Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_message</project>   <language>swe</language> - <file>../base_server/configuration.pike</file> - <file>../base_server/roxen.pike</file> +    <file>../base_server/wizard.pike</file>   <file>../protocols/prot_hilfe.pike</file> - <added id="1"/> +     - <str id="1"> - <o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o> - <t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t> - </str> -  - <str id="2"> - <o>Privs: WARNING: Failed to set the effective group id to %d! - Check that your password database is correct for user %s(%d), -  and that your group database is correct. - </o> - <t>Privilegier: VARNING: Misslyckades med att sätta effektivt gruppid till %d! - Kontrollera att gruppdatabasen stämmer, och att lösenordsdatabasen för användare %s(%d) stämmer.</t> - </str> -  - <str id="3"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o> - <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t> - </str> -  - <str id="4"> - <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o> - <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t> - </str> -  - <str id="5"> - <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o> - <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t> - </str> -  - <str id="6"> - <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> - <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t> - </str> -  - <str id="8"> - <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>SSL3: Reading key-file failed!</o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> - </str> -  - <str id="10"> - <o>SSL3: No certificate found.</o> - <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t> - </str> -  - <str id="11"> - <o>SSL3: Private rsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t> - </str> -  - <str id="13"> - <o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> - <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t> - </str> -  - <str id="14"> - <o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> - <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t> - </str> -  - <str id="15"> - <o>SSL3: Private dsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t> - </str> -  - <str id="17"> - <o>SSL3: No private key found.</o> - <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t> - </str> -  - <str id="19"> - <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> - <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t> - </str> -  - <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> - <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t> - </str> -  - <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t> - </str> -  - <str id="22"> - <o>Binding the port on IP %s failed -  for URL %s! - </o> - <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! - </t> - </str> -  - <str id="23"> - <o>Cannot register URL %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s!</t> - </str> -  - <str id="24"> - <o>It is only possible to change uid and gid if the server is running as root.</o> - <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t> - </str> -  - <str id="25"> - <o>Failed to set gid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t> - </str> -  - <str id="26"> - <o>Setting gid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av gruppid.</t> - </str> -  - <str id="27"> - <o>Failed to set uid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta användarid.</t> - </str> -  - <str id="28"> - <o>Setting uid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av användarid.</t> - </str> -  - <str id="29"> - <o>Failed to set effective gid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt gruppid.</t> - </str> -  - <str id="30"> - <o>Setting effective gid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt gruppid.</t> - </str> -  - <str id="31"> - <o>Failed to set effective uid.</o> - <t>Misslyckades med att sätta effektivt användarid.</t> - </str> -  - <str id="32"> - <o>Setting effective uid not supported on this system.</o> - <t>Systemet stödjer ej ändring av effektivt användarid.</t> - </str> -  - <str id="33"> - <o>Error while enabling configuration %s%s</o> - <t>Fel vid aktivering av server %s%s</t> - </str> -  - <str id="34"> - <o>Disabling old configuration %s</o> - <t>Tar bort server %s</t> - </str> -  - <str id="35"> - <o>Error while loading configuration %s%s</o> - <t>Fel vid inläsning av konfiguration %s%s</t> - </str> -  - <str id="36"> - <o>Error while loading modules in configuration %s%s</o> - <t>Fel vid inladdning av moduler till server %s%s</t> - </str> -  - <str id="37"> - <o>Failed to open logfile</o> - <t>Misslyckades med att öppna loggfil</t> - </str> -  - <str id="39"> - <o>Error during module security check</o> - <t>Fel vid säkerhetskontollen i modulen</t> - </str> -  - <str id="40"> - <o>failed for module %O: - %s - </o> - <t>misslyckades i modul %O: - %s - </t> - </str> -  - <str id="41"> - <o>Error while initiating module copy of %s%s</o> - <t>Fel vid instansiering av modulkopia av %s%s</t> - </str> -  - <str id="42"> - <o>Failed to disable module: - No module by that name: "%s". - </o> - <t>Misslyckades med att ta bort modulen: - Kunde inte hitta någon modul "%s". - </t> - </str> -  - <str id="43"> - <o>Failed to disable module "%s". - </o> - <t>Misslyckades med att ta bort modul "%s". - </t> - </str> -  - <str id="44"> - <o>Error while disabling module %s%s</o> - <t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t> - </str> -  - <str id="45"> - <o>Failed to enable the module %s. Skipping.</o> - <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, ignorerar den.</t> - </str> -  - <pike> -  - string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) { -  return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ -  (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n"); - } -  - string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) { -  return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+ -  (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n"); - } -  - </pike> -  - <str id="46"> - <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o> - <t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t> - </str> -  - <str id="7"> - <o>The protocol '%s' is not available</o> - <t>Protokollet '%s' är inte tillgängligt</t> - </str> -  +    <str id="12">   <o>Hilfe</o>   <t>Hilfe</t>   </str>      <str id="16">   <o>Remove</o>   <t>Ta bort</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:316:      <str id="56">   <o>Cancel</o>   <t>Avbryt</t>   </str>      <str id="57">   <o>Next -&amp;gt;</o>   <t>Nästa -&amp;gt;</t>   </str> -  - <str id="58"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s' - "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s' - </t> - </str> -  - <str id="59"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s' - "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s' - </t> - </str> -  - <str id="60"> - <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny' - </o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny' - </t> - </str> -  - <str id="61"> - <new/> - <o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o> - <t></t> - </str> +