pike.git / lib / modules / String.pmod

version» Context lines:

pike.git/lib/modules/String.pmod:320:    ({"! ","!! "}),    ({"? ",({"?? ","!? "})}),    });      // optional one-time character translation    mapping(string:array(string)) elite_char=    ([    "a":({"4"}),    "b":({"8"}),    "c":({"("}), -  "d":({"|)"}), +  "d":({"|)","|]"}),    "e":({"3"}),    "f":({}),    "g":({"6"}),    "h":({"|-|"}),    "i":({"1","|"}),    "j":({}),    "k":({"|<"}),    "l":({"1","|_"}),    "m":({"|V|","|\\/|"}),    "n":({"|\\|"}),
pike.git/lib/modules/String.pmod:357:    "3":({"E"}),    "4":({}),    "5":({"S"}),    "6":({"G"}),    "7":({}),    "8":({}),    "9":({}),    "0":({"()","O"}),    ]);    + // 8 bit variants +  mapping(string:array(string)) elite_char8= +  ([ +  "!":"¡"/1, +  "?":"¿"/1, +  "0":"º"/1, +  "1":"¹"/1, +  "2":"²"/1, +  "3":"³"/1, +  "a":"àáâãäåª"/1, +  "b":"þß"/1, +  "c":"碩"/1, +  "d":"ð"/1, +  "e":"èéêë"/1, +  "f":"£"/1, +  "i":"ìíîï "/1, +  "n":"ñ"/1, +  "o":"òóôõöøº"/1, +  "p":"þ"/1, +  "r":"®"/1, +  "s":"§"/1, +  "u":"ùúûüµ"/1, +  "x":"÷"/1, +  "y":"ýÿ¥"/1, +  "A":"ÀÁÂÃÄŪ"/1, +  "B":"Þß"/1, +  "C":"Ç¢©"/1, +  "D":"Ð"/1, +  "E":"ÈÉÊË"/1, +  "F":"£"/1, +  "I":"ÌÍÎÏ "/1, +  "N":"Ñ"/1, +  "O":"ÒÓÔÕÖغ"/1, +  "P":"Þ"/1, +  "R":"®"/1, +  "S":"§"/1, +  "U":"ÙÚÛܵ"/1, +  "X":"÷"/1, +  "Y":"Ýÿ¥"/1, +  ]); +    // how do I mark up this correctly? It's String.Elite.foobar.      // translates one word to 1337. The optional   // argument leetp is the maximum percentage of   // leetness (100=max leet, 0=no leet).   // elite_word only do character-based translation,   // for instance from "k" to "|<", but no language   // translation (no "cool" to "kewl").    -  string elite_word(string in,void|int leetp) +  string elite_word(string in,void|int leetp,void|int eightbit)    {    if (zero_type(leetp)) leetp=50; // aim for 50% leetness    else if (!leetp)    return replace(in,"\1001\1002\1003"/1,"fpl"/1);    -  array v=rows(elite_char,lower_case(in)/1); +  array v; +  switch (eightbit) +  { +  case 0: +  v=rows(elite_char, +  lower_case(in)/1); +  break; +  case 2: +  v=rows(elite_char8, +  lower_case(in)/1); +  break; +  case 1: +  v=map(in/1, +  lambda(string s) +  { +  return +  ( elite_char[s]||({}) ) | +  ( elite_char8[s]||({}) ); +  }); +  break; +  default: +  error("argument 3: illegal value (expected eightbit 0..2)\n"); +  }    -  +     multiset leet=(<>);    multiset unleet=(<>);    foreach (v;int i;array(string) d)    if (!d || !sizeof(d)) unleet[i]=1;    else leet[i]=1;      // lower leet level to target leetness    while (100*sizeof(leet)/sizeof(in)>leetp)    {    int z=((array)leet)[random(sizeof(leet))];
pike.git/lib/modules/String.pmod:420:   // translates a string to 1337. The optional   // argument leetp is the maximum percentage of   // leetness (100=max leet, 0=no leet).   //   // The translation is performed in three steps,   // first the neccesary elite translations (picture -> pic,   // cool->kewl etc), then optional translations   // (ok->k, dude->dood, -ers -> -orz), then   // calls elite_word on the resulting words.    -  string elite_string(string in,void|int leetp) +  string elite_string(string in,void|int leetp,void|int eightbit)    {    if (zero_type(leetp)) leetp=50; // aim for 50% leetness       in=" "+in+" ";    foreach (elite_short;;[string what,array(string)|string dest])    {    string res="";    int i;    while ((i=search(lower_case(in),what))!=-1)    {
pike.git/lib/modules/String.pmod:459:    else r=dest[random(sizeof(dest))];    }    else    r=what;    res+=in[..i-1]+r;    in=in[i+strlen(what)..];    }    in=res+in;    }    -  in=map(in/" "-({""}),elite_word,leetp)*" "; +  in=map(in/" "-({""}),elite_word,leetp,eightbit)*" ";       return in;    }   };   _Elite Elite=_Elite();