Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:99:   <o>Reloaded %s.</o>   <t>Laddade om %s.</t>   </str>      <str id="12">   <o>Priority</o>   <t>Prioritet</t>   </str>      <str id="13"> - <changed from="The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order"/> +    <o>The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order.</o> - <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning</t> + <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning.</t>   </str>      <str id="16">   <o>Security: Patterns</o>   <t>Säkerhet: Behörighetsregler</t>   </str>      <str id="18">   <o>Security: Security level</o>   <t>Säkerhet: Säkerhetsnivå</t>   </str>      <str id="20"> - <changed from="Default site"/> +    <o>Ports: Default site</o> - <t>Standardsite</t> + <t>Portar: Standardsite</t>   </str>      <str id="21">   <o>If true, this site will be selected in preference of other sites when virtual hosting is used and no host header is supplied, or the supplied host header does not match the address of any of the other servers.</o>   <t>Om ja så kommer den här siten att väljas före andra när det finns flera virtuella servrar och   klienten inte anger / anger en okänd host-header.</t>   </str>      <str id="22">   <o>Site comment</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:155:   sajtens ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade sajten)   att användas.</t>   </str>      <str id="26">   <o>Logging: Format</o>   <t>Loggning: Loggningsformat</t>   </str>      <str id="27"> - <changed from="What format to use for logging. The syntax is: - &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code -  - Log format is normal characters, or one or more of the variables below: -  - \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed - $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer. - $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer. - $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer. - $^ -- Supress newline at the end of the logentry - $host -- The remote host name, or ip number. - $vhost -- The Host request-header sent by the client, or - if none - $ip_number -- The remote ip number. - $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number. - $cern_date -- Cern Common Log file format date. - $bin-date -- Time, but as an 32 bit integer in network byteorder - $method -- Request method - $resource -- Resource identifier - $full_resource -- Full requested resource, including any query fields - $protocol -- The protocol used (normally HTTP/1.0) - $response -- The response code sent - $bin-response -- The response code sent as a binary short number - $length -- The length of the data section of the reply - $bin-length -- Same, but as an 32 bit integer in network byteorder - $request-time -- The time the request took (seconds) - $referer -- the header 'referer' from the request, or '-'. - $user_agent -- the header 'User-Agent' from the request, or '-'. -  - $user -- the name of the auth user used, if any - $user_id -- A unique user ID, if cookies are supported, -  by the client, otherwise '0' - $cache-status -- A comma separated list of words (containing no -  whitespace) that describes which cache(s) the page -  was delivered from: -  protcache -- The low-level cache in the HTTP -  protocol module. -  xsltcache -- The XSLT cache. -  pcoderam -- RXML parse tree RAM cache. -  pcodedisk -- RXML parse tree persistent cache. -  cachetag -- No RXML &amp;lt;cache&amp;gt; tag misses. -  nocache -- No hit in any known cache. - &lt;/pre&gt;"/> +    <o>What format to use for logging. The syntax is:   &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code      Log format is normal characters, or one or more of the variables below:      \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed   $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer.   $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer.   $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer.   $^ -- Supress newline at the end of the logentry
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:246:    cachetag -- No RXML &amp;lt;cache&amp;gt; tag misses.    nocache -- No hit in any known cache.   &lt;/pre&gt;</o>   <t>Vilket format som ska användas för att logga   &lt;pre&gt;   svarskod eller *: Loggformat för svarskoden (eller alla koder som inte    har något annat format specifierat om du använder '*')      loggformatet är normala tecken, och en eller flera av koderna nedan.    - \n \t \r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return - $char(int) -- Stoppa in det tecken vars teckenkod är det angivna nummret. - $wchar(int) -- Stoppa in det tvåocktetstecken vars teckenkod är det + \n \t \r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return + $char(int) -- Stoppa in det tecken vars teckenkod är det angivna nummret. + $wchar(int) -- Stoppa in det tvåocktetstecken vars teckenkod är det    angivna nummret. - $int(int) -- Stoppa in det fyraocktetstecken vars teckenkod är det + $int(int) -- Stoppa in det fyraocktetstecken vars teckenkod är det    angivna nummret. - $^ -- Stoppa &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; in en vagnretur på slutet av + $^ -- Stoppa &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; in en vagnretur på slutet av    varje loggrad - $host -- DNS namnet för datorn som gjorde förfrågan - $vhost -- Host-headern som klienten skickade, eller '-' om den inte + $host -- DNS namnet för datorn som gjorde förfrågan + $vhost -- Host-headern som klienten skickade, eller '-' om den inte    skickade någon. - $ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan - $bin-ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan som + $ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan + $bin-ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan som    binärdata i nätverksoktettordning    - $cern_date -- Ett datum som det ska vara enligt Cern Common Log + $cern_date -- Ett datum som det ska vara enligt Cern Common Log    file specifikationen - $bin-date -- Tiden för requesten som sekunder sedan 1970, binärt + $bin-date -- Tiden för requesten som sekunder sedan 1970, binärt    i nätverksoktettordning.    - $method -- Förfrågningsmetoden (GET, POST etc) - $resource -- Resursidentifieraren (filnamnet) - $full_resource -- Hela den efterfrågade resursen, inklusive eventuella + $method -- Förfrågningsmetoden (GET, POST etc) + $resource -- Resursidentifieraren (filnamnet) + $full_resource -- Hela den efterfrågade resursen, inklusive eventuella    query-variabler. - $protocol -- Protokollet som användes för att fråga efter filen - $response -- Den skickade svarskoden - $bin-response -- Den skickade svarskoden som ett binärt ord (2 + $protocol -- Protokollet som användes för att fråga efter filen + $response -- Den skickade svarskoden + $bin-response -- Den skickade svarskoden som ett binärt ord (2    oktetter) i nätverksoktettordning - $length -- Längden av datan som skickades som svar till klienten - $bin-length -- Samma sak, men som ett 4 oktetters ord i + $length -- Längden av datan som skickades som svar till klienten + $bin-length -- Samma sak, men som ett 4 oktetters ord i    nätverksoktettordning. - $request-time -- Tiden som requesten tog i sekunder - $referer -- Headern 'referer' från förfrågan eller '-'. - $user_agent -- Headern 'User-Agent' från förfrågan eller '-'. - $user -- Den autentifierade användarens namn, eller '-' - $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du + $request-time -- Tiden som requesten tog i sekunder + $referer -- Headern 'referer' från förfrågan eller '-'. + $user_agent -- Headern 'User-Agent' från förfrågan eller '-'. + $user_agent_raw -- Samma, men mellanslag ej kodade som %20. + $user -- Den autentifierade användarens namn, eller '-' + $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du    måste slå på kaksättningsfunktionaliteten i de    globala inställningarna. '0' används för de    förfrågningar som inte har kakan. - $cache-status -- En komma-separerad lista av identifierare som beskriver + $cache-status -- En komma-separerad lista av identifierare som beskriver    vilken cache/vilka cachear, som sidan skickades från:    protcache -- Lågnivå-cachen i HTTP-protokollmodulen.    xsltcache -- XSLT-cachen.    pcoderam -- RXML-parseträds RAM-cache.    pcodedisk -- RXML-parseträds diskcache.    cachetag -- Inga RXML &amp;lt;cache&amp;gt;-tagsmissar.    nocache -- Cachemiss.   &lt;/pre&gt;</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:357:   <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera   epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>   </str>      <str id="36">   <o>Ports: Primary Server URL</o>   <t>Portar: Serverns URL</t>   </str>      <str id="37"> - <changed from="This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable."/> +    <o>This is the main server URL, where your start page is located. This   setting is for instance used as fallback to generate absolute URLs to   the server, but in most circumstances the URLs sent by the clients are   used. A URL is deduced from the first entry in 'URLs' if this is left   blank.      &lt;p&gt;Note that setting this doesn't make the server accessible; you must   also set 'URLs'.</o> - <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många - moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t> + <t>Det här är huvud-URL:en till din startsida. Värdet används till exempel + i undantagsfall för att generera absoluta URL:ar till servern, men vanligtvis + används URL:ar skickade från webbläsarna. Om fältet lämnas tomt härleds en + URL från den första posten i inställningen för 'URL:er'. +  + &lt;p&gt;Observera att denna inställning inte är tillräcklig för att göra + servern åtkomlig; då måste även ange 'URL:er'.   </str>      <str id="38">   <o>Ports: URLs</o> - <t>Portar: URLer</t> + <t>Portar: URL:er</t>   </str>      <str id="40">   <o>Internal module resource mountpoint</o>   <t>Intern modulresursmonteringspunkt</t>   </str>      <str id="41">   <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o>   <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:510:   <t>Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en    resurs som inte finns.</t>   </str>      <str id="60">   <o>Welcome text</o>   <t>Välkomstmeddelande</t>   </str>      <str id="61"> - <changed from="The text shown to the user on connect"/> +    <o>The text shown to the user on connect.</o> - <t>Texten som visas för användaren vid uppkoppling</t> + <t>Texten som visas för användaren vid uppkoppling.</t>   </str>      <str id="62">   <o>User session limit</o>   <t>Användarsessioner</t>   </str>      <str id="63">   <o>The maximum number of times a user can connect at once. 0 means unlimited.</o>   <t>Max antal uppkopplingar som en användare kan ha samtidigt. 0 innebär obegränsat.</t>   </str>      <str id="64">   <o>Allow named ftp</o>   <t>Tillåt användarftp</t>   </str>      <str id="65"> - <changed from="If yes, non-anonymous users can connect"/> +    <o>If yes, non-anonymous users can connect. Note that for password authentication to be performed you will need to have the "Authentication: Password" module in your site.</o> - <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare</t> + <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare. Observera att för + lösenordsautenticering skall ske behöver du ha modulen "Autenticering: Lösenord" i din sajt.</t>   </str>      <str id="66">   <o>Allow login with incorrect password/user</o>   <t>Tillåt inloggning med felaktigt lösenord/användare</t>   </str>      <str id="67">   <o>If yes, users can connect with the wrong password and/or username. This is useful since things like .htaccess files can later on authenticate the user.</o>   <t>Om ja så kan användare ansluta med fel lösenord och/eller användarnamn. Det kan vara användbart om tex .htaccess-filer senare kan verifiera användaren.</t>   </str>      <str id="68">   <o>Allow anonymous ftp</o>   <t>Tillåt anonym ftp</t>   </str>      <str id="69"> - <changed from="If yes, anonymous users is allowed to connect."/> +    <o>If yes, anonymous users are allowed to connect.</o> - <t>Om ja så tillåts anonyma användare</t> + <t>Om ja så tillåts anonyma användare.</t>   </str>      <str id="70">   <o>Shell database</o>   <t>Inloggningsskal</t>   </str>      <str id="71">   <changed from="If this string is set to anything but the empty string, it should point to a file containing a list of valid shells. Users with shells that does not figure in this list will not be allowed to log in."/>   <o>If this string is set to anything but the empty string, it should specify a file containing a list of valid shells. Users with shells that are not in this list will not be allowed to log in.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:579:   <o>Show internal errors</o>   <t>Visa interna fel</t>   </str>      <str id="73">   <o>Show 'Internal server error' messages to the user. This is very useful if you are debugging your own modules or writing Pike scripts.</o>   <t>Visa interna server fel för användaren av servern. Det kan vara användbart när du utvecklar egna moduler eller Pikeskript.</t>   </str>      <str id="74"> - <changed from="Logging: Set unique user id cookies"/> +    <o>Logging: Set unique browser id cookies</o> - <t>Loggning: Sätt en unik cookie för alla användare</t> + <t>Loggning: Sätt en unik kaka för alla webbläsare</t>   </str>      <str id="75">   <changed from="If set to Yes, all users of your server whose clients support cookies will get a unique 'user-id-cookie', this can then be used in the log and in scripts to track individual users."/>   <o>If set to Yes, all clients that accept cookies will get a unique 'user-id-cookie', which can then be used in the log and in scripts to track individual users.</o>   <t>Om du sätter den här variabeln till 'ja', så kommer alla användare att få en unik kaka (cookie) med namnet 'RoxenUserID' satt. Den här kakan kan användas i skript för att spåra individuella användare. Det är inte rekommenderat att använda den här variabeln, en del användare tycker illa om cookies</t>   </str>      <str id="76">   <o>Logging: Set ID cookies only once</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:607:   <o>If set to Yes, Roxen will attempt to set unique browser ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests.</o>   <t>Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under några minuter</t>   </str>      <str id="86">   <o>SSL certificate file</o>   <t>SSL-certifikatsfil</t>   </str>      <str id="87"> - <changed from="The SSL certificate file to use. The path is relative to %s"/> +    <o>The SSL certificate file(s) to use. If a path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. </o> - <t>SSL-certifikatfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s</t> + <t>SSL-certifikatfilen/-erna som den här porten ska använda. Om sökvägen är relativ kommer den först sökas relativt %s, och om ej funnen där relativt %s. </t>   </str>      <str id="88">   <o>SSL key file</o>   <t>SSL-nyckelfil</t>   </str>      <str id="89"> - <changed from="The SSL key file to use. The path is relative to %s, you do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only"/> +    <o>The SSL key file to use. If the path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. You do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only.</o> - <t>SSLnyckelfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil</t> + <t>SSL-nyckelfilen som den här porten ska använda. Om sökvägen är relativ kommer den först sökas relativt %s, och om ej funnen där relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil.</t>   </str>      <str id="90">   <o>Logging: Log entire file length in restored connections</o>   <t>Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning</t>   </str>      <str id="91">   <changed from="If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct."/>   <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct.&lt;/p&gt;</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1019:   <t>Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till Roxen   hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö.   Det är bara själva framtagandet av rätt fil att skicka som använder de här   trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver   bara ta hänsyn till eventuella processorintensiva saker (som &amp;lt;gtext&amp;gt;)   när du ställer in den här variabeln. Skönsvärdet 5 räcker för de allra   flesta servrar</t>   </str>      <str id="154"> - <changed from="ABS: Enable Anti-Block-System"/> +    <o>Auto Restart: Enable Anti-Block-System</o> - <t>ABS: Slå på AntiBlockSystemet</t> + <t>Auto-omstart: Aktivera antiblock-systemet</t>   </str>      <str id="155">   <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o>   <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt    att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror    hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den    senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första    typen gör det.</t>   </str>      <str id="156"> - <changed from="ABS: Timeout"/> +    <o>Auto Restart: ABS Timeout</o> - <t>ABS: Tidsbegränsning</t> + <t>Auto-omstart: Tidsbegränsning</t>   </str>      <str id="157">   <o>If the server is unable to accept connection for this many minutes, it will be restarted. You need to find a balance: if set too low, the server will be restarted even if it's doing legal things (like generating many images), if set too high you might get a long downtime if the server for some reason locks up.</o>   <t>Om servern inte svarar på några anrop under så här många   minuter så kommer Roxen startas om automatiskt. Om du   har en väldigt långsam dator kan en minut vara för   kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta   ett bra tag.</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1216:   <o>Add Modules</o>   <t>Lägg till moduler</t>   </str>      <str id="bA">   <o>Save</o>   <t>Spara</t>   </str>      <str id="201"> - <changed from="Ok"/> +    <o>OK</o>   <t>OK</t>   </str>      <str id="202">   <o>Cancel</o>   <t>Avbryt</t>   </str>      <str id="203">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1402:   <o>Will be loaded from: </o>   <t>Laddas från: </t>   </str>      <str id="267">   <o>View</o>   <t>Visa</t>   </str>      <str id="272"> - <changed from="Reload module list"/> +    <o>Reload Module List</o> - <t>Skapa om modullistan</t> + <t>Hämta modullistan igen</t>   </str>      <str id="273">   <o>Select one or several modules to add.</o>   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>      <str id="274">   <o>Cache:Cache size</o>   <t>Cache:Cachestorlek</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1444:   <o>Compact site list</o>   <t>Kompakt sajtlista</t>   </str>      <str id="279">   <o>If true, the list of sites will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o>   <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>   </str>      <str id="280"> - <changed from="normal"/> +    <o>Normal</o> - <t>normal</t> + <t>Normal</t>   </str>      <str id="282"> - <changed from="fast"/> +    <o>Fast</o> - <t>snabb</t> + <t>Snabb</t>   </str>      <str id="284"> - <changed from="faster"/> +    <o>Faster</o> - <t>snabbare</t> + <t>Snabbare</t>   </str>      <str id="286"> - <changed from="compact"/> +    <o>Compact</o> - <t>kompakt</t> + <t>Kompakt</t>   </str>      <str id="288"> - <changed from="really compact"/> +    <o>Really compact</o> - <t>väldigt kompakt</t> + <t>Väldigt kompakt</t>   </str>      <str id="290">   <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>   <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>      <str id="292">   <o>Cache status</o>   <t>Cachestatus</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1559:   <o>Default variable sort order</o>   <t>Förinställd sorteringsordning</t>   </str>      <str id="237">   <o>The default order variables are sorted in</o>   <t>Den ordning som variablerna först soretas i</t>   </str>      <str id="238"> - <changed from="alphabetical"/> +    <o>Alphabetical</o> - <t>alphabetisk</t> + <t>Alfabetisk</t>   </str>      <str id="239"> - <changed from="as defined"/> +    <o>As defined</o> - <t>fördefinierad</t> + <t>Fördefinierad</t>   </str>      <str id="240"> - <changed from="alphabetical, changed first"/> +    <o>Alphabetical, changed first</o> - <t>alphabetisk, ändringar först</t> + <t>Alfabetisk, ändringar först</t>   </str>      <str id="241"> - <changed from="as defined, changed first"/> +    <o>As defined, changed first</o> - <t>fördefinierad, ändringar först</t> + <t>Fördefinierad, ändringar först</t>   </str>      <str id="242">   <o>Changed variables are highlighted</o>   <t>Ändrade variabler är markerade</t>   </str>      <str id="243">   <o>How to highlight variables that does not have their default value</o>   <t>Hur variabler som är ändrade till något annat än deras fördefinierade värde ska markeras</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1640:   <o>Site</o>   <t>Sajt</t>   </str>      <str id="307">   <o>No such file message override files</o>   <t>Filen finns inte-meddelandefil</t>   </str>      <str id="308"> + <changed from="If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt; + As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc."/>   <o>If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt; - As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.</o> + As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.&lt;p&gt; + The inclusion file can access the form variables form.orig-file and form.orig-url to identify the original page that was requested.</o>   <t>Om ingen fil matchar en given URL så letas alla mappar över den   efterfrågade filen igenom efter en av de i den här listan listade   filerna.&lt;p&gt;   Som ett exempel, om filen '/foo/bar/inte_där.html' efterfrågas, och   den här listan innehåller '404.inc', så kommer dessa filer att   användas: /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc eller /404.inc.</t>   </str>      <str id="309">   <o>Require user with the 'hilfe' permission</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1827:   <o>Select the Administration interface language.</o>   <t>Välj administrationsgränssnittets språk.</t>   </str>      <str id="152">   <o>%O is not an integer</o>   <t>%O är inte ett heltal</t>   </str>      <str id="153"> - <changed from="&lt;dl&gt; - &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; - &lt;/dl&gt;"/> +    <o>&lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;Normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;Fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but no type images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;Faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;Compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;Really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Compact, but no module classes.&lt;/dd&gt;   &lt;/dl&gt;</o>   <t>&lt;dl&gt; - &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som Normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som Normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som Kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt;   &lt;/dl&gt;</t>   </str>      <str id="222">   <o>Create new user</o>   <t>Skapa ny användare</t>   </str>      <str id="223">   <o>Delete old user</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2048:   <o>MySQL status</o>   <t>MySQL-status</t>   </str>      <str id="8">   <o>Server secret</o>   <t>Serverhemlighet</t>   </str>      <str id="9"> - <changed from="The server secret is a string used in some cryptographic functions, such as calculating unique, non-guessable session id's. Change this value into something that is hard to guess, unless you are satisfied with what your computers random generator has produced"/> +    <o>The server secret is a string used in some cryptographic functions, such as calculating unique, non-guessable session id's. Change this value into something that is hard to guess, unless you are satisfied with what your computers random generator has produced.</o>   <t>Serverhemligheten är en sträng som används i kryptografiska   funktioner, som t.ex. beräkningen av unika sessionsnycklar. Ändra det   här värdet till något som är svårt att gissa om du inte är nöjd med   det värde som din dators slumptalsfunktion har räknat fram åt dig.</t>   </str>      <str id="164">   <o>Databases</o>   <t>Databaser</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2115:      <str id="215">   <o>The minimum allowed bitrate, in bits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14000 is not recommended if you have modem users.