Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:331:   also set 'URLs'.</o>   <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många   moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t>   </str>      <str id="38">   <o>Ports: URLs</o>   <t>Portar: URLer</t>   </str>    -  -  +    <str id="40">   <o>Internal module resource mountpoint</o>   <t>Intern modulresursmonteringspunkt</t>   </str>      <str id="41">   <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o>   <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.   Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1687:   <str id="334">   <o>Empty URL field</o>   <t>Tomt URL-fält</t>   </str>      <str id="335">   <o>%s does not conform to URL syntax</o>   <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>   </str>    -  -  +    <str id="338">   <o>Changed %s to %s</o>   <t>Ändrade %s till %s</t>   </str>      <str id="339">   <o>SSL support not available in this Pike version.</o>   <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>   </str>