pike.git / src / dynamic_buffer.c

version» Context lines:

pike.git/src/dynamic_buffer.c:1:   #include "global.h"   #include "dynamic_buffer.h"   #include "stralloc.h"   #include "error.h" + #include "memory.h"      static dynamic_buffer buff;      char *low_make_buf_space(INT32 space,dynamic_buffer *buf)   {    char *ret;    if(buf->s.len+space>=buf->bufsize)    {    do{    buf->bufsize*=2;