Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1617:      <str id="307">   <o>No such file message override files</o>   <t>Filen finns inte-meddelandefil</t>   </str>      <str id="308">   <new/>   <o>If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt;   As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.</o> - <t></t> + <t>Om ingen fil matchar en given URL så letas alla mappar över den + efterfrågade filen igenom efter en av de i den här listan listade + filerna.&lt;p&gt; + Som ett exempel, om filen '/foo/bar/inte_där.html' efterfrågas, och + den här listan innehåller '404.inc', så kommer dessa filer att + användas: /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc eller /404.inc.</t></o>   </str>      <str id="309">   <o>Require user with the 'hilfe' permission</o>   <t>Kräver en användare med 'hilfe'-behörighet</t>   </str>      <str id="310">   <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o>   <t>Om ja så krävs det att användaren har hilfe-behörighet. Annars så fungerar det med för vilken administratösanvändare som helst, även en utan skrivrättigheter</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2062:   </str>      <str id="372">   <o>MySQL status</o>   <t>MySQL-status</t>   </str>      <str id="8">   <new/>   <o>Server secret</o> - <t></t> + <t>Serverhemlighet</t>   </str>      <str id="9">   <new/>   <o>The server secret is a string used in some cryptographic functions, such as calculating unique, non-guessable session id's. Change this value into something that is hard to guess, unless you are satisfied with what your computers random generator has produced</o> - <t></t> + <t>Serverhemligheten är en sträng som används i kryptografiska + funktioner, som t.ex. beräkningen av unika sessionsnycklar. Ändra det + här värdet till något som är svårt att gissa om du inte är nöjd med + det värde som din dators slumptalsfunktion har räknat fram åt dig.</t>   </str>      <str id="164">   <new/>   <o>Databases</o> - <t></t> + <t>Databaser</t>   </str>      <str id="165">   <new/>   <o>Configuration Filesystem</o> - <t></t> + <t>Konfigurationsfilsystem</t>   </str>      <str id="166">   <new/>   <o>This filesystem serves the administration interface</o> - <t></t> + <t>Det här filsystemet tillhandahåller konfigurationsinterfacets sidor</t>   </str>      <str id="168">   <new/>   <o>Hide</o> - <t></t> + <t>Gömm</t>   </str>      <str id="169">   <new/>   <o>Login attempt from %s</o> - <t></t> + <t>Inlåggningsförsök från %s</t>   </str>      <str id="167">   <new/>   <o>Form font size</o> - <t></t> + <t>Typsnittsstorlek för formulär</t>   </str>      <str id="178">   <new/>   <o>The fontsize of the variables in the configuration interface</o> - <t></t> + <t>Typsnittsstorleken för variabler i konfigurationsinterfacet</t>   </str>      <str id="179">   <new/>   <o>Documentation font size</o> - <t></t> + <t>Typsnittsstorlek för dokumentationen</t>   </str>      <str id="193">   <new/>   <o>The fontsize of the documentation in the configuration interface</o> - <t></t> + <t>Typsnittsstorleken för dokumentation i konfigurationsinterfacet</t>   </str>      <str id="205">   <new/>   <o>Minumum allowed bitrate</o> - <t></t> + <t>Minsta tillåtna datahastighet</t>   </str>      <str id="215">   <new/>   <o>The minimum allowed bitrate, in Kbits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14 is not recommended if you have modem users.</o> - <t></t> + <t>Den lägsta tillåtna datahastigheten, i Kibit/sekund. Om klienten ä + rlångsammare än den här inställda hastigheten så kommer den kopplas + ner (efter en timeout). Det är inte rekommenderat att den här + variabeln sätts till ett värde större än 14.</t>   </str>      <str id="233">   <new/> - <o>bytecode data</o> - <t></t> + <o>Binary data</o> + <t>Binärdata</t>   </str>      <str id="373">   <new/>   <o>Key</o> - <t></t> + <t>Nyckel</t>   </str>      <str id="374">   <new/>   <o>rows</o> - <t></t> + <t>rader</t>   </str>      <str id="375">   <new/>   <o>KiB</o> - <t></t> + <t>KiB</t>   </str>      <str id="376">   <new/>   <o>Name</o> - <t></t> + <t>Namn</t>   </str>      <str id="377">   <new/>   <o>Size</o> - <t></t> + <t>Storlek</t>   </str>      <str id="378">   <new/>   <o>Clear query</o> - <t></t> + <t>Töm frågan</t>   </str>      <str id="379">   <new/>   <o>Run query</o> - <t></t> + <t>Kör fråga</t>   </str>      <str id="380">   <new/>   <o>While