pike.git / lib / modules / Standards.pmod / ISO639_2.pmod

version» Context lines:

pike.git/lib/modules/Standards.pmod/ISO639_2.pmod:1:   // By Martin Nilsson    - // Updated 2008-12-28 from http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/ + // Updated 2014-08-06 from http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/      #pike __REAL_VERSION__      // Mapping from ISO 639-2/T code to language name.   protected constant languages = ([    "aar":"Afar",    "abk":"Abkhazian",    "ace":"Achinese",    "ach":"Acoli",    "ada":"Adangme",
pike.git/lib/modules/Standards.pmod/ISO639_2.pmod:170:    "grn":"Guarani",    "gsw":"Alemannic",    "guj":"Gujarati",    "gwi":"Gwich┬┤in",    "hai":"Haida",    "hau":"Hausa",    "haw":"Hawaiian",    "heb":"Hebrew",    "her":"Herero",    "hil":"Hiligaynon", -  "him":"Himachali", +  "him":"Himachal",    "hin":"Hindi",    "hit":"Hittite",    "hmn":"Hmong",    "hmo":"Hiri Motu",    "hrv":"Croatian",    "hsb":"Upper Sorban",    "hun":"Hungarian",    "hup":"Hupa",    "hye":"Armenian",    "iba":"Iban",
pike.git/lib/modules/Standards.pmod/ISO639_2.pmod:474:    "xal":"Kalmyk",    "xho":"Xhosa",    "yao":"Yao",    "yap":"Yapese",    "yid":"Yiddish",    "yor":"Yoruba",    "ypk":"Yupik languages",    "zap":"Zapotec",    "zbl":"Bliss",    "zen":"Zenaga", +  "zgh":"Standard Moroccan Tamazight",    "zha":"Zhuang",    "zho":"Chinese",    "znd":"Zande languages",    "zul":"Zulu",    "zun":"Zuni",    "zxx":"No linguistic content",    "zza":"Zaza",   ]);      // Mapping from ISO 639-2/B to ISO 639-2/T