Roxen.git / server / translations / ces / admin_tasks.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:23:   <file>../config_interface/actions/ssl_common.pike</file>   <file>../config_interface/actions/tablist.pike</file>   <file>../config_interface/actions/threads.pike</file>      <str id="1">   <o>Pike memory usage information</o>   <t>Vyu¾ití pamìti Pikem</t>   </str>      <str id="2"> - <new/> +    <o>Show some information about how pike is using the memory it has allocated. Mostly useful for developers.</o> - <t></t> + <t>Uka¾ informaci o tom, jak Pike vyu¾ívá pamì». U¾iteèné pro vývojáøe.</t>   </str>      <str id="3">   <o>Type</o>   <t>Typ</t>   </str>      <str id="4">   <o>Number</o>   <t>Èíslo</t>
Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:49:   <o>Change</o>   <t>Zmìnit</t>   </str>      <str id="6">   <o>Pike module list</o>   <t>Seznam Pike modulù</t>   </str>      <str id="7"> - <new/> +    <o>Show information about which features and modules are available in the Pike this Roxen is using.</o> - <t></t> + <t>Uka¾ informaci o vlastnostech a modulech, které jsou dostupné v Pike.</t>   </str>      <str id="238">   <o>Features</o>   <t>Vlastnosti</t>   </str>      <str id="dM">   <o>Disabled modules</o>   <t>Zakázané moduly</t>
Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:225:   <o>Force a reload of all configuration information from the configuration files.</o>   <t>Vynutit naètení v¹ech konfigurací z konfiguraèních souborù.</t>   </str>      <str id="26">   <o>All configurations reloaded from disk.</o>   <t>V¹echny konfigurace byly znovu naèteny z disku.</t>   </str>      <str id="27"> - <new/> +    <o>Resolve path...</o> - <t></t> + <t>Dekóduj cestu ...</t>   </str>      <str id="28"> - <new/> +    <o>Check which modules handles the path you enter in the form</o> - <t></t> + <t>Otestuj, které moduly budou provádìny pro dané URL</t>   </str>      <str id="29">   <o>URL</o>   <t>URL</t>   </str>      <str id="206">   <o>User</o>   <t>U¾ivatel</t>
Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:351:   <o>Status</o>   <t>Stav</t>   </str>      <str id="229">   <o>Maintenance</o>   <t>Údr¾ba</t>   </str>      <str id="230"> - <new/> +    <o>SSL</o> - <t></t> + <t>SSL</t>   </str>      <str id="231">   <o>Debug information</o>   <t>Ladící info</t>   </str>      <str id="49"> - <new/> +    <o>Current FTP sessions</o> - <t></t> + <t>Aktuální FTP relace</t>   </str>      <str id="50"> - <new/> +    <o>List all active FTP sessions and what files they are currently transferring.</o> - <t></t> + <t>Seznam v¹ech aktivních FTP relací a pøená¹ených souborù.</t>   </str>      <str id="51">   <new/>   <o>anonymous</o>   <t></t>   </str>      <str id="52">   <o>idle</o>
Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:406:   <o>Action</o>   <t>Akce</t>   </str>      <str id="56">   <o>Transferred</o>   <t>Pøeneseno.</t>   </str>      <str id="57"> - <new/> +    <o>There are currently no active FTP sessions.</o> - <t></t> + <t>®ádná FTP relace není aktivní.</t>   </str>      <str id="58">   <o>Available font loaders</o>   <t>Dostupné zavadìèe fontù</t>   </str>      <str id="59">   <o>Cache status</o>   <t>Stav mezipamìti</t>
Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:878:   <t></t>   </str>      <str id="41">   <new/>   <o>Change roxen version...</o>   <t></t>   </str>      <str id="42"> - <new/> +    <o>Indeed</o> - <t></t> + <t>Souhlasím</t>   </str>      <str id="43"> - <new/> +    <o>1 month</o> - <t></t> + <t>1 mìsíc</t>   </str>      <str id="44"> - <new/> +    <o>%d months</o> - <t></t> + <t>%d mìsícù</t>   </str>      <str id="45"> - <new/> +    <o>%d days</o> - <t></t> + <t>%d dní</t>   </str>      <str id="46"> - <new/> +    <o>Change Roxen version</o> - <t></t> + <t>Zmìnit verzi</t>   </str>      <str id="47"> - <new/> +    <o>Changing roxen version</o> - <t></t> + <t>Mìním verzi</t>   </str>      <str id="48"> - <new/> +    <o>Version</o> - <t></t> + <t>Verze</t>   </str>      <str id="85"> - <new/> +    <o>Release date</o> - <t></t> + <t>Datum vydání</t>   </str>      <str id="86"> - <new/> +    <o>Age</o> - <t></t> + <t>Vìk</t>   </str>      <str id="136"> - <new/> +    <o>Directory</o> - <t></t> + <t>Adresáø</t>   </str>      <str id="137">   <new/>   <o>If you change to one these roxen versions, you will not be able to change back from the administration interface, you will instead have to edit the file %O manually, shutdown the server, and execute %O again</o>   <t></t>   </str>      <str id="138"> - <new/> +    <o>Change version</o> - <t></t> + <t>Zmìò verzi</t>   </str>