Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:1: - <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> - <locale version="1.0"/> - <project>roxen_message</project> - <language>swe</language> - <file>../base_server/configuration.pike</file> - <file>../base_server/roxen.pike</file> - <file>../base_server/wizard.pike</file> - <file>../protocols/prot_hilfe.pike</file> - <added id="1"/> +     - <str id="1"> - <o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o> - <t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> - </str> -  - <str id="2"> - <o>Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d! - Check that your password database is correct for user %s(%d), -  and that your group database is correct. - </o> - <t>Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d! - Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t> - </str> -  - <str id="3"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o> - <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> - </str> -  - <str id="4"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o> - <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> - </str> -  - <str id="5"> - <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o> - <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t> - </str> -  - <str id="6"> - <o>Failed to bind %s (%s)</o> - <t>Misslyckades med att binda %s (%s)</t> - </str> -  - <str id="8"> - <o>Reading certificate file %O failed: %s - </o> - <t>Kunde ej läsa certifikatfilen %O: %s - </t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>Reading key file %O failed: %s - </o> - <t>Kunde ej läsa nyckelfilen %O: %s - </t> - </str> -  - <str id="10"> - <o>No certificate found in %O. - </o> - <t>Hittade inget certifikat i %O. - </t> - </str> -  - <str id="11"> - <o>Private rsa key not valid</o> - <t>Privat rsa-nyckel ej giltig</t> - </str> -  - <str id="13"> - <o>Certificate not valid (DER). - </o> - <t>Certifikatet ogiltigt (DER). - </t> - </str> -  - <str id="14"> - <o>Certificate and private key do not match. - </o> - <t>Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. - </t> - </str> -  - <str id="15"> - <o>Private dsa key not valid</o> - <t>Privat dsa-nyckel ogiltig</t> - </str> -  - <str id="17"> - <o>No private key found. - </o> - <t>Hittade ingen privat nyckel. - </t> - </str> -  - <str id="19"> - <o>Bad URL %O for server %O.</o> - <t>Felaktig URL %O för server %O.</t> - </str> -  - <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o> - <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t> - </str> -  - <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s - cannot find the protocol %s.</o> - <t>Kan ej registrera URL %s - protokollet %s okänt.</t> - </str> -  - <str id="23"> - <o>Failed to register URL %s for %O.</o> - <t>Kan ej registrera URL %s för %O.</t> - </str> -  - <str id="24"> - <o>It is possible to change uid and gid only if the server is running as root.</o> - <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t> - </str> -  - <str id="25"> - <o>Failed to set gid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t> - </str> -  - <str id="26"> - <o>Setting gid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.</t> - </str> -  - <str id="27"> - <o>Failed to set uid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta användarid.</t> - </str> -  - <str id="28"> - <o>Setting uid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.</t> - </str> -  - <str id="29"> - <o>Failed to set effective gid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.</t> - </str> -  - <str id="30"> - <o>Setting effective gid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.</t> - </str> -  - <str id="31"> - <o>Failed to set effective uid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.</t> - </str> -  - <str id="32"> - <o>Setting effective uid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.</t> - </str> -  - <str id="33"> - <o>Error while enabling configuration %s%s</o> - <t>Fel vid aktivering av server %s%s</t> - </str> -  - <str id="34"> - <o>Disabling old configuration %s</o> - <t>Tar bort server %s</t> - </str> -  - <str id="35"> - <o>Error while loading configuration %s%s</o> - <t>Fel vid inläsning av konfiguration %s%s</t> - </str> -  - <str id="36"> - <o>Error while loading modules in configuration %s%s</o> - <t>Fel vid inladdning av moduler till server %s%s</t> - </str> -  - <str id="37"> - <o>Failed to open logfile</o> - <t>Misslyckades med att öppna loggfil</t> - </str> -  - <str id="39"> - <o>Error during module security check</o> - <t>Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> - </str> -  - <str id="40"> - <o>failed for module %O: - %s - </o> - <t>misslyckades i modul %O: - %s - </t> - </str> -  - <str id="41"> - <o>Error while initiating module copy of %s%s</o> - <t>Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> - </str> -  - <str id="42"> - <o>Failed to disable module: - No module by that name: "%s". - </o> - <t>Misslyckades med att ta bort modulen: - Kunde inte hitta någon modul "%s". - </t> - </str> -  - <str id="43"> - <o>Failed to disable module "%s". - </o> - <t>Misslyckades med att ta bort modul "%s". - </t> - </str> -  - <str id="44"> - <o>Error while disabling module %s%s</o> - <t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t> - </str> -  - <str id="45"> - <o>Failed to enable the module %s. Skipping.</o> - <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, ignorerar den.</t> - </str> -  - <pike> -  - string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { -  return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ -  (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n"); - } -  - string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { -  return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ -  (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); - } -  - </pike> -  - <str id="46"> - <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o> - <t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t> - </str> -  - <str id="12"> - <o>Hilfe</o> - <t>Hilfe</t> - </str> -  - <str id="16"> - <o>Remove</o> - <t>Ta bort</t> - </str> -  - <str id="18"> - <o>Add</o> - <t>Addera</t> - </str> -  - <str id="38"> - <o>OK</o> - <t>OK</t> - </str> -  - <str id="47"> - <o>Example</o> - <t>Exempel</t> - </str> -  - <str id="48"> - <o>Example Text</o> - <t>Exempeltext</t> - </str> -  - <str id="49"> - <o>Yes</o> - <t>Ja</t> - </str> -  - <str id="50"> - <o>No</o> - <t>Nej</t> - </str> -  - <str id="51"> - <o>No name</o> - <t>Inget namn</t> - </str> -  - <str id="52"> - <o>Completed</o> - <t>Färdig</t> - </str> -  - <str id="53"> - <o>Page </o> - <t>Sida </t> - </str> -  - <str id="54"> - <o>&amp;lt;- Previous</o> - <t>&amp;lt;- Föregående</t> - </str> -  - <str id="55"> - <o>OK</o> - <t>OK</t> - </str> -  - <str id="56"> - <o>Cancel</o> - <t>Avbryt</t> - </str> -  - <str id="57"> - <o>Next -&amp;gt;</o> - <t>Nästa -&amp;gt;</t> - </str> -  - <str id="58"> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s'</t> - </str> -  - <str id="59"> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s'</t> - </str> -  - <str id="60"> - <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny' - </o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny' - </t> - </str> -  - <str id="61"> - <o>Not binding the port %O - disabled in configuration.</o> - <t>Binder ej port %O - avstängd i konfigurationen.</t> - </str> -  - <str id="62"> - <o>Attempt %d. Retrying in 1 minute.</o> - <t>Försök %d. Nästa försök om 1 minut.</t> - </str> -  - <str id="65"> - <o>Cannot open port %s for URL %s - IPv6 support disabled. - </o> - <t>Kan ej öppna port %s för URL %s - IPv6-support är avstängd. - </t> - </str> -  - <str id="63"> - <o>No certificates found. - </o> - <t>Inga certifikat funna. - </t> - </str> -  - <str id="64"> - <o>TLS port %s opened. - </o> - <t>TLS-port %s öppnad. - </t> - </str> -  - <str id="66"> - <new/> - <o>Reading PEM file %O failed: %s - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="67"> - <new/> - <o>Invalid PEM in %O. - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="68"> - <new/> - <o>Invalid decryption password for %O. - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="69"> - <new/> - <o>Private key not valid</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="70"> - <new/> - <o>Private key without matching certificate. - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="71"> - <new/> - <o>No matching keys and certificates found. - </o> - <t></t> - </str> +    Newline at end of file removed.