lyskom_multiexport.git / Implementation-Notes.txt

version» Context lines:

lyskom_multiexport.git/Implementation-Notes.txt:1: + Att koda:    -  + Något verkar snett med in-reply-to för den sätts inte? +  + Hm, den sätts nog inte om man kommenterar ett importerat inlägg. +  + Hur ska jag göra med in-reply-to för inlägg jag exporterar? Om jag + exporterar ett inlägg till så vill jag ju att rätt in-reply-to sätts + på det. Det är lätt om det är ett importerat inlägg som någon + kommenterar för då adderar jag bara mx-message-id från den + kommenterade texten, men annars måste jag ha det lagrat... +  + Hm, när ett inlägg exporteras så skulle det kunna få ett + mx-message-id... Nej, det är ingen bra idé och jag vet inte hur jag + ska sätta mx-message-id heller (om det ens går!). +  + Exporterade inlägg skulle kunna lagras i blabla.exported_ids Fast det + blir en stor fil så småningom... Bätte med en databas, men det blir så + fippligt! I och för sig så är inläggen sorterade i ordning så det + borde gå fint att söka i trots allt. +  +  s->Text(8387276)->aux_items["mx-message-id"][0]->data; + Result: "<87d6wdb0ls.fsf@j218.ryd.student.liu.se>" +  +  + Skiss: +  +  Man ska kunna skriva brev till exportören. Format: +  Möte emailadress +  +  Exportören svarar då: +  ok, möte x exporteras till emailadressen bar. +  eller +  Det är ingen email-adress i ditt brev. +  eller +  Jag kan inte hitta mötet "foo". +  +  +  + När den läser ett inlägg så ska den: +  + 1) Är det i exportörens brevlåda? +  2) Är det skrivet av exportören själv? -> ignorera +  3) Försök att parsa +  4) Skicka svar. + 2) Ska inlägget exporteras? +  + Det finns en mapping som talar om vilka möten som ska exporteras: +  mötesnummer: \n-separerad lista av email-adresser. +  + När programmet avslutas så lagras datat i +  $HOME/.lyskom_multiexport.data +  + När inlägg exporteras så lagras deras IDn i +  $HOME/.lyskom_multiexport.exported_ids +  + 4711 + bill@microsoft.com + bg@microsoft.com +  + 4712 + bill@microsoft.com + bg@microsoft.com +  +  + I $HOME/.lyskom_multiexport.conf lagras + Name: Example: + server kom.lysator.liu.se + user Exportuser for Bill + password GLPsucks + lastread 4711 +  This is the text number where lyskom_export should start reading. +  +  + Användarbeskrivning: +  + Exportören exporterar inlägg från Lyskom till en email-adress eller + till ett annat Lyskom-möte. +  + För att ge Exportören order så skicka ett brev till denna + KOM-person. Exportören tolkar varje rad, inklusive ärenderaden, som + ett kommando. +  + Vem som helst kan ge exportören order om vad som helst så dina + exporteringar av möten kan tas bort av andra. +  + Exportören läser bara inläggen en gång och tar därför inte hänsyn till + adderingar i efterhand om den redan hunnit läsa inlägget. Inläggen + läses i textnummerordning och exportören prioriterar inte sin egen + brevlåda. +  + Exportören körs en gång var femte minut. +  + Exportören begriper inte stora bokstäver i kommandon. Argument som är + listor är kommaseparerade listor, utan mellanslag i. Exportören + förstår följande kommandon: +  + (mnr = mötesnummer, fnr = författarnummer) +  + export + Syntax: +  export mötesnummer email-adress [lista med fnr som ska filtreras] [uttryck] +  + Allt som skrivs i mötet kommer att exporteras till mail-adressen när + Exportören körs. Avsändare på mailet blir mail-adressen till mötet. +  + I stället för email-adress kan man skriva ett mötesnummer och exporten + sker då dit. +  + "fnr" står för "filtrerade Lyskom-personnummer". +  + Skriver man ett Lyskom-personnummer så kommer detta och alla tidigare + filtreringar att gälla. Om man inte skriver något användarnummer så + kommer alla filtreringar att tas bort för mötet. Brevbäraren tas dock + aldrig bort! Detta för att minska risken för mailbombning. För att ta + bort Brevbäraren måste exporteringen helt tas bort först och sedan + skapas igen. +  + Om uttryck finns så exporteras bara inlägg som uppfyller uttrycket. + Uttryck är mellanslagslösa kombinationer av ord och tecknen & (och), + | (eller) och ! (inte). Även parenteser kan användas. +  + Exempel på uttryck: + Sparvmesar ; Exporterar alla inlägg som innehåller ordet +  "sparvmesar" + sparv|mesar ; exporterar alla