       echo "$version.$newbuild" > VERSION       VERSION="$version.$newbuild"    export VERSION    -  #cd ../../.. +     if [ "x$nocvs" = "x" ]    then    echo Tagging... -  echo cvs tag `echo "ntstart_$VERSION" | tr . _` -  cvs tag `echo "ntstart_$VERSION" | tr . _` || fail +  echo git tag "ntstart_$VERSION" +  git tag "ntstart_$VERSION" || fail +  git push origin "refs/tags/ntstart_$VERSION" || fail    else    echo No tagging!    fi   }      # Main   if [ "x$1" = "xdebug" ]   then    nocvs="yes"   else    nocvs=""   fi   version_fixup