Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:31:   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5">   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6"> - <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> - <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t> + <o>Failed to bind %s (%s)</o> + <t>Misslyckades med att binda %s (%s)</t>   </str>      <str id="8"> - <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> + <o>Reading certificate file %O failed: %s + </o> + <t>Kunde ej läsa certifikatfilen %O: %s + </t>   </str>      <str id="9"> - <o>SSL3: Reading key-file failed!</o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> + <o>Reading key file %O failed: %s + </o> + <t>Kunde ej läsa nyckelfilen %O: %s + </t>   </str>      <str id="10"> - <o>SSL3: No certificate found.</o> - <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t> + <o>No certificate found in %O. + </o> + <t>Hittade inget certifikat i %O. + </t>   </str>      <str id="11"> - <o>SSL3: Private rsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t> + <o>Private rsa key not valid</o> + <t>Privat rsa-nyckel ej giltig</t>   </str>      <str id="13"> - <o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> - <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t> + <o>Certificate not valid (DER). + </o> + <t>Certifikatet ogiltigt (DER). + </t>   </str>      <str id="14"> - <o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> - <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t> + <o>Certificate and private key do not match. + </o> + <t>Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. + </t>   </str>      <str id="15"> - <o>SSL3: Private dsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t> + <o>Private dsa key not valid</o> + <t>Privat dsa-nyckel ogiltig</t>   </str>      <str id="17"> - <o>SSL3: No private key found.</o> - <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t> + <o>No private key found. + </o> + <t>Hittade ingen privat nyckel. + </t>   </str>      <str id="19"> - <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> - <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t> + <o>Bad URL %O for server %O.</o> + <t>Felaktig URL %O för server %O.</t>   </str>      <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> - <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t> + <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o> + <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t>   </str>      <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t> + <o>Cannot register URL %s - cannot find the protocol %s.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s - protokollet %s okänt.</t>   </str>    - <str id="22"> - <o>Binding the port on IP %s failed -  for URL %s! - </o> - <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! - </t> - </str> -  +    <str id="23"> - <o>Cannot register URL %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s!</t> + <o>Failed to register URL %s for %O.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s för %O.</t>   </str>      <str id="24"> - <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root.</o> + <o>It is possible to change uid and gid only if the server is running as root.</o>   <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t>   </str>      <str id="25">   <o>Failed to set gid.</o>   <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t>   </str>      <str id="26">   <o>Setting gid not supported on this system.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:237:    (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n");   }      </pike>      <str id="46">   <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o>   <t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t>   </str>    - <str id="7"> - <o>The protocol '%s' is not available</o> - <t>Protokollet '%s' är inte tillgängligt</t> - </str> -  +    <str id="12">   <o>Hilfe</o>   <t>Hilfe</t>   </str>      <str id="16">   <o>Remove</o>   <t>Ta bort</t>   </str>      <str id="18">   <o>Add</o>   <t>Addera</t>   </str>      <str id="38"> - <o>Ok</o> + <o>OK</o>   <t>OK</t>   </str>      <str id="47">   <o>Example</o>   <t>Exempel</t>   </str>      <str id="48">   <o>Example Text</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:314:   <t>OK</t>   </str>      <str id="56">   <o>Cancel</o>   <t>Avbryt</t>   </str>      <str id="57">   <o>Next -&amp;gt;</o> - <t>Nästa -&amp;mp;gt;</t> + <t>Nästa -&amp;gt;</t>   </str>      <str id="58"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s' - "/> +    <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s' - </t> + <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s'</t>   </str>      <str id="59"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s' - "/> +    <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s' - </t> + <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s'</t>   </str>      <str id="60">   <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny'   </o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny'   </t>   </str> -  +  + <str id="61"> + <o>Not binding the port %O - disabled in configuration.</o> + <t>Binder ej port %O - avstängd i konfigurationen.</t> + </str> +  + <str id="62"> + <o>Attempt %d. Retrying in 1 minute.</o> + <t>Försök %d. Nästa försök om 1 minut.</t> + </str> +  + <str id="65"> + <o>Cannot open port %s for URL %s - IPv6 support disabled. + </o> + <t>Kan ej öppna port %s för URL %s - IPv6-support är avstängd. + </t> + </str> +  + <str id="63"> + <o>No certificates found. + </o> + <t>Inga certifikat funna. + </t> + </str> +  + <str id="64"> + <o>TLS port %s opened. + </o> + <t>TLS-port %s öppnad. + </t> + </str> +  + <str id="66"> + <o>Uncaught error in background process:</o> + <t>Fel som ej fångats i bakgrundsprocess:</t> + </str>