running %s: %s</o> - <t></t> + <t>Under tiden som %s kördes: %s</t>   </str>      <str id="381">   <new/>   <o>Failed to connect</o> - <t></t> + <t>Misslyckades koppla upp</t>   </str>      <str id="382">   <new/>   <o>Failed to enable %s</o> - <t></t> + <t>Misslyckades med att öppna %s</t>   </str>      <str id="383">   <new/>   <o>Documentation</o> - <t></t> + <t>Dokumentation</t>   </str>      <str id="245">   <new/>   <o>The syntax is:      &lt;dl&gt; &lt;dt&gt;&lt;b&gt;userdb&lt;/b&gt; &lt;i&gt;userdatabase module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt;    &lt;dd&gt; Select a non-default userdatabase module. The default is to search all modules. The userdatabase module config_userdb is always present, and contains the configuration users&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;&lt;b&gt;authmethod&lt;/b&gt; &lt;i&gt;authentication module&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt;   &lt;dd&gt;Select a non-default authentication method.&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;realm&lt;/b&gt; &lt;i&gt;realm name&lt;/i&gt;&lt;/dt&gt;
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2249:       &lt;p&gt;'deny' always implies a return, no futher testing is done if a    'deny' match.&lt;/p&gt;   </o>   <t></t>   </str>      <str id="246">   <new/>   <o>Compatibility level</o> - <t></t> + <t>Kompabilitetsnivå</t>   </str>      <str id="257">   <new/>   <o>Passive port minimum</o> - <t></t> + <t>Minimal port för PASV</t>   </str>      <str id="320">   <new/>   <o>Minimum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> - <t></t> + <t>Det lägsta portnummer som ska användas som svar till PASV/EPSV kommando</t>   </str>      <str id="321">   <new/>   <o>Passive port maximum</o> - <t></t> + <t>Maximal port för PASV</t>   </str>      <str id="322">   <new/>   <o>Maximum port number to use in the PASV/EPSV response.</o> - <t></t> + <t>Det högsta portnummret som ska användas som svar till ett + PASV/EPSV kommando</t>   </str>      <str id="323">   <new/>   <o>Shared with </o> - <t></t> + <t>Delad med</t>   </str>      <str id="324">   <new/>   <o>Ports</o> - <t></t> + <t>Portar</t>   </str>      <str id="14">   <new/>   <o>Module list mode</o> - <t></t> + <t>Modullistningsläge</t>   </str>      <str id="15">   <new/>   <o>The module list mode. One of &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Folded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Modules in the same group are folded&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;UnFolded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like the 'old' Roxen 2.1 list&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;JavaScript Popup&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Folded, but when you move the mouse over a folded group, a menu with the folded modules will popup&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</o> - <t></t> + <t>Modullistningsmodellen. En av + &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Ihopfälld&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Moduler i samma grupp är ihoppfälldad + &lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;Uppfälld&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Samma stil som den 'gamla' listan i Roxen 2.1&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;JavaScript fönster&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Som ihopfälld, men när musen dras över en grupp som dyker + ett fönster med modulerna upp.&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</t>   </str>      <str id="17">   <new/>   <o>Folded with javascript popup</o> - <t></t> + <t>Ihoppfäld med Javascript fönster</t>   </str>      <str id="122">   <new/>   <o>Folded</o> - <t></t> + <t>Ihoppfäld</t>   </str>      <str id="123">   <new/>   <o>Unfolded (old stype)</o> - <t></t> + <t>Uppfälld (gamla stilen)</t>   </str>      <str id="219">   <new/>   <o>Authentication method</o> - <t></t> + <t>Authentifierings metod</t>   </str>      <str id="291">   <new/>   <o>The method to use to authenticate configuration interface users.</o> - <t></t> + <t>Metoden som ska användas för att authentifiera + konfigurationsgränssnittsanvändare</t>   </str>      <str id="301">   <new/>   <o>HTTP Basic passwords</o> - <t></t> + <t>HTTP Basic lösenord</t>   </str>      <str id="325">   <new/>   <o>HTTP Cookies</o> - <t></t> + <t>HTTP Kakor</t>   </str>