inlägg som innehåller sparv eller +  mesar. + sparv&!mesar ; exporterar alla inlägg som innehåller sparv och +  inte innehåller mesar. + !sparv&mesar ; exporterar alla inlägg som innehåller mesar och +  inte innehåller sparv. + sparv&(mesar|trutar)&!skitsnack ; tja... +  + Orden kan bestå av alla tecken utom \n, \t, ,, :, ;, ., ?, ! + ", #, /,{, }, [,], (, ), +, =, *, -, \ och mellanslag. +  +  + listexport + Syntax: +  listexport mötesnummer email-adress [användarnummer som ska filtreras] +  [uttryck] + Samma sak som export, men Brevbäraren filtreras automagiskt. Detta gör + att man kan exportera ett email-liste-importmöte till dess emaillista. +  + När inlägg exporteras så läggs ingen information om hur man tar bort + listan från Lyskom-exportering eftersom detta skulle göra det möjligt + för förvirrade list-medlemmar att skriva av listan från exportering i + stället för att skriva av sig från mailinglistan. +  + När Brevbäraren sedan importerar mail till det här Lyskom-mötet så + kommer den aldrig att importera exporterade inlägg, så det är OK om + ditt möte är med på mailinglistan. +  +  + lyskomexport + Syntax: +  listexport mötesnummer email-adress [användarnummer som ska filtreras] +  [uttryck] + Samma sak som listexport, men utmatningen är anpassad för att passa i + för att importeras i ett annat Lyskom. Detta innebär att föregående + inlägg inte adderas om det finns i samma möte och annars så skrivs + mer Lyskom-information ut. +  +  + query + Syntax: +  query [mötesnummer/email-adress] + Listar alla exporteringar. Om mötesnummer eller email-adress anges så + visas bara exporteringar som har med mötet eller email-adressen att + göra. Formatet är lagomt kryptiskt. +  +  + remove + Syntax 1: +  remove mötesnummer email-adress + Får Exportören att sluta exportera det mötet till email-adressen. + Syntax 2: +  remove email-adress + Tar bort email-adressen från alla exporteringar. +  +  + sendto + Syntax: +  sendto email-adress + Skickar det kommenterade inlägget till + email-adressen. Avsändaradressen till emailet blir mail-adressen till + den som skrivit brevet till Exportören. +  +  +  + Andra funktioner: +  + Om det står mailto i en ärenderad i Exportörens brevlåda så skickas + resten av inlägget till email-adressen efteråt. + Syntax på ärenderaden: +  mailto email-adress Ärende för mailet + I resten av inlägger pladdrar du på om vad du nu vill säga. Avsändare + blir mailadressen till kombrevlådan till den som författat inlägget. +  +  + Export av slutna eller hemliga möten: +  + Addera först Exportören till ditt slutna/hemliga möte. Sedan sätter du + en exportering som vanligt. Nu kan ingen ta bort denna exportering + eller lägga till en ny exportering förrän Exportören blivit utesluten + ur mötet. Så om du ska ändra exporterings-email-adress så måste du + utesluta Exportören, göra 'remove mötesnr emailadress', addera + Exportören och sedan starta en ny export igen. +  + Om du vill att Brevbäraren ska importera med korrekt trådning så måste + Brevbäraren också adderas till det hemliga mötet. +  + *********************************************************************** + Felsökning +  + I mötet Exportörens studsande mail importeras mail som studsar. Mail + som inte ens kan skickas pga att det är en okänd host (t ex + hedda@gurka.tomat) kastar Exportören glatt ner i bithinken. +  + *********************************************************************** + Teknisk dokumentation +  + Exportören sätter Message-ID till + inläggsnummer..exportoeren.time()+random@kom.lysator.liu.se +  +  + *********************************************************************** + Buggar: +  + Om email-adressen inte finns så hamnar mailet i min skräpmail-låda och + användaren får inte reda på det. +  + Att addera sig via email till Exportören är inte så bra testat. +  + *********************************************************************** + Användningsområden för Exportören: +  + 1) Skicka vidare enstaka inlägg med sendto + 2) Skriva enstaka mail med mailto + 3) Skicka vidare inlägg med visst innehåll från ett högtrafikmöte. + 4) Skapa import- och exportmöten som sammankopplas med mailinglistor. +  + Just nu är det ett tiotal möten som exporteras. +    Newline at end of file added.