</o>   <t>Den lägsta tillåtna datahastigheten, i bit/sekund. Om klienten är   långsammare än den här inställda hastigheten så kommer den kopplas   ner (efter en timeout). Det är inte rekommenderat att den här   variabeln sätts till ett värde större än 14000 om du har modemanvändare.</t>   </str>      <str id="233"> - <changed from="Binary data"/> +    <o>bytecode data</o> - <t>Binärdata</t> + <t>binärdata</t>   </str>      <str id="374">   <o>rows</o>   <t>rader</t>   </str>      <str id="375">   <o>KiB</o>   <t>KiB</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2244:   <o>Shared with </o>   <t>Delad med</t>   </str>      <str id="14">   <o>Module list mode</o>   <t>Modullistningsläge</t>   </str>      <str id="15"> - <changed from="The module list mode. One of &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Folded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Modules in the same group are folded&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;UnFolded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like the 'old' Roxen 2.1 list&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;JavaScript Popup&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Folded, but when you move the mouse over a folded group, a menu with the folded modules will popup&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;"/> +    <o>The module list mode. One of &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Folded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Modules in the same group are folded&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;Folded with JavaScript Popup&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Folded, but when you move the mouse over a folded group, a menu with the folded modules will popup&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;Unfolded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like the 'old' Roxen 2.1 list&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</o>   <t>Modullistningsmodellen. En av   &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Ihopfälld&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Moduler i samma grupp är ihoppfälldad - &lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;Uppfälld&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Samma stil som den 'gamla' listan i Roxen 2.1&lt;/dd&gt; - &lt;dt&gt;JavaScript fönster&lt;/dt&gt; - &lt;dd&gt;Som ihopfälld, men när musen dras över en grupp som dyker - ett fönster med modulerna upp.&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</t> + &lt;dd&gt;Moduler i samma grupp är ihoppfälld&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Ihopfälld med JavaScript-popup&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Som Ihopfälld, men när musen dras över en grupp dyker + en meny med modulerna upp&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Uppfälld&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Samma variant som den 'gamla' listan i Roxen 2.1&lt;/dd&gt; + &lt;/dl&gt;</t>   </str>      <str id="17"> - <changed from="Folded with javascript popup"/> +    <o>Folded with JavaScript popup</o> - <t>Ihoppfäld med Javascript fönster</t> + <t>Ihopfälld med JavaScript-popup</t>   </str>      <str id="122">   <o>Folded</o>   <t>Ihoppfäld</t>   </str>      <str id="123"> - <changed from="Unfolded (old style)"/> +    <o>Unfolded (Old style)</o> - <t>Uppfälld (gamla stilen)</t> + <t>Uppfälld (gamla varianten)</t>   </str>      <str id="219">   <o>Authentication method</o>   <t>Authentifierings metod</t>   </str>      <str id="291">   <o>The method to use to authenticate configuration interface users.</o>   <t>Metoden som ska användas för att authentifiera
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3041:   <t></t>   </str>      <str id="162">   <new/>   <o>The tab that will be selected by default when you select a module.</o>   <t></t>   </str>      <str id="163"> - <new/> +    <o>Enable replication system</o> - <t></t> + <t>Aktivera replikeringssystem</t>   </str>      <str id="337">   <new/>   <o>If enabled, Roxen will enable various replication systems needed to set up multiple frontend systems. You will need a database named 'replicate' that recides in a shared mysql server for this to work. Also, all servers has to have this flag set. Roxen must be restarted before changes to this variable takes effect.</o>   <t></t>   </str>      <str id="361">   <new/>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3065:   <t></t>   </str>      <str id="362">   <new/>   <o>Are you sure you want to delete the database %s? No data will be deleted from the remote datbase.</o>   <t></t>   </str>      <str id="503"> - <new/> +    <o>Group</o> - <t></t> + <t>Grupp</t>   </str>      <str id="299"> - <new/> +    <o>URLs</o> - <t></t> + <t>URL:er</t>   </str>      <str id="324">   <new/>   <o>Change group for this database</o>   <t></t>   </str>      <str id="423">   <new/>